Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hanebný pancharti - tentokrát z Druhé světové války

Hanebný pancharti - tentokrát z Druhé světové války

Haneb
Haneb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Roku 1963 muse­lo v Knoxvillu ve stá­tě Tenessee asi pořád­ně zahřmět. Vždyť se toho­to osud­né­ho dne naro­dil jeden z nej­vý­znam­něj­ších reži­sé­rů dneš­ní doby mají­cí na svém sezna­mu hezkou řád­ku fil­mo­vých děl, jenž doká­za­ly vydě­lat mili­o­ny. Pokud zabrouz­dá­te do nedáv­né­ho roku 1994 urči­tě si vzpo­me­ne­te na kul­tov­ní sní­mek s hvězd­ným herec­kým obsa­ze­ním jakým beze spo­ru byl Pulp ficti­on: his­tor­ky z pod­svě­tí, kte­rý vydě­lal přes 200 mili­ó­nů dola­rů a do dnes je pova­žo­ván za nej­lep­ší film Quentina Tarantina.

Do dnes říkám zce­la záměr­ně, jeli­kož ten­to oso­bi­tý reži­sér při­chá­zí z tak žíz­ni­vým pro­jek­tem po lid­ských očích, že si za svůj prv­ní víkend doká­zal vydě­lat na 60 mili­ó­nů dola­rů a to je veli­ce hez­ký začá­tek, když vez­me­me v potaz, že nákla­dy na film se pohy­bu­jí kolem 70 mili­ó­nů. A mys­lím, že od posled­ní­ho pro­jek­tu Grindhouse má co napra­vo­vat. Film Hanebný pan­char­ti divá­ky láká na skvě­lý pří­běh zasa­ze­ný do Francie oku­po­va­né Německem roku 1941. Samozřejmě prv­ní co pozor­něj­ší­ho divá­ka zaujme je nad­stan­dard­ní herec­ké obsa­ze­ní, ale pokud se za řídí­cí sto­le­ček posta­ví reži­sér těch­to měří­tek je těž­ké odmít­nout nabí­ze­nou roli, kte­rá pře­dem zaru­ču­je kva­lit­ní a pou­ta­vý scé­nář.

A i když mu Natasja Kinska mír­ně naru­ši­la har­mo­no­gram svou neú­čas­tí na natá­če­ní, leč se Tarantino oprav­du sna­žil, tak se sešla veli­ce zají­ma­vá par­tič­ka her­ců. V popře­dí si může­me povšim­nout Brada Pitta, u něhož bylo při­je­tí na natá­če­ní veli­ce neob­vyk­lé a zce­la spon­tán­ní. V polo­vi­ně fil­mu si náh­le Quentin osvo­jil myš­len­ku, kte­rá ze všech stran byla pro­tká­na cesta­mi k ono­mu her­ci, načež si uvě­do­mil, že bez něj film nebu­de moci doto­čit, mír­ně­ji řeče­no bude jen těž­ko hle­dat náhra­du, za tak spe­ci­fic­kou tvář jakou beze spo­ru Brad má.

Quentin nase­dl na leta­dlo a vypra­vil se za Bradem do jeho síd­la, kde spo­lu vypi­li něko­lik lah­ví kva­lit­ní­ho vína. Zde obe­zná­mil Pitta se svou nabíd­kou, na kte­rou bez jakých­ko­liv prů­ta­hů při­stou­pil. Pokud oče­ká­vá­te od kasov­ní­ho reži­sé­ra film dopro­vá­ze­jí­cí poto­ky krve, pou­ta­vé váleč­né akce a nebo snad jenom náznak drs­né­ho náde­chu, kte­rý bys­te moh­li mít po shléd­nu­tí pou­ta­vé­ho trai­le­ru, jenž má nalá­kat co nej­vět­ší zástup divá­ků, tak zby­teč­ně nesmut­ně­te a při­prav­te se na mnoh­dy až komor­ní dra­ma o židech, kte­ří se sna­ží ztrp­čit život nác­kům, či v tom lep­ší pří­pa­dě zabít vůd­ce Hitlera.

Svérázné a obsáh­lé dia­lo­gy se špet­kou sar­kas­mu a iro­nie, kte­ré doká­žou vždy vykouz­lit úsměv na tvá­ři, nebo v tom lep­ším pří­pa­dě roz­hý­bat naší brá­ni­ci jsou pro Quentina typic­ké a nebu­dou chy­bět ani zde. Tento film vás napros­to uchvá­tí, chyt­ne, pola­pí, vyle­ká, roze­smě­je a mož­ná i roz­plá­če a to vše za pomo­cí sil­né­ho pří­bě­hu, kte­rý si nebe­re ser­vít­ky s his­to­ric­ký­mi sku­teč­nost­mi 2. svě­to­vé vál­ky. Herci podá­va­jí veli­ce pře­svěd­či­vé výko­ny a tako­vý Ch. Waltz jako nacis­tic­ký plu­kov­ník Landa je napros­to bez­kon­ku­renč­ní. Tomuto her­ci je ve fil­mu poskyt­nu­to nej­vět­ší pole působ­nos­ti, leč jste toto moh­li oče­ká­vat od Brada Pitta, kte­rý se ve fil­mu nebu­de zdr­žo­vat tak, jak by tomu mohl být zvyk­lý v jiných sním­cích.

Tento fil­mo­vý pro­jekt je roz­dě­len do 5 čás­tí, jenž jsou pro­špi­ko­vá­ny Quentinovskými dia­lo­gy smě­řu­jí­cí k závě­reč­né poin­tě. Naprosto exce­lent­ním způ­so­bem byla pone­chá­na důvě­ry­hod­nost postav, kte­ří mlu­ví pří­zvu­kem dané­ho náro­da, pod kte­rým vystu­pu­jí. Takže se zde nestřet­ne­me s pro­blé­mem, jakož­to u Valkýry kde němeč­tí důstoj­ní­ci hovo­ři­li s ang­lic­kým pří­zvu­kem, za to dávám palec naho­ru. Hanebný pan­char­ti jsou doza­jis­ta veli­kou šan­cí, jak za své pení­ze věno­va­né vaše­mu bio­gra­fu strá­vit kva­lit­ně pro­se­ze­ný čas se skvě­lým výsled­ným zážit­kem, jenž si odne­se­te domů.

Quentin Tarantino upev­ňu­je své mís­to mezi eli­tou reži­sé­rů. Tímto sním­kem doká­zal, že svou prá­ci umí dělat oprav­du skvě­le a bude nadá­le jed­ním z nej­ví­ce vydě­lá­va­jí­cím reži­sé­rem dneš­ní doby.


Podívejte se na hodnocení Hanebný pancharti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,11969 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72127 KB. | 22.04.2024 - 15:01:44