Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Popírání holocaustu | Denial [60%]

Popírání holocaustu | Denial [60%]

rp p013940.jpg
rp p013940.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Tématika holo­caus­tu a dru­hé svě­to­vé vál­ky vůbec je dodnes vděč­ným téma­tem váleč­ných a dra­ma­tic­kých fil­mů. Popírání holo­caus­tu ovšem k lát­ce při­stu­pu­je opti­kou nechval­ně zná­mé­ho soud­ní­ho pro­ce­su, ve kte­rém se jeden z před­ních his­to­ri­ků popí­ra­jí­cích holo­caust roz­ho­dl dát k sou­du aka­de­mič­ku Deborah Lipstadt a nakla­da­tel­ství Penguin Books, kte­ré její his­to­ric­ké výzkumy   a aka­de­mic­ké prá­ce na téma holo­caus­tu vydá­va­lo. Vleklý soud­ní spor se táhl něko­lik let a jeho dra­ma­ti­za­ci může­te v dis­tri­buci Falconu najít v čes­kých kinech od minu­lé­ho čtvrt­ka. Vyplatí se na ni zajít? 

Deborah Lipstadt (Rachel Weisz) pat­ří mezi před­ní židov­ské aka­de­mi­ky, kte­ří se zamě­řu­jí na výzkum hrůz nacis­tic­ké­ho reži­mu a holo­caus­tu cel­ko­vě. K její­mu výzku­mu se hned něko­lik sku­pin lidí, pře­de­vším pak extré­mis­té s vazba­mi na nacis­ty a neo­na­cis­ty sta­ví odmí­ta­vě a napa­da­jí její poznatky. Nikdo však s tako­vou vehe­men­cí jako kon­tro­verz­ní his­to­rik David Irving (Timothy Spall), kte­rý se ji po letech vzá­jem­ných spo­rů a popo­ta­ho­vá­ní v médi­ích roz­ho­dl dát v Londýně k sou­du za pomlu­vu...

Soudní dra­ma­ta se zase tak čas­to v kinech už nevi­dí. Není to tím, že by podob­né žánro­vé fil­my netáh­ly, přes­to se vět­ši­nou pomy­sl­ný chléb láme v sou­vis­los­ti s před­lo­hou, na kte­ré film sta­ví. Převážně tele­viz­ní reži­sér Mick Jackson si pro svůj film vybral medi­ál­ně zpro­fa­no­va­ný pří­pad, kte­rý z dneš­ní­ho pohle­du může půso­bit téměř jako absurd­ní fraš­ka, niko­mu ze zúčast­ně­ných to ale tak nepři­šlo. A ona závaž­nost toho, že se podob­ný pří­pad dostal až před soud­ce jde na fil­mu cítit v kaž­dém momen­tu. Přesto po uply­nu­tí celé­ho pří­bě­hu k jeho logic­ké­mu zakon­če­ní, Popírání holo­caus­tu i tak vyzní­vá tak tro­chu na prázd­no. 
Slušné herec­ké obsa­ze­ní, kde mís­to do popře­dí sta­vě­né Rachel Weisz pře­bí­ra­jí hlav­ní slo­vo pře­de­vším skvě­lí Tom WilkinsonTimothy Spall, se sice sna­ží z lát­ky vytřís­kat co nej­ví­ce to jde, přes­to fil­mu po sluš­ném úvo­du tak tro­chu dojde dech a s výjim­kou něko­li­ka momen­tů spí­še už jen tak ply­ne a dovyprá­ví nača­tý pří­běh, vět­ší emo­ci­o­nál­ní zápal nebo houst­nou­cí atmo­sfé­ru neče­kej­te. Několik obrat­ných výměn, pod­trh­nu­tí důle­ži­tos­ti a závaž­nos­ti pří­pa­du a titul­ky. 
Zpracování v tom­to fil­mu pak hra­je tak tro­chu dru­hé hous­le. Howard Shore nena­bí­zí na prv­ní poslech nic nové­ho, či něja­kým sty­lem objev­né­ho či zají­ma­vé­ho, podob­ně je pak na tom i samot­ná kame­ra Harise Zambarloukose, kte­rá kro­mě sluš­né­ho začát­ku a obstoj­ných soud­ních sek­ven­cí více­mé­ně exce­lu­je pou­ze v momen­tech, kdy film pát­rá po důka­zech v minu­los­ti. Nechci tím tvr­dit, že by film byl zfu­šo­va­ným řemes­lem, to niko­liv. Jednoduše ale nena­bí­zí nic, co nena­bíd­lo již něko­lik žán­ro­vých fil­mů před ním a s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí nabíd­ne i po něm. 
Popírání holo­caus­tu je tak až na výjim­ky lehce nad­prů­měr­ným soud­ním dra­ma­tem, kde nej­sil­něj­ším argu­men­tem proč do fil­mu jít, je samot­ný pro­ces, jehož dra­ma­ti­za­ce tvo­ří základ toho­hle sním­ku. Skvělí her­ci v před­ních rolích, v něko­li­ka momen­tech sluš­ná atmo­sfé­ra, přes­to poměr­ně nata­ho­va­né a nepří­liš nápa­di­té. Pokud ovšem soud­ní dra­ma­ta nebo záku­li­sí výzku­mu holo­caus­tu pat­ří k oblas­ti vaše­ho zájmu, pak smě­le do toho.     
Popírání holo­kaus­tu je sluš­ně vrstve­né a solid­ně nato­če­né soud­ní dra­ma, kte­ré se opí­rá o až s údi­vem sku­teč­ný pří­běh o dema­go­gii urči­té sku­pi­ny lidí. Na nece­lé dvě hodi­ny, kte­ré vám v kině zabe­re, ovšem nena­bí­zí nic moc nad rámec toho­to. Slušné herec­ké obsa­ze­ní je drob­né plus.   
25% Holocaust
25% Soudní pro­ces
50% Demagogie

Popírání holo­caus­tu
(Denial)
Životopisný / Drama / Historický
USA / Velká Británie, 2016, 110 min

Režie: Mick Jackson
Předloha: Deborah Lipstadt (kni­ha)
Scénář: David Hare
Kamera: Haris Zambarloukos
Hudba: Howard Shore
Hrají: Rachel Weisz, Andrew Scott, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Caren Pistorius, Alex Jennings, Jack Lowden, Harriet Walter, Mark Gatiss, John Sessions, Nikki Amuka-Bird, Michael Epp, Ellie Fox, Abigail Cruttenden, Basil Eidenbenz
Producenti: Gary Foster, Russ Krasnoff
Střih: Justine Wright
Scénografie: Andrew McAlpine
Kostýmy: Odile Dicks-Mireaux

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 30.03.2017 Falcon
USA V kinech od: 30.09.2016 Bleecker Street Media
Velká Británie V kinech od: 24.01.2017 eOne Films International

http://www.csfd.cz/film/418433-popirani-holocaustu/
http://www.imdb.com/title/tt4645330/


Podívejte se na hodnocení Popírání holocaustu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99662 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71584 KB. | 25.06.2024 - 19:56:13