Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Slídil | Nightcrawler [95%]

Slídil | Nightcrawler [95%]

rp nightcrawler01.jpg
rp nightcrawler01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Letošní únor je nabíd­ka fil­mo­vých novi­nek vskut­ku pes­t­rá. Mezi tra­dič­ní­mi osca­ro­vý­mi láka­dly se do dis­tri­buce dostá­vá hned něko­lik zají­ma­vých sním­ků, kte­ré bodo­va­ly kon­cem roku za oce­á­nem. Tenhle týden je pak nabíd­ka atrak­tiv­ních novi­nek pak asi úpl­ně nej­vět­ší. Zatímco ke Kódu Enigma, WhiplashSils Maria se dosta­ne­me poz­dě­ji, dnes se na plo­še toho­to blo­gu roze­píšu tro­chu o sním­ku jmé­nem Slídil. Tenhle tem­ný thriller s Jakem Gyllenhaalem v hlav­ní roli sli­bo­val už od trai­le­rů str­hu­jí­cí atmos­fe­ric­kou posta­vu s per­fekt­ní­mi herec­ký­mi výko­ny. Jaká je rea­li­ta?

Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) má pro­blémy s tím, najít si prá­ci. Jeho obži­va jako malý zlo­dě­jí­ček, kte­rý po nocích kra­de kov mu málo vyná­ší. Když se ale jed­nou naskyt­ne u neho­dy a uvi­dí zpra­vo­daj­ský tým, kte­rý koli­zi zazna­me­ná, a zjis­tí, že za tako­vý mate­ri­ál je pro někte­ré sta­ni­ce cen­ným arti­k­lem, roz­hod­ne se zku­sit tuto prá­ci na vlast­ní pěst. Z počát­ku mu tato pozi­ce pří­liš nejde, nicmé­ně poté, co se uká­že jeho talent a drzost, najde uplat­ně­ní jako exter­ní kame­ra­man pro jed­nu z lokál­ních tele­viz­ních sta­nic. Problém ovšem nastá­vá v době, kdy jeho bru­tál­ní zábě­ry začnou hra­ni­čit s maře­ním vyšet­řo­vá­ní zlo­či­nů. Ale prá­vě za exklu­ziv­ní infor­ma­ce, kte­ré nemá nikdo jiný, se pla­tí nej­víc...

Předně je tře­ba říci, že Slídil je opět jed­ním z fil­mů, kte­rý nesed­ne kaž­dé­mu. A s tím na to musí­te jít, neboť nala­dit se na vlnu až psy­cho­pa­tic­ké­ho člo­vě­ka, kte­rý para­zi­tu­je na neštěs­tí dru­hých, to je něco, co nemu­sí být úpl­ně snad­né pro kaž­dé­ho. Dan Gilroy totiž ve svém sním­ku před­vá­dí impo­zant­ní por­trét člo­vě­ka z okra­je spo­leč­nos­ti, kte­rý vyu­žil situ­a­ce a s dra­vos­tí se začal sápat přes mrt­vo­ly naho­ru. A být to kdo­ko­liv jiný, mohl z toho být solid­ní atmos­fe­ric­ký thriller, jen­že tady se už poně­ko­li­ká­té v řadě před­vá­dí impo­zant­ní Jake Gyllenhaal a tak u solid­ní­ho atmos­fe­ric­ké­ho thrille­ru jen nezů­sta­lo.
 
Nejenom totiž, že Slídil je nesku­teč­ně parád­ně nato­če­ný sní­mek, kte­rý ani na moment nezačne i přes dvou­ho­di­no­vou dél­ku nudit. Nejenom, že se opí­rá o parád­ní hudeb­ní dopro­vod Jamese Newtona Howarda. Nejenom, že zde vyni­ká kame­ra Roberta Elswita. Tady se pře­de­vším hra­je na skvě­lou a mra­zi­vě atmos­fe­ric­kou one man show, kte­rá jede pod­le peč­li­vě sepsa­né­ho scé­ná­ře, kte­rý mís­ty svo­jí pre­ciz­nos­tí bere dech. Některé dia­lo­gy totiž nesku­teč­ně uzem­ní, pře­de­vším díky před­sta­vi­te­li hlav­ní role, kte­rý dává vznik­nout jed­no­mu z nej­vět­ších psy­cho­pa­tů fil­mo­vé­ho plát­na. Ani na moment nevy­chá­zí z role a z jeho pří­tom­nos­ti roz­hod­ně nebu­de­te mít dob­rý pocit.

Díky tomu Gilroy ždí­má z fil­mu úpl­né maxi­mum, což se pro­je­vu­je na oprav­du hut­né atmo­sfé­ře, kte­rou pokud se nechá­te pohl­tit, už z pod kůže nedo­sta­ne­te. V rám­ci sto­pá­že fil­mu nara­zí­te hned na něko­lik momen­tů, kte­ré vyvo­la­jí až mra­ze­ní v zádech svým obsa­hem. Ona pod­vrat­nost sním­ku, stej­ně jako kri­ti­ka sou­čas­ných medi­ál­ních návy­ků je někdy mož­ná až pří­liš dob­ře míře­ná. Tady se totiž pohy­bu­je­me na úrov­ni podob­né sním­kům jako Vrtěti psem. Zkrátka nesku­teč­ně str­hu­jí­cí věc, kte­rá má co říci.

Když navíc od peč­li­vé­ho budo­vá­ní tem­né atmo­sfé­ry pře­jde sní­mek hlav­ní­mu pří­pa­du, mís­ty jsem se bál aby se mi neza­sta­vi­lo srd­ce jak jsem byl napnu­tý. Nepamatuji si, kdy napo­sled ve mně totiž sní­mek byl schop­ný vyvo­lat tako­vé napě­tí jako prá­vě Nightcrawler. Navíc, když Gilroy vytáh­ne z ruká­vu pre­ciz­ně nato­če­nou a napí­na­vou honič­ku v prů­bě­hu posled­ní tře­ti­ny sním­ku, je jen málo­kdo, koho by podob­ně napí­na­vá sek­ven­ce neo­slo­vi­la. Konec bude mož­ná pro něko­ho neu­spo­ko­ji­vý, avšak jako pomy­sl­ný vzty­če­ný pro­střed­ní­ček pro mě fun­go­val napros­to bez­chyb­ně.  

Slídil je pre­ciz­ně nato­če­ný pod­vrat­ný thriller spo­lé­ha­jí­cí na napros­tou pre­ciz­nost ve všech ohle­dech, ať už jde o nepří­jem­ný obsah, pre­ciz­ní kame­ru, skvě­lý hudeb­ní dopro­vod, výteč­ný scé­nář a dia­lo­gy nebo napros­to feno­me­nál­ní­ho Jakea Gyllenhaala v hlav­ní roli. Svým zamě­ře­ním asi nesed­ne doce­la širo­ké­mu spek­tru lidí, nicmé­ně pokud je sil­ně zne­po­ko­ju­jí­cí atmos­fe­ric­ká dvou­ho­di­no­vá výpra­va do záku­li­sí sou­čas­né­ho zpra­vo­daj­ství, kte­rá s pře­hle­dem kri­ti­zu­je aktu­ál­ní návy­ky, něco, co vás zají­má, tak smě­le dál. Tady nepro­hlou­pí­te. Podobně ladě­ný sní­mek totiž bude­te v nabíd­ce kin hle­dat jen těž­ko.    


Dan Gilroy se ten­to­krát vytá­hl. Slídil je impo­zant­ní por­trét vyši­nu­té osob­nos­ti, kte­rá se roz­hod­la jen vyu­žít poptáv­ky po tom, na co nikdo jiný neměl žalu­dek. Fenomenální Jake Gyllenhaal, atmo­sfé­ra, kte­rá by se dala krá­jet, skvě­lá kame­ra i hudeb­ní dopro­vod a scé­nář, kte­rý vás mís­ty až odzbro­jí svý­mi pre­ciz­ní­mi dia­lo­gy. Za mě jed­no­znač­ně pec­ka, kte­rá mi v hla­vě bude rezo­no­vat ješ­tě hod­ně dlou­ho.   

 Koktejl: 

80% Atmosféra
20% Znepokojující obsah

Slídil
(Nightcrawler)
Krimi / Drama / Thriller
USA, 2014, 117 min

Režie: Dan Gilroy
Scénář: Dan Gilroy
Kamera: Robert Elswit
Hudba: James Newton Howard
Hrají: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton, Ann Cusack, Michael Hyatt, Kevin Rahm, Eric Lange, Kathleen York, Anne McDaniels, Jamie McShane, Michael Papajohn, Marco Rodríguez, Leah Fredkin, James Huang

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 29.01.2015 H.C.E.

USA V kinech od: 17.10.2014 Open Road Films

http://www.csfd.cz/film/351777-slidil/
http://www.imdb.com/title/tt2872718/


Podívejte se na hodnocení Slídil na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00486 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71661 KB. | 18.06.2024 - 23:09:48