Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jupiter vychází | Jupiter Ascending [55%]

Jupiter vychází | Jupiter Ascending [55%]

rp JA 11218.jpg
rp JA 11218.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Sourozenci Wachovští stá­le mají v Hollywoodu jmé­no. I přes něko­lik finanč­ních fia­sek v posled­ních letech, aura kte­rou nasbí­ra­li díky Matrixu a jeho pokra­čo­vá­ním se pros­tě jen tak těž­ko pohřbít nedá. Navíc jejich posled­ní sní­mek, Atlas mra­ků, nebyl sice kdo­ví­jak komerč­ně úspěš­ný, o impo­zant­ní sní­mek se však jed­na­lo beze­spo­ru. Studiu se navíc nato­lik líbil, že tvůr­čí dvo­ji­ci odklep­li ješ­tě před pre­mi­é­rou jejich dal­ší ambi­ci­oz­ní sní­mek, vel­ko­le­pé sci-fi Jupiter vychá­zí, kte­ré se ve čtvr­tek dostá­vá do čes­kých a slo­ven­ských kin. Píší sou­ro­zen­ci i ten­to­krát fil­mo­vou his­to­rii dal­ším impo­zant­ním dílem?   

Jupiter (Mila Kunis) má pro­blém se smě­řo­vá­ním své­ho živo­ta. Společně se svo­jí rodi­nou pro­vo­zu­jí úkli­do­vý byz­nys, kte­rý ji vydě­lá sotva na živo­by­tí. Proto je její svět oto­čen vzhů­ru noha­ma, když se jí poku­sí při lékař­ském zákro­ku zabít sku­pin­ka podiv­ných mimo­zemš­ťa­nů. Naštěstí ji ale z rukou útoč­ní­ků zachrá­ní vesmír­ný lovec Cain Wise (Channig Tatum), kte­rý byl pově­ře­ný tím ji najít. Jupiter, aniž to tuší, je totiž rein­kar­na­cí zesnu­lé vla­dař­ky jed­no­ho z nej­bo­hat­ších kon­glo­me­rá­tů obcho­du­jí­cích s emul­zí, kte­rá umož­ňu­je lidem žít věč­ně. Důležitým prv­kem při výro­bě této emul­ze jsou ovšem pěs­to­va­ní lidé na růz­ných pla­ne­tách ve vesmí­ru, včet­ně Země. A prá­vě kvů­li téhle lát­ce je ocho­ten sou­čas­ný maji­tel a dědic spo­leč­nos­ti Balem (Eddie Redmayne) vyhu­bit veš­ke­rý život na Zemi, než aby nechal Zemi pad­nout do rukou prá­vo­plat­né maji­tel­ce Jupiter. Není ovšem sám kdo má s ní své plá­ny a k záchra­ně naší pla­ne­ty a její rodi­ny je to dlou­há ces­ta... 
Vím, že to říkám cel­kem čas­to, nicmé­ně i tady pla­tí, že tenhle sní­mek nesed­ne kaž­dé­mu. A bohu­žel ten­to­krát jsem zrov­na v té dru­hé sku­pi­ně, kte­rá má s touhle pro­duk­cí hned něko­lik pro­blé­mů. Předně, to co Wachovští před­vá­dě­jí ten­to­krát, je nesmír­ně boha­té a vel­ko­le­pé sci-fi, kte­ré se pokou­ší jít ces­tou ne nepo­dob­nou Star Wars. Tedy, zatím­co sle­du­je­te pří­běh hlav­ní hrdin­ky, je vám odha­lo­ván celý kom­plex­ní svět lidí, tvo­rů a veš­ke­ré­ho vesmír­né­ho šmejdu. Dokonce i ten slon tu je, jen není mod­rý a nezpí­vá v zapli­va­né knaj­pě. A poprav­dě, svět Jupiter vychá­zí je pře­kva­pi­vě pro­pra­co­va­ný, vizu­ál­ně impo­zant­ní a nápa­di­tý. Ale pro­blém je, že je doce­la pro­blém si ho oblí­bit, nebo se do něj takří­ka­jíc dostat. 
Jupiter vychá­zí totiž trá­pí podob­ný pro­blém, jaký trá­pil před dvě­ma lety Johna Cartera. Tedy při­šel takří­ka­jíc s kříž­kem po funuse, kdy před­vá­dí věci, kte­ré už popu­lár­ní moc nejsou a sna­ží se osl­nit něčím, co už bylo moc­krát pře­ko­ná­no. Což o to, vizu­ál­ně feno­me­nál­ní to vět­ši­nu času sku­teč­ně je (těch pár nedo­ko­na­lých zábě­rů jsem ochot­ný odpus­tit díky vizu­ál­ním digi­tál­ním orgiím, kte­ré film pár­krát před­ve­de), hud­ba Michaela Giacchina je dosta­teč­ně půso­bi­vá a str­hu­jí­cí aby doda­la scé­nám potřeb­nou atmo­sfé­ru a akč­ní scé­ny dosta­teč­ně pře­hled­né (pokud tedy pocho­pí­te jejich smy­sl, což já jsem měl tro­chu pro­blém). Příběh, i přes svo­ji něko­li­ka­vrst­vou struk­tu­ru, půso­bí doce­la nahru­bo šitý k sobě, dia­lo­gy jsou mís­ty hod­ně škro­be­né a celé to půso­bí tak nějak moc cize a vlast­ně doce­la zby­teč­ně. Onen str­hu­jí­cí aspekt kte­rý se měl u sním­ku dosta­vit, pros­tě nepři­šel. 

Je to z vel­ké čás­ti také vina nara­tiv­ních kli­ček a něko­li­ka­ná­sob­né­ho ždí­má­ní kon­cep­tu deus ex machi­na, kte­rý je humor­ně narou­bo­ván hned na něko­lik zvra­tů v prů­bě­hu dvou hodin, kte­ré vám film v kině zabe­re. Například jsem doteď nepo­cho­pil, proč se Tatumova posta­va celou dobu sna­žil zís­kat zpět svá kří­d­la (1) ano, kří­d­la... 2) čekáte-li sub­til­ní sym­bo­lis­mus jako napří­klad v jejich nej­zná­měj­ším díle Matrix, tak ho neče­kej­te. Tedy vám mlá­tí o hla­vu jeden tako­vý oka­tý prvek za dru­hým), když jeho deus ex machi­na sur­fo­va­cí boty mu k tomu­to úče­lu létá­ní, zachra­ňo­vá­ní a mlá­ce­ní mož­né­ho ve vzdu­chu slou­ží více než dosta­teč­ně.  

Co se týče herec­ké­ho ansám­blu, je to těž­ké doce­la hod­no­tit, když jsou posta­vy samot­né podiv­né a mís­ty mož­ná až pří­liš inkli­nu­jí­cí k šab­lo­ně či zaběhlé­mu sché­ma­tu. Mila Kunis v hlav­ní roli cel­kem obsto­jí, Channig Tatum coby hlí­da­cí pes (ehm, vlk, vlkodlak nebo lycan­throp, to je na vás čemu ze tří mož­nos­tí dáte před­nost) má taky jak svět­lé tak tro­chu hor­ší momen­ty a tak za mě byl jedi­ným jas­ným vítě­zem Eddie Redmayne. Tenhle herec, kte­ré­ho jsem měl zaška­tul­ko­va­né­ho jako tako­vé­ho toho dře­vě­né­ho hezou­na, tu vystři­hl napros­to feno­me­nál­ní­ho zápo­rá­ka jak ze sta­ré ško­ly, jehož mrz­ký čas na plát­ně si bude­te uží­vat. Škoda jen, že je vše­ho­všu­dy na plát­ně tak deset minut.
Navíc, i když se sní­mek v závě­ru tro­chu sebral a cel­ko­vě na mě začal víc půso­bit, nesta­či­lo to na to aby ospra­ve­dl­nil pře­de­šlou hodi­nu a půl, nebo to, co při­šlo po závě­reč­né kon­fron­ta­ci. Zkrátka tohle moc nefun­gu­je pokud vás film nevtáh­ne během prv­ních pár minut, což se u mě nesta­lo. A závě­reč­ná teč­ka to jen potvr­zu­je. Je mož­né, že nasta­ne pří­pad Speed Racer a já sku­teč­nou hod­no­tu sním­ku doce­ním až s odstu­pem, to se ovšem s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí ten­to­krát nesta­ne. 

Jupiter vychá­zí je doce­la výraz­ným kro­kem vzad pro tvůr­čí sou­ro­ze­nec­kou dvo­ji­ci, kte­rá se pro ně může stát osud­ná, pokud nevy­dě­lá dosta­tek peněz. Myslím totiž, že podiv­nost fil­mo­vé­ho vesmí­ru a kva­li­ty vyprá­vě­né­ho pří­bě­hu mají spí­še blí­že ke komerč­ní­mu prů­se­ru z ran­ku Johna Cartera, spí­še než, že by se v sálech kin obje­vi­ly nové Hvězdné vál­ky nebo Pátý ele­ment pro tuto gene­ra­ci. Pokud tohle doo­prav­dy bude labu­tí píseň Wachovských, nebu­de to roz­luč­ka hod­na jejich talen­tu. Skvělá hud­ba a digi­tál­ní tri­ky, stej­ně jako vel­ké množ­ství honi­ček a akce nesta­čí k tomu, aby z Jupiter vychá­zí udě­la­ly něco víc, než jen prů­měr­né a mís­ty doce­la hloupé sci-fi.     

Mohly to být nové Hvězdné vál­ky nebo nový Pátý ele­ment. To co ale nako­nec při­šlo, zane­cha­lo tro­chu hoř­kou pachuť. Sourozencům Wachovským před lety ležel Hollywood u nohou, pak ale při­šlo pár komerč­ních pře­šla­pů a teď i kva­li­ta­tiv­ní úpa­dek. Jupiter vychá­zí je ve všech ohle­dech roz­sáh­lé a vel­ko­le­pé sci-fi se zají­ma­vým a nápa­di­tým svě­tem v napros­to feno­me­nál­ním zpra­co­vá­ní. Ani skvě­lý zápo­rák Eddieho Redmaynea, str­hu­jí­cí hud­ba Michaela Giacchina a ve vět­ši­ně pří­pa­dů pod­ma­ni­vá vizu­ál­ní strán­ka však neza­chrá­ní neo­sob­ní, pří­liš line­ár­ní a mís­ty i doce­la hloupý sci-fi kolos, kte­rý sice mož­ná něko­ho nadchne, ale pro vět­ši­nu to bude sní­mek ne nepo­dob­ný Johnu Carterovi, po kte­rém za pár let nikdo ani neštěk­ne. A to je sak­ra ško­da.  

 Koktejl: 

25% Hvězdné vál­ky
25% Nucenosti a hlouposti
20% Hromada infor­ma­cí k niče­mu
20% Mocenské sou­bo­je
10% Elixír věč­né­ho mlá­dí

Jupiter vychá­zí
(Jupiter Ascending, Jupiter na vzostu­pe)
Sci-Fi / Akční / Dobrodružný
USA, 2015, 128 min

Režie: Andy Wachowski, Lana Wachowski
Scénář: Andy Wachowski, Lana Wachowski
Kamera: John Toll
Hudba: Michael Giacchino
Hrají: Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie Redmayne, Sean Bean, Douglas Booth, Neil Fingleton, Tuppence Middleton, Doo-na Bae, Katherine Cunningham, Charlotte Beaumont, Andy Ahrens

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 05.02.2015 Warner Bros. CZ
Slovensko V kinech od: 05.02.2015 Continental
USA V kinech od: 06.02.2015 Warner Bros. US


http://www.csfd.cz/film/289178-jupiter-vychazi/
http://www.imdb.com/title/tt1617661/


Podívejte se na hodnocení Jupiter vychází na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Courtney Cox17. srpna 2009 Courtney Cox Narodila se 15.6.1964 v Birminghamu v Alabamě, jako nejmladší ze čtyř dětí, Richard, Dottie Pickett a Virginia. Když jí bylo deset, rodiče se rozvedli a děti zůstali s matkou v […] Posted in Profily osob
  • Komiks 3722. září 2018 Komiks 37 Divné tapety Posted in Komiks
  • Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - "Zahoďte šátky"3. dubna 2022 Survivor - 21. epizoda (SK - 37.,38.) - "Zahoďte šátky" "Zahoďte šátky" je věta, které se chce dožít každý hráč Survivora, a v této epizodě se nám to konečně podaří. SK-37. epizoda Nový kmen se jmenuje Bonao a máme v něm 10 hráčů. Právě teď […] Posted in Reality show
  • Chladné dítě - Marius von Mayenburg20. května 2023 Chladné dítě - Marius von Mayenburg Mayenburg je současný německý dramatik, jehož vztahové drama si připravili jako absolventskou inscenaci studenti 3. ročníku KČD v režii Tomáše Ráliše v divadlu Disk. Jedná se o hru hranou […] Posted in Divadelní recenze
  • Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty26. května 2024 Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty Máte rádi Itálii? Chcete se seznámit s jedním šarmantním Italem a báječnou Češkou? Kniha Srdce nemá vrásky je skvělá novinka Nakladatelství KAZDA a rozhodně vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
  • Nový web24. května 2019 Nový web Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Polyká anglická mlha mladé lidi nebo kam mizí?15. února 2021 Polyká anglická mlha mladé lidi nebo kam mizí? Další kniha již známého autora Roberta Brynzy s názvem Mlha nad Shadow Sands nabízí dávku napětí a zápletek. Kate Marshallová se se svým synem potápí ve vodní nádrži Shadow Shand. Při […] Posted in Recenze knih
  • Children, The (1980)22. ledna 2013 Children, The (1980) Mami, tati jsem doma! Pojdte mě obejmout. Dva opraváři kontrolují potrubí a těsnění toxického odpadu. Jenže místo aby se naplno věnovali své práci, stěžují si na svůj mizerný plat a […] Posted in Horory
  • Maggie Smithová23. března 2015 Maggie Smithová Dame Margaret Natalie Smithová, DBE (28. prosince 1934, Illford, Essex, Anglie), známá jako Maggie Smithová, je britská herečka, dvojnásobná držitelka Oscara i Zlatého glóbu, pěti cen […] Posted in Profily osob
  • Sony odstranila datumy vydání nadcházejících third-party...18. ledna 2021 Sony odstranila datumy vydání nadcházejících third-party... Sony odstranila datumy vydání nadcházejících third-party titulů. Před týdnem na veletrhu CES 2021 jsme se přitom dozvěděli, že Kena: Bridge of Spirits vyjde v březnu 2021, Solar Ash dorazí […] Posted in Krátké herní aktuality

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05250 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71684 KB. | 18.06.2024 - 11:50:15