Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Disaster Artist

The Disaster Artist

rp the disaster artist movie poster and stills 2.jpg
rp the disaster artist movie poster and stills 2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Snímek The Room pat­ří mezi jeden z nej­kul­tov­něj­ších fil­mo­vých zážit­ků. Film tak špat­ný, že si vyslou­žil ozna­če­ní jed­no­ho z nej­hor­ších fil­mů kdy nato­če­ných, na někte­rých mís­tech po prá­vu ozna­čo­va­ný za Občana Kanea špat­ných fil­mů. Pozadí vzni­ku toho­to legen­dár­ní­ho díla zma­po­va­la kni­ha The Disaster Artist, kte­rou napsal jeden z herec­kých před­sta­vi­te­lů, pře­de­vším jako por­trét hlav­ní­ho akté­ra, reži­sé­ra, scé­náris­ty a pro­du­cen­ta fil­mu Tommyho Wiseau. Jak tedy dopa­dl sní­mek o fil­mu, jenž dodnes pou­tá pozor­nost a i přes­to že se jed­ná o jeden z nej­hor­ších fil­mů všech dob, doká­že vypro­dá­vat spe­ci­ál­ní pro­jek­ce po celém svě­tě?

Dva začí­na­jí­cí her­ce sve­dl dohro­ma­dy kurz herec­tví v San Franciscu. Zatímco Greg (Dave Franco) měl kari­é­ru tepr­ve před sebou a sna­žil se najít způ­sob jak pro­ra­zit, Tommy (James Franco) zůstá­val nepo­cho­pe­ným uměl­cem, kte­rý oko­lo sebe šířil závoj nezná­ma. Tohle neprav­dě­po­dob­né přá­tel­ství ovšem obě­ma mělo změ­nit jejich živo­ty. Vydali se totiž spo­leč­ně do Los Angeles, kde se roz­hod­li pus­tit se do toho po hla­vě a pro­ra­zit u fil­mu. Když ovšem po mar­ném sna­že­ní tenhle pokus nevy­šel, při­šli spo­leč­ně s nápa­dem nato­čit film vlast­ní...
Psát o The Room je asi zby­teč­né. Nejkrásnější pří­pad toho, kdy je film tak nesku­teč­ně špat­ný a hloupý, až je vlast­ně ve své špat­nos­ti úpl­ně geni­ál­ní. Dosti za to může sám Tommyho Wiseau kte­ré­ho je film neje­nom autor­skou vizí ale také asi nej­vět­ším herec­kým poči­nem, díky kte­ré­mu si vyslou­žil celo­svě­to­vou slá­vu. Legendární hláš­ky a scé­ny díky inter­ne­tu žijí dodnes a opa­ko­va­né půl­noč­ní spe­ci­ál­ní pro­jek­ce, stej­ně jako pár­ty hry spo­je­né se sle­do­vá­ním fil­mu jsou dnes oblí­be­něj­ší než kdy jin­dy. A prá­vě pro tenhle legen­dár­ní kou­sek se roz­hod­li slo­žit poctu James Franco. U té je tře­ba říci, že neza­svě­ce­ným nemá tenhle film moc co nabíd­nout nad rámec sluš­né­ho por­trétu fil­mo­vé­ho podi­ví­na, kte­rý osl­nil svět. Kouzlo toho­to fil­mu ale tkví prá­vě v pří­mé spo­ji­tos­ti se samot­ným fil­mem. Všem obe­zná­me­ným totiž nabí­zí pohled pod poklič­ku téhle zále­ži­tos­ti, kte­rá je snad ješ­tě méně uvě­ři­tel­ná než film samot­ný. 

The Disaster Artist totiž sto­jí pře­de­vším na oči­vid­né lás­ce k samot­né­mu fil­mu The Room a jeho podiv­nos­ti, kte­rou se Francovi daří ve své novin­ce nesku­teč­ným způ­so­bem repli­ko­vat. Franco jako herec je totiž až na men­ší odchyl­ky až děsi­vě věr­nou kopií oso­bi­té­ho fil­ma­ře (což ostat­ně doka­zu­jí i bonu­so­vé kom­pa­rač­ní zábě­ry na kon­ci fil­mu) a díky tomu se fil­mu téměř bez pro­blé­mu daří navo­dit podob­ně nepří­jem­ný a vlez­lý dojem hlav­ní­ho akté­ra celé­ho toho­hle legen­dár­ní­ho kul­tu. A to je to oč tu běží. 
To co totiž může na prv­ní pohled půso­bit jako běž­ná fes­ti­va­lo­vá fil­ma­ři­na, je pozved­nu­to na úpl­ně jiný level prá­vě vzta­hem všech zúčast­ně­ných k tomu­to kul­tu a pře­de­vším také uvě­ři­tel­nos­tí hlav­ních herec­kých brat­ří, kte­ří se zhos­ti­li dvou před­ních akté­rů toho­to pří­bě­hu z továr­ny na hvězdy. Jistě, film rám­cu­jí dozvu­ky původ­ní­ho The Room, kte­rý­mi Franco ote­ví­rá a záro­veň uza­ví­rá tuhle son­du do jed­né autor­ské vize ambi­ci­oz­ní­ho fil­ma­ře, film samot­ný je ale víc než čím­ko­liv jiným v pod­sta­tě slo­že­nou poctou samot­né­mu kul­tu. Člověk by si až řekl v někte­rých momen­tech, že fil­mo­vá adap­ta­ce kni­hy The Disaster Artist vznik­la jen pro to, aby si všich­ni zúčast­ně­ní moh­li tro­chu vyhrát a nato­čit si v pod­sta­tě kopiii samot­né­ho The Room. Ne že by to bylo na ško­du, film se ovšem nechá­vá čas­to mož­ná až pří­liš vést samot­ným původ­ním fil­mem, než by nabí­zel něco své­ho, oso­bi­té­ho. Takovýchto momen­tů ovšem není pří­liš a ta nece­lá hodi­na a tři čtvr­tě ve spo­leč­nos­ti fil­mu ute­če zatra­ce­ně rych­le. 
The Distaster Artist je zále­ži­tos­tí pro vybra­né jedin­ce. Člověku, kte­ré­ho tenhle kult úpl­ně minul toho pří­liš nad rámec kla­sic­ké fes­ti­va­lo­vé tvor­by ozvlášt­ně­né záku­li­sím fil­ma­ři­ny pří­liš mno­ho neřek­ne. Ti co ovšem mají zku­še­nost s kul­tur­ním arte­fak­tem, jehož vznik kni­ha i její fil­mo­vá adap­ta­ce doku­men­tu­jí, si tuhle kome­dii James Franca uži­jí dosy­tos­ti. Příběh vzni­ku toho­to fil­mu je totiž mož­ná ješ­tě fan­task­něj­ší, než samot­ný film. A toho­hle The Distaster Artist vyu­ží­vá doko­na­le. Připočtěte si skvě­lé před­sta­vi­te­le věr­ně repli­ku­jí­cí iko­nic­ké scé­ny, zástup zná­mých tvá­ří ve ved­lej­ší rolích a men­ších rolič­kách a máte fil­mo­vou udá­lost, kte­rá by kaž­dé­mu, kdo by rád nahlé­dl pod poklič­ku fil­ma­ři­ny, nemě­la utéct.       
    

James Franco a jeho love song jed­no­mu z nej­vět­ších fil­mo­vých kul­tů. Děsivý, nepří­jem­ný a po všech strán­kách věr­ně zrepli­ko­va­ný Tommy Wiseau v podá­ní samot­né­ho Jamese Franca táh­ne tuhle son­du do záku­li­sí fil­ma­ři­ny, kte­rá při­ná­ší neu­vě­ři­tel­ný pří­běh na poza­dí jed­no­ho z nej­hor­ších fil­mů všech dob. Pro neza­svě­ce­né toho asi pří­liš nabíd­nout nemů­že, pro ty zna­lé, se ovšem jed­ná o napros­tou povin­nost. 

The Disaster Artist
(The Masterpiece)
Drama / Komedie
USA, 2017, 98 min

Režie: James Franco
Předloha: Greg Sestero (kni­ha), Tom Bissell (kni­ha)
Scénář: Scott Neustadter, Michael H. Weber
Kamera: Brandon Trost
Hudba: Dave Porter

Hrají: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Josh Hutcherson, Zac Efron, Alison Brie, Ari Graynor, Jacki Weaver, Andrew Santino, Sharon Stone, Hannibal Buress, Jerrod Carmichael, June Diane Raphael, Sugar Lyn Beard, Paul Scheer, Tommy Wiseau, Bob Odenkirk, Adam Scott, Danny McBride, Judd Apatow, Kevin Smith, Bryan Cranston, Greg Sestero, Nicole Gordon-Levitt, Cate Freedman, John Early, Nathan Fielder, Keegan-Michael Key, Kristen Bell, J.J. Abrams, Lizzy Caplan, Zach Braff, Kate Upton
Producenti: James Franco, Evan Goldberg, Seth Rogen, Vince Jolivette

Střih: Stacey Schroeder
Scénografie: Chris L. Spellman
Kostýmy: Brenda Abbandandolo

Slovensko V kinech od: 15.02.2018 Continental
USA V kinech od: 08.12.2017 A24

https://www.csfd.cz/film/416621-the-disaster-artist/
http://www.imdb.com/title/tt3521126/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Stana Katic - Zlín Film Festival 201124. dubna 2018 Stana Katic - Zlín Film Festival 2011 Posted in Videa
  • Divoké vlny -9. října 2007 Divoké vlny - Divoké vlny - Recenze 9.August.2007 Recenze Autor: Jaroslav Měrtl […] Posted in Recenze
  • Tiché místo: Část II (2020)8. června 2021 Tiché místo: Část II (2020) Don't try to Breathe. Po roce v kině na rok odkládaný film a užil jsem si to maximálně.Quiet Place 2 je důstojný sequel- Je větší, akčnější, intenzivnější a nařachanější.Od úvodních minut […] Posted in Krátké recenze
  • Můj soused zabiják 28. září 2004 Můj soused zabiják 2 Na dvojku souseda zabijáka jsem se vypravila vybavena nevalným názorem na jedničku a odhodláním, že tak činím jen pro Kinomol. Nemůžeme přeci psát jen o dobrých filmech. Občas je třeba […] Posted in Filmové recenze
  • Vína vinigrandi.cz11. června 2021 Vína vinigrandi.cz Svět miluje skvělá vína od Vini grandi – překlad těchto dvou italských slov, jež použila společnost Vinigrandi jako svůj název, tak nejspíš nikoho nepřekvapí. Znamenají totiž skvělá vína. […] Posted in Články
  • 2001 Maniacs (2005)12. prosince 2017 2001 Maniacs (2005) Kdo zavítá do tohoto městečka, živý se z něj rozhodně nedostane!!! Trojice mladíků si hodlá užít prázdniny na známé floridské pláži Daytona Beach. Při cestě se však ztratí a […] Posted in Horory
  • #1909: Sherlock 1: Studie v růžové - 50 %7. února 2019 #1909: Sherlock 1: Studie v růžové - 50 % Sherlock 1: Studie v růžové (Sherlock: A Study In Pink)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Sherlock: A Study In Pink" v roce 2013. České vydání má […] Posted in Recenze komiksů
  • 88x3124. listopadu 2020 Letní praxe - Interna Posted in Komiks
  • Dannyho parťáci 2 - tak znovu musí Dannyho parta vyloupit banku30. června 2019 Dannyho parťáci 2 - tak znovu musí Dannyho parta vyloupit banku Dannyho banda se po čas opět schází, ovšem ne zrovna dobrovolně. Majitel kasina, Terry Benedict, si nenechal líbit, že ho parta šikovných lupičů před pár lety připravila o pěkných pár […] Posted in Retro filmové recenze
  • Husiti - 40 %12. listopadu 2013 Husiti - 40 % Husitů se nebojíme a klidně si vymyslíme vlastní verzi, jak je možné vykládat historické období za vlády panovníka Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Kazatel Jan Hus může  horovat  za […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47375 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71747 KB. | 20.06.2024 - 15:05:46