Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tvář vody - 70 %

Tvář vody - 70 %

Tvar
Tvar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádkové pří­běhy mají svůj půvab a při­taž­li­vost bez ohle­du na věk.  A prá­vě tako­vý je film „Tvář vody“, kde zami­lo­va­ná dvo­ji­ce musí pro­ká­zat nejen vzá­jem­né poro­zu­mě­ní a sílu své­ho vzta­hu, ale také odva­hu unik­nout před nebez­pe­čím. Mexický fil­mo­vý reži­sér a sce­náris­ta Guillermo del Toro, kte­rý už má zku­še­nos­ti s natá­če­ním fil­mů vědec­ko­fan­tas­tic­ké­ho a horo­ro­vé­ho žán­ru, napsal scé­nář a nato­čil pří­běh milen­ců, kte­ří ač mají pro­blémy s komu­ni­ka­cí se svým oko­lím, najdou v sobě spří­z­ně­né duše. On je dra­vý oboj­ži­vel­ník podob­ný člo­vě­ku s kou­zel­nou mocí a ona je němá ukli­zeč­ka Elisa. Oba se set­ka­jí zce­la náhod­ně v uta­je­ném pro­sto­ru vlád­ní labo­ra­to­ře v Baltimoru, kde vlád­ne kru­tý plu­kov­ník Stricklandem. O tajem­né­ho tvo­ra mají zájem i v Rusku, a pro­to­že se pří­běh se ode­hrá­vá v roce 1962, kdy vzta­hy mezi USA a SSSR byly napja­té, nevy­pa­dá pro něj budouc­nost nijak povzbu­di­vě. Ale zami­lo­va­ná Elisa má jiné plá­ny.

Samotný pří­běh není nijak kom­pli­ko­va­ný a jed­not­li­vé posta­vy jsou čitel­né stej­ně jako v pohád­kách. Zlý Stricklandem je odpor­ný a suro­vý. Rozehraný motiv s ukous­nu­tý­mi prs­ty je nechut­ný, ale postup­ně se prs­ty sta­nou sym­bo­lem zla a kru­tos­ti. Tajemný vod­ní živo­čich půso­bí zpo­čát­ku stra­ši­del­ně a nebez­peč­ně. Jak se s ním Elisa postup­ně sezna­mu­je, začí­ná se stá­le více podo­bat člo­vě­ku. Vnější vhled se nemě­ní, ale mění se pohy­by a jeho­cho­vá­ní. Příběh nepo­strá­dá napě­tí a do posled­ní chví­le není jas­né, zda se dvo­ji­ce milen­ců nebu­de muset roz­lou­čit.

Guillermo del Toro si pro roli němé Elisy vybral hereč­ku Sally Hawkins, kte­rá umí skvě­le vyjá­d­řit emo­ce bez jakých­ko­liv slov. Soustředí pozor­nost na sebe a pro­střed­nic­tvím své­ho pří­stu­pu k nezná­mé­mu tvo­ro­vi postup­ně uvol­ňu­je napě­tí, nava­zu­je kon­takt a vyja­dřu­je hlu­bo­ký cito­vý vztah. Herečka doká­za­la zahrát pozvol­nou změ­nu uza­vře­né a pla­chý ženy v odváž­nou a cíle­vě­do­mou osob­nost.  Její spo­lu­pra­cov­ni­ci Zeldu hra­je Octavia Spencer, kte­rá je nejen pro­sto­ro­vě, ale i zvu­ko­vě výraz­něj­ší. Její posta­va pro­s­to­ře­ké a ráz­né ukli­zeč­ky je pro Elsu opo­rou a pře­kla­da­tel­kou v prá­ci. Oporu v běž­ném živo­tě dělá malíř reklam Giles, kte­ré­ho ztvár­nil Richard Jenkins. Ten dodal své posta­vě ostý­cha­vost a báz­li­vost, že ved­le něj půso­bí němá pří­tel­ky­ně sebe­jis­tě. Elisa je las­ka­vá bytost, kte­rá si zaslou­ží lás­ku a přá­tel­ství dob­rých lidí, o tom není pochyb. Stejně tak si zaslou­ží pomoc i nezná­mý vod­ní tvor, pro kte­ré­ho má Elsa sla­bost.

Spojení sice bytos­tí cit­li­vých, ale sou­čas­ně zdán­li­vých out­si­de­rů spo­leč­nos­ti, je posta­ve­né do kon­tras­tu s posta­va­mi vojen­ské maši­né­rie s tou­hou po sen­za­ci za kaž­dou cenu. Od počát­ku je jas­né, komu fan­dí autor fil­mu a nikdo mu to nemů­že mít za zlé. Pravidla pohá­dek jsou jas­ná a zlo musí být potres­tá­no. Přesto se tvůr­cům fil­mu poda­ři­lo namí­chat při­ja­tel­nou míru napě­tí s drob­ný­mi komic­ký­mi scén­ka­mi s pří­jem­ným odleh­če­ním. Například scé­na, když se na Gilese vyva­lí voda ze zato­pe­né kou­pel­ny a on se jen užas­le dívá na Elisu, jak sto­jí šťast­ná v obje­tí své vod­ní lás­ky.

Ostatně voda má ve fil­mu svou úlo­hu. Pro nezná­mé­ho vod­ní­ho tvo­ra je to život­ně důle­ži­té pro­stře­dí, ve vodě vaří Elisa vej­ce, jedi­nou potra­vu, kte­rou vod­ní tvor pořá­dá s vel­kou chu­tí. A moř­ská voda je také důle­ži­té pro útěk ze zaje­tí a svo­bo­du.

Očekávala jsem, že se bude autor sna­žit o eko­lo­gic­kou agit­ku, jak už to v posled­ních letech bývá. Záchrana vod­ních tvo­rů v kon­tras­tu se zlý­mi lid­mi. Tentokrát se ale pozor­nost sou­stře­di­la pře­de­vším na vzta­hy a schop­nost poro­zu­mě­ní mezi lid­mi i živý­mi tvo­ry navzá­jem.

Film půso­bí chvil­ka­mi tro­chu naiv­ně až archaic­ky, ale to je dáno obdo­bím, ve kte­rém se pří­běh ode­hrá­vá.  Také si nejsem pří­liš jis­tá, zda se poda­ři­lo zdár­ně zvlád­nout všech­ny tri­ky a tech­nic­ké návaz­nos­ti. Ale cel­ko­vý dojem je pří­z­ni­vý, pro­to­že výkon hlav­ní před­sta­vi­tel­ky je výbor­ný.


Podívejte se na hodnocení Tvář vody na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65959 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72275 KB. | 19.05.2024 - 20:05:31