Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bright - Recenze - 70%

Bright - Recenze - 70%

55780
55780
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Netflix nám při­ná­ší dal­ší svo­je díl­ko z fan­ta­sy svě­ta. Film nás vítá v alter­na­tiv­ní sou­čas­nos­ti, kte­rá není úpl­ně růžo­vá, ale vskut­ku vel­mi pes­t­rá a zají­ma­vá. Po svě­tě běha­jí různá magic­ká i nema­gic­ká stvo­ře­ní, exis­tu­je tu magie a spous­ta pro­roc­tví. Každá vět­ší rasa, jako napří­klad Elfové a Orkové, zde mají své kul­tur­ní a poli­tic­ké zastou­pe­ní, s čímž ale ruku v ruce sou­vi­sí násled­né poli­tic­ké a soci­ál­ní pro­blémy.

Někdo si dal tu prá­ci a vymys­lel oprav­du širo­ce celé poza­dí pří­bě­hu a celý svět tak může fun­go­vat vskut­ku uvě­ři­tel­ně. Už jenom to, že pro původ magie ve svě­tě vytvo­řil Netflix samo­stat­né video na Youtube.

Do toho­to pro­stře­dí se po zra­ně­ní v akci vra­cí náš hlav­ní „hrdi­na“ Daryl Ward (Will Smith). Za jeho zra­ně­ní mohl jeho par­ťák, se kte­rým dál musí pra­co­vat. Ale to není jedi­ný pro­blém. To hlav­ní je, že par­ťá­kem je okr Nick Jakoby (Joel Edgerton), kte­ré­ho svět vní­má v řadách poli­cie dost neli­bě a ješ­tě k tomu ani není čis­to­krev­ný. Už samot­ná spo­lu­prá­ce těch­to dvou dává tušit pro­blémy na obzo­ru.

Dvojice je povo­lá­na k zása­hu do dou­pě­te zlo­čin­ců, z čehož se ale vyklu­be jed­na ze zákla­den tem­né sku­pi­ny Inferni. Zde se divák doví­dá o hlav­ní téma­tu fil­mu, kolem kte­ré­ho se bude celý kolo­toč noč­ní smě­ny poli­cis­tů točit. Inferni mají totiž v drže­ní magic­kou hůl­ku (jed­nu ze tří), pomo­cí kte­ré chtě­jí vzkří­sit moc­né­ho tem­né­ho pána z legend. K poli­cis­tům Wardovi a Jakobymu se při­dá­vá zrád­ky­ně z řad Inferni Tikka (Lucy Fry), kte­rá jim chce pomo­ci v záchra­ně svě­ta a ochra­ně hůl­ky. Skupinky lid­ských, elských i orkských zlo­čin­ců se o tom­to fakt dozvě­dí a roz­pou­ta­jí gan­gs­ter­ské peklo, ve kte­rém jde všem pou­ze o jed­no - zís­kat hůl­ku za kaž­dou cenu. Likvidace naší pove­de­né poli­cej­ní dvo­ji­ce je jen třeš­nič­kou, kte­rou si chtě­jí všich­ni vychut­nat a to i z řad dal­ších poli­cis­tů.

Jak tenhle noč­ní hon o hůl­ku a pře­ži­tí poli­cis­tů a svě­ta dopad­ne je pou­ze na zbě­si­lém tem­pu útě­ku, schop­nos­ti impro­vi­za­ce a nale­ze­ní důvě­ry mezi par­ťá­ky.

Netflix tady udě­lal veli­ký kus prá­ce, nasy­pal do toho cca 100 mili­o­nů dola­rů a jak je vid­no, fun­gu­je to!

Efekty jsou tu dob­ré, v pod­sta­tě víc než střel­ba a pár kou­zel­nic­kých tri­ků ani neby­la potře­ba. Synergie mezi posta­va­mi fun­gu­je dob­ře, je tu spous­ta kva­lit­ních hlá­šek, tak­že epic­ké efekt­ní (a dra­hé) zpra­co­vá­ní není potře­ba. Obsazení Willa Smithe a Noomi Rapace je v tom­to pří­pa­dě stě­žej­ní a doká­že to utáh­nout celý film. Netflix už před uve­de­ním pro­hlá­sil, že bude dělat dru­hý díl, což je o to lep­ší. Bright mi totiž při­pa­dal jako pilot k hod­ně hod­ně pove­de­né mini­sé­rii. Trochu mi to při­po­mně­lo Chronicles of Shannara. Spousta věcí je to pou­ze nakous­nu­ta, ale víc pro­sto­ru na vysvět­le­ní není. Pokud se s daný­mi reá­li­e­mi divák smí­ří, bude se navý­sost bavit.

Film má spád, daří se díky zbě­si­lé­mu úpr­ku, udr­žet tem­po a já jsem tro­ji­ci celou dobu držel pal­ce. Pár oddycho­vých momen­tů tu je, ale pak se jede dál, tak­že čas na něja­kou cito­vou vydí­rač­ku tu není (to jsem rád). Scénář ve výsled­ku není bůhví jaké ter­no, pros­tě se jed­ná o moder­ní pohád­ko­vý svět. To ale vůbec neva­dí, hlav­ní nos­né téma tu je, a výraz­né uhý­bá­ní o něj není tře­ba.

David Ayer jako reži­sér v pod­sta­tě navá­zal na svo­jí tvor­bu, ve kte­ré se pyš­ní tře­ba Patrolou, tak­že kdo jí viděl, bude mu vše jas­né od začát­ku.

Konec fil­mu už byla tako­vá kla­sic­ká pohád­ko­vá zále­ži­tost. Působí cel­kem uza­vře­ně, což je pro účel fil­mu, kte­rý by se dal brát jako pilot, super věc. Pokud pak vznik­ne dal­ší film, pří­pad­ně seri­ál, je ale­spoň na čem sta­vět a tvůr­ci nejsou odká­zá­ní na to, že by slo­ži­tě muse­li domlou­vat napří­klad opě­tov­né obsa­ze­ní Willa Smithe nebo Noomi Rapace.

Já film hod­no­tím 70% a jako fan­da fan­ta­sy se budu těšit na dal­ší cvr­kot kolem Bright a jeho magic­ké­ho svě­ta.


Podívejte se na hodnocení Bright na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11328 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72334 KB. | 21.05.2024 - 12:53:42