Kritiky.cz > Recenze knih > Rok v zahradě

Rok v zahradě

RokVZahrade
RokVZahrade
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte doma zví­da­vé­ho před­ško­lá­ka? A stá­le vám v uších zní proč, proč proč? A když vytáh­ne­te paty z domu na zahra­du, je to ješ­tě hor­ší? Nebo bys­te své dítě rádi nadchli pro něco jiné­ho než tablet nebo tele­viz­ní pohád­ky? Zkuste Rok v zahra­dě auto­rek Petry Bartíkové a Anety Žabkové.

Na deva­te­nác­ti strán­kách vám autor­ky uká­ží, jak to žije v tako­vé běž­né zahra­dě, tře­ba i v té vaší. Víte, jak vypa­dá stříz­lík nebo plch zahrad­ní? Jak se vyví­jí žába nebo že pes­t­řen­ky se není tře­ba bát?

V kníž­ce čtver­co­vé­ho for­má­tu, podob­né pub­li­ka­ci stej­ných auto­rek s názvem Rok v zahra­dě, najde­te hlav­ně hra­vé a vese­lé ilu­stra­ce – zví­řat a rost­lin, se kte­rý­mi se dítě může běž­ně setkat ve ven­kov­ské zahra­dě.

Po úvo­du, nazva­ném pros­tě Vítej na zahra­dě!, kte­rý děti pomo­cí ilu­stra­cí a dopro­vod­ných tex­tů sezná­mí s oby­va­te­li zahra­dy myší, hle­mýž­děm, žábou, vever­kou, hou­sen­kou nebo kosem násle­du­jí čty­ři kapi­to­ly – Jaro, Léto, Podzim, Zima. Rozdělené jsou do pod­ka­pi­tol, nazva­ných pod­le jed­not­li­vých měsí­ců.

Asi nej­ví­ce se zahra­da pro­mě­ní na jaře. Ale i na pod­zim uká­že svou barev­nou tvář: „Nebe se zatáh­lo a tep­lo­ta kle­sá. Co naplat, pod­zim je tu. Mnozí ptá­ci odlé­ta­jí do tep­lých zemí. V korunách stro­mů zra­jí jabl­ka a v záho­nech ros­tou oran­žo­vé dýně. Zvířata se buď uklá­da­jí k zim­ní­mu spán­ku, nebo si při­pra­vu­jí záso­by jíd­la na zimu. Mezitím se z vět­ví sná­ší barev­né lis­tí. „Sláva! Radují se oby­va­te­lé jezír­ka. Listí bude v zimě jejich peřin­kou.“ U jed­not­li­vých měsí­ců je uve­de­na jejich struč­ná, ale výstiž­ná cha­rak­te­ris­ti­ka. „Září – ješ­tě je tep­lo, ale dny už se krá­tí a zví­řa­ta se při­pra­vu­jí na zimu. Některá si chys­ta­jí záso­by, jiná muse­jí před ulo­že­ním k zim­ní­mu spán­ku pořád­ně při­b­rat. Podzim začí­ná 23. září, kdy je den stej­ně dlou­hý jako noc. V zahra­dě zra­jí jabl­ka a hruš­ky a ze stro­mů začí­ná padat lis­tí.“ Na strán­ce, věno­va­né září pak nalez­ne­te dět­ským čte­ná­řům sro­zu­mi­tel­né infor­ma­ce o tom, co lze při­pra­vit z lís­ko­vých oře­chů, jablek a hru­šek nebo čer­né­ho bezu a také, jak tyto plo­dy pod­zi­mu člo­vě­ku pomá­ha­jí. „Černý bez – z drob­ných plo­dů při­pra­vu­je­me mar­me­lá­dy, dže­my a siru­py. Z kvě­tů, kte­ré sbí­rá­me a suší­me na jaře, si na pod­zim může­me uva­řit čaj. Pomáhá při rýmě a nachla­ze­ní.“ Děti se také dozvě­dí, kdo ze zví­řat si nej­ra­dě­ji pochut­ná­vá na lís­ko­vých oříš­cích – nejen vever­ka, ale také nosa­tec lís­ko­vý, jehož lar­vy vyjí­da­jí oříš­ky zevnitř. Na strán­ce nelez­ne­te také vlo­že­ný návod na výro­bu krmít­ka pro sýkor­ky.

Ilustrace jsou vtip­ně vyve­de­né a infor­ma­ce zají­ma­vě a pou­ta­vě zpra­co­va­né. Ve vět­ších obráz­cích je jed­na nebo něko­lik čás­tí pře­le­pe­na a pod nimi se skrý­vá… Tak tře­ba když odklo­pí­te krti­nu, nalez­ne­te pod ní krt­ka. Dozvíte se, že svý­mi tlap­ka­mi pra­cu­jí pod zemí i na pod­zim a v zimě. Pod kupou lis­tí se zase skrý­vá sle­pýš. Usne tam a spí až do jara.

Knížku Rok v zahra­dě dětem urči­tě pořiď­te – nevtí­ra­vou a hra­vou for­mou je nau­čí mno­ho o pří­ro­dě a živo­tě v ní.


  • Autor:Petra Bartíková, Aneta Žabková
  • Žánr:dal­ší dět­ské kni­hy
  • Nakladatelstvi:ALBATROS
  • Datum vydá­ní:22.05.2017
  • Doporučeno od:3 let
  • EAN:9788000044538
  • Počet stran:18 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:250x250 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz za 197 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47187 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72065 KB. | 21.04.2024 - 19:50:10