Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V zajetí démonů | The Conjuring [80%]

V zajetí démonů | The Conjuring [80%]

rp the conjuring image07.jpg
rp the conjuring image07.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
James Wan se v posled­ních letech činí. Na svém kon­tě má za pár let u fil­mu kro­mě solid­ní­ho Rozsudku smr­ti s Kevinem Baconem také hned něko­lik novo­do­bých horo­ro­vých kla­sik. Narozdíl od kon­ku­ren­ce totiž má cit pro atmo­sfé­ru, nicmé­ně doká­že i šoko­vat. O tom ostat­ně více než dob­ře svěd­čí jeho sním­ky SAW: Hra o pře­ži­tí, tro­chu poza­po­me­nu­té Zlověstné ticho nebo kupří­kla­du vel­mi chvá­le­ný Insidious, kte­rý se dočkal letos dru­hé­ho dílu. Avšak dru­hý díl kul­tov­ní kla­si­ky není tím jedi­ným, čím se aus­tral­ský reži­sér v posled­ních měsí­cích zabý­val. Než se totiž napl­no vrhl do pří­prav sed­mé­ho dílu závod­ní série Rychle a zbě­si­le, nato­čil horo­ro­vou hitov­ku na moti­vy sku­teč­né udá­los­ti, kte­rá se k nám dosta­la upro­střed práz­nin pod názvem V zaje­tí démo­nů. Povedlo se i ten­to­krát Wanovi udr­žet sta­tut jed­no­ho z mála nápa­di­tých sou­čas­ných tvůr­ců, kte­ří doká­ží nato­čit solid­ní horor?

Roger a Carolyn se se svý­mi dět­mi pře­stě­ho­va­li na ven­kov. Veškeré jejich úspo­ry padly na kou­pi a opra­vy staré­ho rodin­né­ho domu u jeze­ra. Jejich rodin­nou idyl­ku však začnou naru­šo­vat nezvyk­lé udá­los­ti a podiv­né náho­dy spo­je­né se živo­tem v domě. To co zača­lo podiv­nou smr­tí jejich rodin­né­ho psa se poma­lu mění ve vel­mi děsi­vý život na odlehlém mís­tě. Rozhodnou se pro­to vyhle­dat pomoc vyhlá­še­ných exper­tů na démo­ny a vůbec veš­ke­ré nad­při­ro­ze­né jevy, Eda a Lorraine Warrenových. Ani exper­ti v obo­ru však nejsou záru­kou klid­né­ho spa­ní. Zvláště v pří­pa­dě, když jim potvr­dí, čeho se celá rodi­na nej­ví­ce obá­va­la. Jejich dům je posed­lý tajem­ný­mi sila­mi a útěk před nimi není řeše­ním. Rodině za pomo­ci man­žel­ské­ho páru a jejich pomoc­ní­ků nezby­de nic jiné­ho, než se démo­nům posta­vit...  

V rám­ci horo­ro­vé nabíd­ky celé sezo­ny je čas­to poměr­ně obtíž­né nara­zit na horor, kte­rý sto­jí oprav­du za to. Většinou je to opa­ko­vá­ní vše­ho co jste už někde vidě­li a čas­to také v ne zrov­na ori­gi­nál­ním podá­ní. Bývají samo­zřej­mě i vyjím­ky, kte­ré díky této situ­a­ci jsou úder­něj­ší. A podob­ně jako napří­klad kon­cem loň­ské­ho roku nad kon­ku­ren­cí stál Sinister, i ten­to rok je v nabíd­ce sní­mek, kte­rý potě­ší i ty, kte­ří jsou horo­ro­vou tvor­bou posled­ních let otrá­ve­ni. 
James Wan totiž moc dob­ře ví, jak vyvo­lat v člo­vě­ku ten správ­ný pocit, při kte­rém se vám měni mráz na zádech doslo­va v ledo­vé kry. Přidejte k tomu solid­ní režij­ní cit, kte­rý ho odli­šu­je od vět­ši­ny těch video­kli­pa­řů, kte­ří v posled­ních letech uzpů­so­bu­jí horo­ro­vé lát­ky divá­kům odko­je­ným na MTV a máte ide­ál­ní výcho­zí pozi­ci. A to i v pří­pa­dě, že v pod­sta­tě celý film je posklá­da­ný z kla­sic­kých horo­ro­vých prv­ků, moti­vů a klišé. Ve Wanově podá­ní to zkrát­ka fun­gu­je a co víc, ukot­ve­ní v rám­ci pod­po­ře­ní pří­bě­hu reál­nou udá­los­ti ze sedm­de­sá­tých let dodá­vá atmo­sfé­ře sním­ku ten správ­ný punc. edno­du­še a pros­tě, i přes­to, že sní­mek ope­ru s pově­do­mý­mi horo­ro­vý­mi prv­ky a vyu­ží­vá zná­mé moti­vy, nepů­so­bí ani tro­chu nuce­ně či vykon­stru­o­va­ně jak by se moh­lo zdát. 
Samozřejmě, najdou se pasá­že, kdy film mož­ná až pří­liš zby­teč­ně ztrá­cí tem­po a nezpra­co­vá­vá divá­ko­vy ner­vy ješ­tě o něco více, jak by bylo mož­ná vhod­né, nicmé­ně na dru­hou stra­nu nabí­zí sní­mek dosta­tek vel­mi pří­jem­ných for­mál­ních i atmos­fe­ric­kých momen­tů, Které šla­pou jak hodin­ky. Wan to pros­tě má v ruce a V zaje­tí démo­nů to jen potvr­zu­je. Pokud tedy máte chuť se bát, za posled­ní dobu asi nena­jde­te vhod­něj­ší mate­ri­ál V zaje­tí démo­nů je pří­jem­ný atmos­fe­ric­ký horor, kte­rý se nespo­le­há jen na kla­sic­ké lekač­ky, ovšem vytvá­ří poměr­ně hut­nou atmo­sfé­ru, kte­rá milov­ní­kům husí kůže bude roz­hod­ně impo­no­vat. 

James Wan a jeho dal­ší ukáz­ka, proč je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­schop­něj­ších horo­ro­vých tvůr­ců posled­ní doby. Za rela­tiv­ně skrom­ný roz­po­čet nato­čil parád­ní atmos­fe­ric­kou zále­ži­tost, kte­rá i přes poměr­ně neo­ri­gi­nál­ní, až kla­sic­kou, horo­ro­vou záplet­ku a moti­vy vychá­zí jako vítěz. Má totiž ten správ­ný poten­ci­ál pro vytvá­ře­ní hůsí kůže, kte­rý čeká­te od kaž­dé­ho žánro­vé­ho sním­ku, avšak ne vždy ho dosta­ne­te. V zaje­tí démo­nů je vel­mi sluš­nou vol­bou pro milov­ní­ky horo­ru a i přes men­ší chyb­ky se jed­ná o to nej­lep­ší co se v rám­ci horo­ru dosta­lo letos do kin. 

 Koktejl:
25% Mráz pře­bí­ha­jí­cí po zádech
35% Slušné zpra­co­vá­ní poměr­ně běž­né­ho pří­bě­hu
40% Horor jak se pat­ří

V zaje­tí démo­nů
( The Conjuring, V zaja­tí démo­nov )
Horor / Thriller
USA, 2013, 112 min

Režie: James Wan
Scénář: Chad Hayes, Carey Hayes
Kamera: John R. Leonetti
Hudba: Joseph Bishara, Mark Isham
Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston, Lili Taylor, Shanley Caswell, Joey King, Hayley McFarland, Christy Johnson, Mackenzie Foy, John Brotherton

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 25.07.2013 Warner Bros. CZ
V kinech SR od: 29.08.2013 Continental

http://www.csfd.cz/film/298275-v-zajeti-demonu
http://www.imdb.com/title/tt1457767/


Podívejte se na hodnocení V zajetí démonů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69203 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71533 KB. | 24.06.2024 - 02:56:15