Kritiky.cz > Recenze > Válka Nevěst

Válka Nevěst

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máme zde dvě neroz­luč­né kama­rád­ky Liv a Emmu. Jejich přá­tel­ské pou­to je sil­né, jak jen mezi dvě­ma žena­mi může být. Liv je úspěš­nou práv­nič­kou, jenž má veli­ce tvr­do­hla­vou pova­hu a žád­ný boj nepro­dá­vá, aniž by neby­la pro­li­ta posled­ní kapič­ka krve. Na dru­hé stra­ně máme Emmu, kte­rá je dá se říct pra­vým opa­kem Liv. Emma pra­cu­je jako uči­tel­ka v míst­ní ško­le a více než na sebe, spí­še mys­lí na dru­hé. Ráda poma­há a je k ruce tam, kde je oprav­du potře­ba.

Ovšem jak je již zná­mo pro­ti­kla­dy se při­ta­hu­jí a dlou­ho bys­te hle­da­li sehra­něj­ší dvoj­ku, než jsou prá­vě ony. Parádně se dopl­ňu­jí a jsou si stá­le na blíz­ku. Liv a Emma se zna­jí od malič­ka a prá­vě v těch­to dáv­ných časech to všech­no zača­lo. Jako dvě neroz­váž­né, malé hol­ky si daly nevin­ný slib, kte­rý zkom­pli­ku­je jejich živo­ty a pře­vrá­tí je úpl­ně na ruby. Slíbili si, že kaž­dá té dru­hé půjde za dru­žič­ku na svat­bu a to pří­mo v Hotelu Plazza. Ostatně co by to bylo za vdav­ky, kdy­by se neko­na­ly na tak honos­ném mís­tě, jako je již zmi­ňo­va­ný pro­stor. Děvčata dozrá­ly do dospě­lých let, našla si muže, kte­ří si je chtě­jí vzít a pro­to se jed­no­ho krás­né­ho odpo­led­ne roz­hod­ly zamlu­vit v Plazze ter­mí­ny.

K jejich úža­su byly vol­né prá­vě posled­ní dva ter­mí­ny. Po vzá­jem­né doho­dě si je pře­roz­dě­li­ly a už jim nebrá­ni­lo nic v tom, aby se zača­ly chys­tat na vel­ko­le­pý den své­ho živo­ta výbě­rem šatů, úče­su, hos­tů a pros­tě vše­ho co k tomu se vším leskem pat­ří. Jo, jak by to bylo všech­no krás­né, ale jsme ve fil­mu a v tom se vždy nalez­ne něja­ký ten háček, načež se vše zaš­mod­r­chá. A prá­vě tako­vý  háček se nalez­ne i v tom­to kome­di­ál­ně ladě­ném sním­ku od reži­sé­ra G. Winicka, kte­rý má z minu­los­ti na svě­do­mý hity, jako Šarlotinu pavu­čin­ku či Přes noc Třicítkou.

Ale aby jsme se vrá­ti­ly k téma­tu. Hotel Plazza Liv a Emmě ozná­mil, že došlo k malé­mu nedo­ro­zu­mě­ní ohled­ně při­slí­be­ných ter­mí­nů. Jeden zkrát­ka vypa­dl, což vel­mi ovliv­ní chod situ­a­ce. Je jen na kama­rád­kách, kte­rá z nich pře­ne­chá sva­teb­ní den té dru­hé, jen­že v tom je zako­pa­ný pes. Obě dvě postu­pem času zjiš­tu­jí své sta­no­vis­ko k ustou­pe­ní od plá­no­va­né­ho data a čím dál více se sna­ží vystr­na­dit tu dru­hou. Film se v tom­to bodě krás­ně zlo­mí a roz­je­de se nelí­tost­ná, krve­vra­ži­vá bitva o jeden jedi­ný ter­mín.

A prá­vě naschvá­ly a úmy­sl­ně vyvo­la­né kata­stro­fy jsou na fil­mu to nej­zá­bav­něj­ší. Kate Hudson a Anne Hathaway jsou napros­to úžas­né a i když ten­to sní­mek nemů­že kon­ku­ro­vat osca­ro­vým pré­mi­é­rám Milionář z cha­tr­če nebo Milk, mys­lím si, že jde o důstoj­ný fil­mo­vý počin reži­sé­ra G. Winicka, kte­rý urči­tě sto­jí za shléd­nu­tí.

Film G. Winicka bych zařa­dil mezi jeho lep­ší záře­zy, jenž zdo­bí jeho kari­é­ru a pokud zrov­na nemá­te co na prá­ci, urči­tě vás film při návštěvě kina nezkla­me a vykouz­lí vám na tvá­ři ne jeden úsměv. Zvlášť dopo­ru­či­ji ženám plá­nu­jí­cí svat­bu.

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
27. March 2009 - 21:53 — Patrik Chlumecky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81708 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71797 KB. | 20.07.2024 - 15:53:36