Kritiky.cz > Domácí rady > Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Závislost na alko­ho­lu je čas­těj­ší u mužů, ale ženy jsou také náchyl­né k této nemo­ci. Nemoc se vyví­jí stej­ně u obou pohla­ví a léčeb­né meto­dy se sho­du­jí. Liší se pou­ze důvo­dy k pití alko­ho­lu.

Existují rysy žen­ské závis­los­ti. Ženská ját­ra jsou cit­li­věj­ší na toxic­ké účin­ky etha­no­lu. Důvodem je sní­že­ná schop­nost enzy­ma­tic­kých sys­té­mů zpra­co­vá­vat a neutra­li­zo­vat tako­vé lát­ky. Toxické prv­ky pro­to půso­bí na orgán déle, což při­spí­vá k roz­vo­ji cirhó­zy a nastá­vá psycho-emoční labi­li­ta ženy. Intuitivní mozko­vá akti­vi­ta má výho­du opro­ti logic­ké. Zvyšuje se tak nega­tiv­ní dopad stre­so­vých situ­a­cí na dív­ky. Pití alko­ho­lu se stá­vá způ­sob, jak zmír­nit stres.

Střeva ženy se vyzna­ču­jí rych­lej­ší absorp­cí než muž­ská. Produkty roz­kla­du alko­ho­lu a žen­ských pohlav­ních hor­mo­nů jsou neslu­či­tel­né.

Výše uve­de­né fak­to­ry vyvo­lá­va­jí rych­lej­ší závis­lost na alko­ho­lu. Je zde zvý­še­ná potře­ba poci­ťo­vat into­xi­ka­ci alko­ho­lem, kte­rá se čas­to vyvi­ne v záchva­to­vé sta­vy.

Vše začí­ná sklen­kou vína po prá­ci a kon­čí vod­kou nejen o víken­dech, ale i ve všed­ní dny. Proto je mno­hem obtíž­něj­ší pře­ko­nat závis­lost u žen. Musíme se uchý­lit k celé řadě metod.

Klíčová doporučení pro samoléčbu

Mnoho reha­bi­li­tač­ních kli­nik nabí­zí své služ­by, jak se zba­vit závis­los­ti na alko­ho­lu. Ale ne kaž­dý je při­pra­ven jít do tako­vých zaří­ze­ní.

Existují urči­tá dopo­ru­če­ní, jak pře­stat pít sami, pokud nee­xis­tu­je vůle hle­dat pomoc od odbor­ní­ků. Je důle­ži­té si uvě­do­mit, že člo­věk nemu­sí být doma sám, muže kli­ni­ku pra­vi­del­ně navště­vo­vat.

K léč­bě při­spí­va­jí násle­du­jí­cí tipy:

Nedostatek alko­ho­lu v domě, včet­ně piva. Člověk doma nena­jde alko­hol, i to může vést k into­xi­ka­ci.

Vyhněte se soci­a­li­za­ci, pokud jde o alko­hol. Je lep­ší komu­ni­ko­vat s lid­mi, kte­ří vůbec nepi­jí nebo kte­ří pře­ko­na­li závis­lost.

Měli bys­te napl­nit veš­ke­rý svůj vol­ný čas pra­cí. Je důle­ži­té najít zába­vu, koní­ček, kte­rý zce­la odvrá­tí pozor­nost od špat­ných myš­le­nek.

Zdravotní potí­že. Je nut­né pocho­pit a neu­stá­le mys­let na újmu, kte­rou alko­hol při­ná­ší: cirhó­za, vře­dy, dušev­ní poru­chy, u mužů impo­ten­ci, pan­kre­a­ti­ti­da.

Alkohol není anti­de­pre­si­vum, ale dro­ga. Závislost na alko­ho­lu není gene­tic­ká, ale zís­ka­ná nemoc a kaž­dý má mož­nost ji pře­ko­nat. Musíte se při­pra­vit tak, aby vám pou­ze stříz­li­vý pohled na život umož­nil žít bez alko­ho­lu.


Foto:

Tvůrce
Jan Steen: Wine is a Mocker
Název
Wine is a Mocker
Druh objek­tu mal­ba
Žánr žánro­vé umě­ní
Datum 1663/1664
Technika olej na plát­ně
Rozměry Výška: 87,3 cm; Šířka: 104,8 cm
Inventární čís­lo
M.1969.05.P (Norton Simon Museum)
Reference kata­logJan Steen cata­log rai­son­né, 1908kata­lo­go­vé čís­lo: 103
Zdroj/Fotograf http://www.liveinternet.ru/users/kykolnik/post91424060

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55335 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72212 KB. | 20.05.2024 - 02:06:54