Kritiky.cz > Domácí rady > Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Závislost na alko­ho­lu je čas­těj­ší u mužů, ale ženy jsou také náchyl­né k této nemo­ci. Nemoc se vyví­jí stej­ně u obou pohla­ví a léčeb­né meto­dy se sho­du­jí. Liší se pou­ze důvo­dy k pití alko­ho­lu.

Existují rysy žen­ské závis­los­ti. Ženská ját­ra jsou cit­li­věj­ší na toxic­ké účin­ky etha­no­lu. Důvodem je sní­že­ná schop­nost enzy­ma­tic­kých sys­té­mů zpra­co­vá­vat a neutra­li­zo­vat tako­vé lát­ky. Toxické prv­ky pro­to půso­bí na orgán déle, což při­spí­vá k roz­vo­ji cirhó­zy a nastá­vá psycho-emoční labi­li­ta ženy. Intuitivní mozko­vá akti­vi­ta má výho­du opro­ti logic­ké. Zvyšuje se tak nega­tiv­ní dopad stre­so­vých situ­a­cí na dív­ky. Pití alko­ho­lu se stá­vá způ­sob, jak zmír­nit stres.

Střeva ženy se vyzna­ču­jí rych­lej­ší absorp­cí než muž­ská. Produkty roz­kla­du alko­ho­lu a žen­ských pohlav­ních hor­mo­nů jsou neslu­či­tel­né.

Výše uve­de­né fak­to­ry vyvo­lá­va­jí rych­lej­ší závis­lost na alko­ho­lu. Je zde zvý­še­ná potře­ba poci­ťo­vat into­xi­ka­ci alko­ho­lem, kte­rá se čas­to vyvi­ne v záchva­to­vé sta­vy.

Vše začí­ná sklen­kou vína po prá­ci a kon­čí vod­kou nejen o víken­dech, ale i ve všed­ní dny. Proto je mno­hem obtíž­něj­ší pře­ko­nat závis­lost u žen. Musíme se uchý­lit k celé řadě metod.

Klíčová doporučení pro samoléčbu

Mnoho reha­bi­li­tač­ních kli­nik nabí­zí své služ­by, jak se zba­vit závis­los­ti na alko­ho­lu. Ale ne kaž­dý je při­pra­ven jít do tako­vých zaří­ze­ní.

Existují urči­tá dopo­ru­če­ní, jak pře­stat pít sami, pokud nee­xis­tu­je vůle hle­dat pomoc od odbor­ní­ků. Je důle­ži­té si uvě­do­mit, že člo­věk nemu­sí být doma sám, muže kli­ni­ku pra­vi­del­ně navště­vo­vat.

K léč­bě při­spí­va­jí násle­du­jí­cí tipy:

Nedostatek alko­ho­lu v domě, včet­ně piva. Člověk doma nena­jde alko­hol, i to může vést k into­xi­ka­ci.

Vyhněte se soci­a­li­za­ci, pokud jde o alko­hol. Je lep­ší komu­ni­ko­vat s lid­mi, kte­ří vůbec nepi­jí nebo kte­ří pře­ko­na­li závis­lost.

Měli bys­te napl­nit veš­ke­rý svůj vol­ný čas pra­cí. Je důle­ži­té najít zába­vu, koní­ček, kte­rý zce­la odvrá­tí pozor­nost od špat­ných myš­le­nek.

Zdravotní potí­že. Je nut­né pocho­pit a neu­stá­le mys­let na újmu, kte­rou alko­hol při­ná­ší: cirhó­za, vře­dy, dušev­ní poru­chy, u mužů impo­ten­ci, pan­kre­a­ti­ti­da.

Alkohol není anti­de­pre­si­vum, ale dro­ga. Závislost na alko­ho­lu není gene­tic­ká, ale zís­ka­ná nemoc a kaž­dý má mož­nost ji pře­ko­nat. Musíte se při­pra­vit tak, aby vám pou­ze stříz­li­vý pohled na život umož­nil žít bez alko­ho­lu.


Foto:

Tvůrce
Jan Steen: Wine is a Mocker
Název
Wine is a Mocker
Druh objek­tu mal­ba
Žánr žánro­vé umě­ní
Datum 1663/1664
Technika olej na plát­ně
Rozměry Výška: 87,3 cm; Šířka: 104,8 cm
Inventární čís­lo
M.1969.05.P (Norton Simon Museum)
Reference kata­logJan Steen cata­log rai­son­né, 1908kata­lo­go­vé čís­lo: 103
Zdroj/Fotograf http://www.liveinternet.ru/users/kykolnik/post91424060

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #1877: DC komiksový komplet 52: Wonder Woman - Bohové a smrtelníci - 35 %25. prosince 2018 #1877: DC komiksový komplet 52: Wonder Woman - Bohové a smrtelníci - 35 % DC komiksový komplet 52: Wonder Woman - Bohové a smrtelníci (Wonder Woman: Gods and Mortals)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 1 až 7 série […] Posted in Recenze komiksů
  • ČESKÝ LEV 2005 - NOMINACE2. února 2006 ČESKÝ LEV 2005 - NOMINACE FILM Příběhy obyčejného šílenství ( Producenti Pavel Strnad, Milan Kuchynka - Negativ ) Sluneční stát (Producent Čestmír Kopecký - První veřejnoprávní) Štěstí ( Producent Pavel […] Posted in Články
  • Staré řecké báje a pověsti pro malé děti 2 - Médea, Paris, Kirké, Odysseus a další21. června 2019 Staré řecké báje a pověsti pro malé děti 2 - Médea, Paris, Kirké, Odysseus a další Orfeus - kdysi před dávnými časy žil v Řecku pěvec Orfeus. Hrával na lyru a když začal, lidé poslouchali a nic nedělali. Když třeba pracovali, museli přestat, protože hra a zpěv byly tak […] Posted in Recenze knih
  • King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl24. března 2024 King Kong (1976) - První pokus o remake se ne tak úplně povedl Ale stejně je to pro mě televizní klasika. Když jsem byl malý – relativně – tak jsem si tenhle film zamiloval. Ano, bylo to hlavně proto, že tam byla obrovská opice, kterou si můžete […] Posted in Retro filmové recenze
  • Pán času - Chichot (S14E03)11. prosince 2023 Pán času - Chichot (S14E03) Nemám ponětí, jaký máte vztah k seriálu Pán času, ale pro mě je vždycky překvapující, když se v současném díle objeví protivník, kterého jsme mohli (v případě Čechů spíše nemohli) spatřit […] Posted in TV Recenze
  • Dead End (2003)11. října 2016 Dead End (2003) Vánoční svátky mají být hlavně plné klidu a pohody. To však neplatí pro rodinku Harringtonových, kteří se rozhodnou zastavit Dámě v bílém… Frank a jeho rodina již řadu let […] Posted in Horory
  • VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ1. října 2018 VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ Ve čtvrtek 4. října 2018 se na volném prostranství pasáže Platýz uskuteční veřejná přednáška na téma „Historie Platýzu a přilehlého okolí“. V překrásném prostředí nemovité kulturní památky […] Posted in Pozvánky na akce
  • Nejlepší filmy roku 2019 podle Filmspot.cz31. prosince 2019 Nejlepší filmy roku 2019 podle Filmspot.cz Následující filmy považuji za to nejlepší, co se za uplynulý rok 2019 v kinematografii urodilo. V potaz beru všechno, co jsem viděl, a snímky dělím do dvou kategorií - na ty, co byly […] Posted in Filmové recenze
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […] Posted in Galerie
  • Preview: Vesnice17. července 2004 Preview: Vesnice Kdysi to byl Alfred Hitchcock, kdo si po zásluze lebedil na trůnu mistra filmového napětí a infarktové hrůzy, ale dnes? … Brodíte-li se pamětí, pak naprosto zbytečně. Oněch adeptů je totiž […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44991 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71601 KB. | 16.06.2024 - 13:51:05