Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Iracionální muž – vyhaslý génius hledá spásu

Iracionální muž – vyhaslý génius hledá spásu

Photo © Sony Pictures Classics
Photo © Sony Pictures Classics
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Věřím, že fil­my Woodyho Allena zná ale­spoň zběž­ně kaž­dý fil­mo­vý fan­da. Pokud je zná­te dob­ře, pak vás nej­spíš nemu­sím pře­svěd­čo­vat o tom, abys­te si pus­ti­li Iracionálního muže, pro­to­že jde jed­no­znač­ně o tu pove­de­něj­ší a atmo­sfé­rič­těj­ší alle­nov­ku. Pokud však fil­my své­ráz­né­ho newy­or­ča­na nezná­te, dávám si za úkol vás na násle­du­jí­cích řád­cích pře­svěd­čit, abys­te stá­li o to, sezná­mit se s nimi prá­vě pro­střed­nic­tvím Iracionálního muže.

HVĚZDA PROFESORSKÉHO SBORU
Uznávaný pro­fe­sor filo­zo­fie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) je ve fázi, kdy postrá­dá smy­sl živo­ta a nedo­ká­že se z niče­ho rado­vat. Jediným pří­te­lem je mu alko­hol. Toho si při­vá­ží i do ospa­lé­ho měs­teč­ka, kde nastu­pu­je na tam­ní uni­ver­zi­tu. K vlast­ní­mu pře­kva­pe­ní se tu sblí­ží s naděj­nou stu­dent­kou Jill (Emma Stone) a děj sním­ku pak roz­jíž­dí dvě rovi­ny. Jednu oče­ká­va­tel­nou, kli­šo­id­ní. A dru­hou zce­la pře­kva­pi­vou. Iracionální.

Pokud máte rádi pří­běhy nepo­cho­pe­ných géniů, se kte­rý­mi není snad­né vychá­zet, pak si vás tra­dič­ně skvě­lý Joaquin Phoenix omo­tá kolem prs­tu. A vlast­ně to udě­lá i v pří­pa­dě, že podob­né typy vůbec nemu­sí­te. Phoenix si totiž (jako obvykle) kra­de všech­ny scé­ny pro sebe a garan­tu­ji vám, že bude­te mít chuť stát se jeho nej­pil­něj­ším žákem. Debaty s tímhle podi­ví­nem by totiž jed­no­znač­ně pro­spí­va­ly vaše­mu inte­lek­tu, což je zába­va.

HRANICE MORÁLKY
Allen si ve fil­mu zahrá­vá s podob­ný­mi moti­vy jako ve Hře osu­du, tak­že dojde na téma­ta vyš­ší­ho prin­ci­pu, hod­no­ty lid­ské­ho živo­ta a morál­ky. Díky skvě­lé úvod­ní čás­ti, kdy nám Allen před­sta­ví Phoenixovu posta­vu rozedra­né­ho filo­zo­fa, půso­bí nava­zu­jí­cí záplet­ka zce­la při­ro­ze­ně, což je vzhle­dem k její ira­ci­o­na­li­tě jed­no­znač­ným důka­zem o kva­lit­ně odve­de­né fil­ma­ři­ně.

Pokud máte odva­hu vydat se na expe­di­ci do emo­ci­o­nál­ní pus­ti­ny uvnitř hvězd­né­ho filo­zo­fa, kte­rý se roz­hod­ne dát své­mu živo­tu smy­sl pro­střed­nic­tvím ira­ci­o­nál­ní­ho činu a záro­veň si trouf­ne­te pole­mi­zo­vat s ním o obha­ji­tel­nos­ti jeho jed­ná­ní, nedo­sta­ne­te lep­ší­ho prů­vod­ce, než Woodyho Allena. Na podob­nou lát­ku musí­te být nala­ze­ni, ale až ta chví­le při­jde, roz­hod­ně sáh­ně­te po Iracionálním muži.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94685 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71810 KB. | 28.02.2024 - 14:26:24