Kritiky.cz > Články > Šifra mistra Leonarda

Šifra mistra Leonarda

n200903270642 Da Vinci
n200903270642 Da Vinci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Da VinciO kni­ze Dana Browna Šifra mis­tra Leonarda se mlu­ví jako o nej­lep­ším best­selle­ru 21. sto­le­tí. Po celém svě­tě se pro­da­lo přes 60,5 mili­o­nů výtis­ků a byla pře­lo­že­na do 44 jazy­ků.

 

 

Práva na zfil­mo­vá­ní pří­bě­hu byla odkou­pe­na spo­leč­nos­tí Columbia Pictures za 6.000.000 $ a stej­no­jmen­ný film s Tomem Hanksem, Audrey Tautou a Jeanem Reno byl uve­den do kin v roce 2006. V Louvru údaj­ně exis­tu­je i spe­ci­ál­ní tra­sa „Po sto­pách hrdi­nů kni­hy“. K dneš­ní­mu dni ale máte mož­nost vychut­nat si pří­běh v pohod­lí domo­va, neboť jen málo­kte­ré knih­ku­pec­tví tuto kni­hu nemá ve svém sor­ti­men­tu.

V cen­t­ru dění se oci­tá ame­ric­ký pro­fe­sor nábo­žen­ské sym­bo­lo­gie Robert Langdon, jenž se zdr­žu­je v Paříži, kde čte kurz odbor­ných lek­cí a Sophie Neveu - vnuč­ka správ­ce umě­lec­kých sbí­rek v Louvru, kte­rý je zavraž­děn pří­mo ve Velké gale­rii a před posled­ním vydech­nu­tím stih­ne zane­chat zašif­ro­va­ný vzkaz urče­ný Langdonovi psa­ný vlast­ní krví, jež šoku­je poli­cii vede­nou ambi­ci­óz­ním vyšet­řo­va­te­lem jmé­nem Bezu Fache. Robert a Sophie mají za úkol odha­lit 1. Kdo správ­ce zavraž­dil? 2. Co je tajem­stvím, kte­ré Sophiin děde­ček chrá­nil? Odrazí se od zprá­vy nale­ze­né u mrt­vé­ho odka­zu­jí­cí na slav­ná díla Leonarda Da Vinci, kte­rá jim budou znač­ně pomá­hat v řeše­ní.

V prů­bě­hu vyšet­řo­vá­ní se čte­nář dozví­dá o exis­ten­ci taj­né­ho spo­le­čen­ství pod názvem Převorství sion­ské, kte­ré bylo zalo­že­no roku 1099 a jehož poslá­ním je chrá­nit jed­no z nej­vět­ších tajem­ství všech dob, jež bylo obje­ve­no Templáři ve Svaté zemi. Mezi čle­ny Převorství se řadí i tako­vé zná­mé osob­nos­ti jako Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo… Na opač­né stra­ně sto­jí kato­lic­ký Opus Dei, poně­kud radi­kál­ní spo­le­čen­ství, kte­ré dlou­hou dobu vede skry­tý boj s Převorstvím a zkou­ší ho o chrá­ně­né Tajemství při­pra­vit. Čtenáře oče­ká­vá nejed­no pře­kva­pe­ní z oblas­ti umě­ní, nábo­žen­ství či his­to­rie.

Nehledě na urči­tou šab­lo­no­vi­tost děje - zase pro­fe­sor hrdi­na (Andělé a démo­ni), zno­vu milá pomoc­ni­ce (ten­to­krát chyt­rá Francouzska), nájem­ný vrah, taj­ná spo­le­čen­ství, si kni­ha zís­ka­la vel­kou popu­la­ri­tu a pomoh­la zvý­šit pro­dej­nost dal­ších Brownových romá­nů. Nic nové­ho se v Šifře neod­ha­lu­je. Samotný autor při­zná­vá, že všech­ny teo­rie, kte­ré do kni­hy zakom­po­no­val již byly vyřče­ny.

V sou­vis­los­ti s tím­to romá­nem musel autor čelit obvi­ně­ní z plagi­á­tor­ství, kte­ré pro­ti němu vznes­li Michael Baigent a Richard Leigh, dva ze tří auto­rů kni­hy Svatá krev a sva­tý grál z roku 1982, ve kte­ré se zabý­va­jí teo­ri­e­mi, kte­ré poslou­ži­ly jako základ pro Šifru mis­tra Leonarda. Soud ale jejich žalo­bu v roce 2006 zamí­tl. Nutno dodat, že jmé­no jed­no­ho z hrdi­nů kni­hy Leigh Teabing je slo­že­ni­nou jmé­na Leigh (autor Leigh Richard) a pře­smyč­kou jmé­na Baigent - Teabing (dru­hý autor Michael Baigent). Je to Brownovo při­zná­ní?

Kniha se čte dob­ře, nevní­má­te počet stran a míjí­te jed­nu kapi­to­lu za dru­hou. Také si mys­lím, že nejed­no­ho čte­ná­ře inspi­ru­je k tomu, aby si pozor­ně pro­hlé­dl obraz „Poslední veče­ře“, nebo se zamys­lel nad tím, jest­li má smy­sl vyslo­vo­vat otáz­ky, na kte­ré mož­ná nechce­me znát odpo­věď a zda prav­da musí za kaž­dou cenu zví­tě­zit. To bych se ale dostal k úva­hám, na kte­ré v této recen­zi není mís­to.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42043 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71405 KB. | 23.06.2024 - 04:22:33