Kritiky.cz > Recenze knih > Naivní manželka od Amy LLoyd

Naivní manželka od Amy LLoyd

naivnímanželka
naivnímanželka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Toužíte-li si pře­číst fas­ci­nu­jí­cí, a záro­veň i sil­ně pod­ma­ni­vý thriller o nezkrot­né posed­los­ti a hoř­kém pro­cit­nu­tí z mla­dist­vé neroz­váž­nos­ti a naiv­nos­ti, tak si vás urči­tě zís­ká pří­běh s pří­znač­ným názvem „Naivní man­žel­ka“.

Před dva­ce­ti lety byl Dennis Danson, ješ­tě jako sotva osm­nác­ti­le­tý, zatčen v Red River Country na Floridě. Následně byl obvi­něn a odsou­zen za bru­tál­ní vraž­du jede­nác­ti­le­té dív­ky Holly Michaelsové, nyní čeka­jí­cí v cele smr­ti.

Souhrou okol­nos­tí se Dennis stá­vá hlav­ním hrdi­nou při natá­če­ní nové­ho doku­men­tár­ní­ho seri­á­lu o obě­tech jus­tič­ních omy­lů. Tento vel­mi oblí­be­ný seri­ál se sna­ží divá­kům při­blí­žit jed­not­li­vé trest­né činy pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, ale navíc i shro­máž­dit nové, dal­ší důka­zy, jež by odha­li­li sku­teč­nou prav­du, a pří­pad­ně osvo­bo­di­li nevin­ně odsou­ze­né.

Nic by na pří­bě­hu neby­lo zas až tak zají­ma­vé, pokud by se na scé­ně neob­je­vi­la jedena­tři­ce­ti­le­tá uči­tel­ka Samantha, kte­rá dost zásad­ním způ­so­bem zasáh­ne do celé­ho dění pří­bě­hu, a tak tro­chu nevě­dom­ky roz­po­hy­bu­je koloběh všech násle­du­jí­cích, i tak tro­chu děsi­vých udá­los­tí.

Samantka žije tisí­ce kilo­me­t­rů dale­ko v Anglii. Opustil ji pří­tel Mark, a tak se upnu­la na inter­ne­to­vé dis­ku­ze týka­jí­cí se vra­ha Dennise Dansona. Bylo jí lépe mezi lid­mi, kte­ří poci­ťo­va­li stej­nou bolest jako ona, a měli potře­bu jed­nat.

A byla to prá­vě Sam, kte­rá do pří­pa­du jako jed­na z Dennisových fany­nek inves­to­va­la nej­ví­ce své­ho vol­né­ho času. To ona se při­po­jo­va­la k onli­ne sku­pi­nám a odhod­la­ně celou zále­ži­tost kolem něj sle­do­va­la a podrob­ně stu­do­va­la kaž­dou foto­gra­fii, svě­dec­kou výpo­věď, pře­pis soud­ní­ho jed­ná­ní, zprá­vu koro­ne­ra i jeho ali­bi.

Nemluvíme o spik­nu­tí, mlu­ví­me o neschop­nos­ti. Nemluvíme o stov­kách lidí, ale o pár lidech, kte­ří nedě­la­li svo­ji prá­ci pořád­ně, potře­bo­va­li něco uta­jit a vybra­li si za obět­ní­ho berán­ka pro­ble­ma­tic­ké­ho dospí­va­jí­cí­ho klu­ka...

Sam  pát­ra­la po prav­dě, kte­rá by napra­vi­la všech­ny chy­by, kvů­li nimž celá ta zále­ži­tost dospě­la až sem. Nedokázala pře­stat. Spolu s účast­ní­ky dlou­ze dis­ku­to­va­la o podrob­nos­tech z pro­to­ko­lů. Byla Dennisem Dansonem pří­mo posed­lá. Až se jed­no­ho dne osmě­li­la, a napsa­la mu sama za sebe dopis do věz­ni­ce.

Začali si psát dopi­sy. Dopisů při­bý­va­lo a Samanthu postup­ně opouš­tě­la její osa­mě­lost. Cítila se, jako by se zami­lo­va­la. A to dokon­ce víc, než kdy před­tím. Nikdo tu nepřed­stí­ral, že nemů­že odpo­vě­dět kvů­li spous­tě prá­ce, nikdo nedě­lal dra­ho­ty, nesna­žil se půso­bit nedo­stup­ně ani usi­lov­ně neře­šil počet polib­ků na kon­ci ese­mes­ky. Všechno bylo při­ro­ze­né a nepřed­stí­ra­né. 

naivnímanželka2

Samantha nako­nec pod vli­vem emo­cí nevá­há a odjíž­dí do Ameriky, aby moh­la Dennise pod­po­řit svo­jí návště­vou a pří­tom­nos­tí ve věze­ní, neboť byla pev­ně pře­svěd­če­ná o jeho nevi­ně. Zde je popr­vé kon­fron­to­vá­na s exis­ten­cí ješ­tě jiné ženy, jež zásad­ním způ­so­bem zasa­hu­je do Dennisova živo­ta. Kdo je Lindsay?

Jediná žena, kte­rá v jeho živo­tě hrá­la důle­ži­tou roli, byla Lindsay. Lindsay, kte­rá neu­stá­le pách­la kou­řem, měla roz­ma­za­né oční lin­ky nane­se­né v něko­li­ka vrst­vách a obli­čej plný vrá­sek. Měli spo­leč­nou minu­lost. Sam cíti­la, že je spo­jo­va­lo něco dáv­né­ho a tajem­né­ho, co se oba sna­ži­li potla­čit. Byl to ten­týž pocit, jako když člo­věk ví, že kaž­dou chví­li při­je­de vlak. Byla to ener­gie, kte­rou vní­ma­la až do mor­ku kos­tí. Proto se roz­hod­la, že již Dennise ve věze­ní nena­vští­ví.

Vlivem okol­nos­tí a snad i stra­chem, že by Dennis ztra­til jedi­ný záchyt­ný bod ve svém živo­tě, a mož­ná i tak na pokra­ji zou­fal­ství, požá­dal Sam spon­tán­ně a neče­ka­ně ve věz­ni­ci o ruku.

Dennis vždyc­ky dělal věci, na kte­rý by si nikdy nikdo jinej netroufl. A tak se vždyc­ky dostal do něja­ký­ho prů­se­ru, když dělal růz­ný kra­vi­ny. 

Řekla ano. Ostatně kro­mě peněz nemě­la jedi­ný důvod se vra­cet. zpět domů do Anglie. A co by děla­la, kdy­by se vrá­ti­la? Opustila prá­ci, domov i rodi­nu. Všechno, na čem jí zále­že­lo, bylo teď tady.Po svat­bě, o pár týd­nů poz­dě­ji, už Sam byd­le­la v lev­ném bytě a po toli­ka zkla­má­ních a nevy­da­ře­ných začát­cích nabral život nový a neče­ka­ný směr. Nové důka­zy byly sku­teč­ně nale­ze­ny a Dennis byl osvo­bo­zen.

Zdálo by se, že vše dob­ře dopadlo a pohád­ky může být konec. Opak je ale prav­dou. Teprve pro­puš­tě­ním z věze­ní se daly všech­ny věci a udá­los­tí do pohy­bu. 

Nastěhovali se do otco­va domu. Od té doby, co sem při­je­li, byl Dennis jiný, jako kdy­by se v něm něco uvol­ni­lo. Proč se chce Dennis vra­cet někam, kde ho všich­ni nená­vi­dí, přes­to­že může jet, kam se mu zlí­bí?

Najednou se cíti­la hroz­ně osa­mo­ce­ná. Jako kdy­by muž, za kte­ré­ho se pro­vda­la, nikdy nee­xis­to­val a ona se vzbu­di­la do živo­ta, kte­rý nepo­zná­va­la, a ocit­la se upro­střed pří­bě­hu, jemuž nero­zu­mě­la.

Není mož­né strá­vit něko­lik dese­ti­le­tí ve věze­ní a zůstat nor­mál­ní. To pros­tě nejde. Kam se poděl ten něž­ný, roman­tic­ký a jem­ný muž z dopi­sů? Dennis něco tají, jeho řeč těla vyja­d­řo­va­la obran­ný postoj, na žád­nou otáz­ku neod­po­vě­děl pří­mo a jeho odpo­vě­di byly vyhý­ba­vé, čím při­po­mí­nal cho­vá­ní poli­ti­ků, kte­ří se něčím pro­vi­ni­li.

Každou chví­li se tu vyno­řo­va­ly vzpo­mín­ky na straš­li­vý život, kte­rý Dennis vedl, než Sam poznal, a ona se trá­pi­la tím, že jeho děsi­vou minu­lost nemů­že nijak vyma­zat. A ješ­tě hor­ší bylo, že se nená­vi­dě­la za to, jak ničí jeho sou­čas­ný život - kdy­ko­li mu nedů­vě­řo­va­la, kdy­ko­li vyvo­lá­va­la hád­ku, kdy­ko­li se ho sna­ži­la při­mět udě­lat něco, co odpo­ro­va­lo jeho při­ro­ze­nos­ti nebo do čeho se mu nechtě­lo.

Jenže záhy vyplou­va­jí na svět­lo nová fak­ta a zdá se, že Dennis až tak nevin­ný být nemu­sí. Kolik dívek zmi­ze­lo v Red River a co o tom všem Dennis oprav­du ví? Proč si je celé tohle měs­to tak jis­té, že ty dív­ky jsou mrt­vé? 

Dennis stej­ně jako Sam je ješ­tě nedo­zrá­lý a zma­te­ný člo­věk. Jedinec, jehož minu­lost obe­stí­rá řada otaz­ní­ků, na kte­ré je tře­ba najít odpo­vě­di a tím dopo­mo­ci k uza­vře­ní někte­rých život­ních kapi­tol. Podaří se to Samantě a nebu­de pak sama v ohro­že­ní živo­ta? Ukáže Dennis svo­jí sku­teč­nou tvář? Jaké odha­le­ní děsi­vé­ho tajem­ství na Samanthu ve sku­teč­nos­ti čeká? A jak se s tím vším doká­že vypo­řá­dat?….

naivnímanželka1

Kniha „Naivní man­žel­ka“ zpo­čát­ku vypa­dá na pří­běh z čer­ve­né knihov­ny, jež se pro pro­cit­nu­tí hlav­ní hrdin­ky mění na usi­lov­né hle­dá­ní prav­dy a odpo­vě­dí na nevy­řče­né otáz­ky a v nepo­sled­ní řadě i bojem o svůj holý život.

Thriller si vás zís­ká svým pod­ma­ni­vým pří­bě­hem, ve kte­rém se nevy­plá­cí bez­mezně věřit a důvě­řo­vat, ale nao­pak si vše pro­vě­řo­vat. První část kni­hy, kde se řešil milost­ný vztah po dopi­sech a děj se ode­hrá­val pře­váž­ně ve věz­ni­ci, mě moc nena­dchnul, a užuž jsem chtě­la tuto kni­hu odlo­žit, ale jsem ráda, že jsem to nako­nec neu­dě­la­la.

Jakmile se Dennis dosta­ne z věze­ní, nabí­rá děj vel­mi rych­lý spád a není nou­ze o napě­tí, intri­ky, mani­pu­la­ce a skry­té hádan­ky, pře­váž­ně ta týka­jí­cí se jeho minu­los­ti. Až do posled­ní strán­ky nebu­de­te tušit, co všech­no může stát na poza­dí jed­not­li­vých živo­tů, a jaké skry­té pohnut­ky mohou mít lidé z nej­bliž­ší­ho oko­lí. Nechte se pře­kva­pit vel­mi zají­ma­vých kon­cem a rozuz­le­ním cel­ko­vé­ho děje.

Takovýho, jakej byl dřív, než jste z něj udě­la­li to, co je z něho dneska. Než se nau­čil vypa­dat jako kořist, a ne jako pre­dá­tor.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský.  Vydáno v edi­ci Knihy Omega

NAIVNÍ MANŽELKA

Autorka: Amy Lloyd

Přeložila: Veronika Křemenová

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2019

Počet stran:386

ISBN 978-80-7390-861-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […] Posted in Recenze knih
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Vyděšená k smrti19. prosince 2022 Vyděšená k smrti Koho vzrušuje strach druhých a proč si vybírá zrovna mladé dívky? První vražda vypadá skoro jako nepovedený únos, ale je tomu tak skutečně nebo zdání jen klame? Čtenář se seznamuje […] Posted in Recenze knih
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16687 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72040 KB. | 25.02.2024 - 18:37:52