Kritiky.cz > Recenze knih > FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek.

FRIEDL, Walter. Pleteme košíky z trav a bylinek.

košíky podruhé
košíky podruhé
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

FRIEDL, Walter. Pleteme koší­ky z trav a byli­nek. Překlad Magdaléna Pomikálková. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5701-8.

Košíkářství pat­ří k nej­star­ším řemes­lům na svě­tě. Nejstarší zná­mé koše pochá­ze­jí z Egypta a byly uple­te­ny asi před 10 000 až 12 000 lety. U nás jsou nej­star­ší­mi docho­va­ný­mi dokla­dy koší­kář­ství zbyt­ky rybář­ských vrší z obdo­bí Velkomoravské říše, nale­ze­né v Mikulčicích, na již­ní Moravě.[1]

Walter Friedl nás ve své kni­ze postup­ně zasvě­cu­je do toho­to ruko­děl­né­ho umě­ní. Dozvídáme se, jaké mate­ri­á­ly jsou pro ple­te­ní koší­ků nej­vhod­něj­ší, a sezna­mu­je nás s tech­ni­ka­mi ple­te­ní ovi­no­va­ných koší­ků.

„Díky zpra­co­vá­vá­ní suše­ných rost­lin a výro­bě koší­ků se vydá­vá­me po podob­né ces­tě jako sbě­ra­či a lov­ci, kte­ří před mno­ha tisí­ci­le­tí­mi táh­li naši­mi lesy, a jichž sou­ži­tí s pří­ro­dou bylo urči­tě doce­la jiné, než je tomu nyní u nás.“

V dal­ších kapi­to­lách se zabý­vá kon­krét­ní­mi návo­dy, jak uplést koší­ky růz­ných dru­hů a růz­ných mate­ri­á­lů, ovál­né koší­ky, koší­ky z levan­du­le, kte­ré budou zajis­té pře­krás­ně vonět a vyvo­lá­vat před­sta­vy spo­je­né se stře­do­mo­řím. Najdeme zde postup, jak si uplést nákup­ní košík nebo dokon­ce i vče­lí úl. A když zatou­ží­me po kra­bi­ci, sta­čí jen otevřít kni­hu na stra­ně 42 a pus­tit se do prá­ce. I když… „Výroba dna hra­na­té­ho tva­ru z ovi­nu­tých pra­me­nů je obtíž­ná. Podélná dna se navíc nepo­ve­de vyro­bit vždy tak plo­chá, jak se to rela­tiv­ně snad­no daří u kula­tých tva­rů.“

A jaké mate­ri­á­ly může­me pro výro­bu koší­ků pou­ží­vat? Roztodivné, zní auto­ro­va odpo­věď. „Košíky může­te vyrá­bět téměř z kaž­dé­ho rost­lin­né­ho mate­ri­á­lu. Traviny jsou stej­ně vhod­né jako oheb­né byli­ny. Do drža­del lze dob­ře zapra­co­vat i men­ší vět­vič­ky, stej­ně jako kůru.“

Kniha je pozván­kou do svě­ta ruko­děl­né tvo­ři­vos­ti, kte­rý nabý­vá v pře­tech­ni­zo­va­né sou­čas­nos­ti na význa­mu. Co může být hez­čí­ho než zaměst­nat ruce i duši, use­brat se a při­tom vytvo­řit košík, koší­ček či ošat­ku? Takový dárek má v sobě něco zvlášt­ní­ho, neo­pa­ko­va­tel­né­ho, nese v sobě ener­gii své­ho tvůr­ce a inspi­ra­ci. Jakože upleť košík a pošli to dál...

Kniha je psá­na sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem a dopl­ně­na boha­tým obra­zo­vým mate­ri­á­lem.

košíky

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Košíkářství


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Překládám. Tlumočím. Blogguju. Píšu básničky. Čtu...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52656 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71864 KB. | 20.07.2024 - 05:29:07