Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti

S003
S003
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Především je to vel­ký vypra­věč, fan­tas­ta a fil­mo­vý reži­sér, kte­rý pro usku­teč­ně­ní svých fil­mo­vých před­stav a nápa­dů hle­dá stá­le nové námě­ty a jed­ním z nich je i pří­běh dětí ze sirot­čin­ce, kte­rý napsal Ransom Riggs. Příběh o dětech a pro děti i dospě­lé je fan­ta­sy zasa­ze­ná do sou­čas­nos­ti s návra­ty do obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky a svě­ta tajem­ných bytos­tí.  Šestnáctiletý Jacob Portman se díky své­mu dědeč­ko­vi a jeho minu­los­ti dostá­vá na ost­rov, kde najde trosky sirot­čin­ce sleč­ny Peregrinové. Díky časo­vé smyč­ce se ocit­ne v minu­los­ti a pomá­há oby­va­te­lům sirot­čin­ce řešit jejich pro­blémy. Příběh se ode­hrá­vá stří­da­vě v pří­tom­nos­ti i minu­los­ti, kde do děje vstu­pu­je zlo a s ním nebez­pe­čí a napě­tí. To vše je dob­rý základ pro vyu­ži­tí fil­mo­vých tri­ků a kde je to mož­né, obživ­nou před­mě­ty a lout­ky. A když ani to nesta­čí, pak se obje­ví zlo v podo­bě mohut­né­ho čer­no­cha a jeho armá­da mon­ster.

s001

Výrazné posta­vy a zají­ma­vé tri­ky jsou pro film jako koře­ní a Tim Burton tako­vé koře­ní milu­je. Prokázal to v před­cho­zích fil­mech a není tomu jinak ani ve fil­mu Sirotčinec sleč­ny Peregrinové pro podiv­né děti. V pří­bě­hu je patr­ný kon­trast reál­né­ho svě­ta pro­ti nad­sáz­ce svě­ta  fan­ta­zie, kde vystu­pu­jí posta­vy sty­li­zo­va­né výtvar­ně i ve svém cho­vá­ní. I méně zají­ma­vý reál­ný svět však má svá tajem­ství. Fantazie mla­dé­ho Jacoba je pod­ně­co­vá­na vyprá­vě­ním jeho dědeč­ka. Nejen vyprá­vě­ní a foto­gra­fie, ale také cito­vá vaz­ba mezi Jacobem a dědeč­kem,  je pak pod­ně­tem k pro­po­je­ní s minu­los­tí.

Tim Burton nato­čil film pod­le scé­ná­ře Jane Goldmanové, kte­rá zís­ka­la s psa­ní taju­pl­ných scé­ná­řů zku­še­nos­ti a má na svém kon­tě již úspěš­né fil­my Žena v čer­ném a X-Man: První tří­da.  Příběh o dětech ze sirot­čin­ce je ozna­čen jako rodin­ný a tak je potře­ba ho vní­mat. Film obsa­hu­je mno­ho napí­na­vých scén, kde zlo pre­zen­tu­jí posta­vy kru­té a odpor­né. Proti nim sto­jí klad­né posta­vy odváž­ných vycho­va­te­lek, kte­ré mají pro děti pocho­pe­ní, mají za ně zod­po­věd­nost a jsou ochot­né se i obě­to­vat. Stejně tak klad­ně vyzní­va­jí i všech­ny podiv­né děti. Zlo i dob­ro tak mají urče­né jas­né hra­ni­ce jako v dět­ských pohád­kách a není potře­ba hle­dat v pří­bě­hu dal­ší posel­ství nebo jino­ta­je, i když k tomu pří­běh občas vybí­zí. Je to pohád­ka pro děti škol­ní­ho věku, ale pro dospě­lé­ho divá­ka je pří­běh pře­kom­bi­no­va­ný a nata­ho­va­ný. Délka fil­mu je 128 minut, kte­ré se poci­to­vě pro­dlu­žu­jí a závěr se zaš­mod­r­chá, že je těž­ké určit, zda se hlav­ní hrdi­na vrá­til do sou­čas­nos­ti nebo zase fan­ta­zí­ru­je v minu­los­ti.

s002

Pro Tima Burtona není pro­blém zís­kat do svých fil­mů zají­ma­vé a zná­mé herec­ké hvězdy. Jak jinak si vysvět­lit, že si malou rolič­ku vycho­va­tel­ky sirot­čin­ce zahrá­la osm­de­sá­ti­le­tá Judi Dench. Výrazná fran­couz­ská hereč­ka Eva Green si zahrá­la sleč­nu Peregrinovou s grá­cií. Působí roz­hod­ně a sou­čas­ně pone­chá­vá pro­stor pro dota­že­ní cit­li­vé atmo­sfé­ry. Jestli se bude točit pokra­čo­vá­ní, pak bude tato posta­va opět stře­dem pozor­nos­ti. Největšího zlou­na Barrona hra­je Samuel L. Jackson s výraz­ným nasa­ze­ním a nebo­jí se ani pitvo­ře­ní a škle­bů. Se zlou­ny má herec už mno­ho zku­še­nos­tí, ale ten­to­krát je pohád­ko­vé zlo ukry­to za běl­mem jeho očí. O co víc se daři­lo herec­kým hvězdám, o to obtíž­něj­ší to měli her­ci dět­ských rolí. Hlavní dět­skou posta­vu Jacoba hra­je ang­lic­ký herec Asa Butterfield, kte­rý na sebe upo­zor­nil ve fil­mu Hugo a jeho vel­ký objev. Tentokrát hra­je šest­nác­ti­le­té­ho cit­li­vé­ho chlap­ce obda­ře­né­ho schop­nos­tí vstu­po­vat do časo­vé smyč­ky a vidět zlé nestvů­ry. Herecky však Asa ničím neza­ujme. Často jen pozo­ru­je situ­a­ci nebo se neut­rál­ně dívá na hlav­ní dív­čí hrdin­ku Emmu, kte­rou hra­je Ella Purnell. Ta má urči­tou výho­du, pro­to­že její posta­va ovlá­dá vodu a tak umí dob­ře fou­kat bub­li­ny nebo pla­vat. Taky má bez­vad­né bot­ky, kte­ré k její drob­né posta­vič­ce skvě­le pasu­jí. Kromě pla­vá­ní se ani Ella nemu­se­la moc namá­hat a spo­leč­ně s dal­ší­mi dět­ský­mi her­ci vytvo­ři­la půvab­nou směs­ku podiv­ných dětí. Je ško­da, že si na kon­ci fil­mu vyba­vu­ji jen jejich podiv­né vlast­nos­ti a nemo­hu si vzpo­me­nout na tvá­ře.

Jestliže je film ozna­čen jako rodin­ný, pak v něm schá­zí vtip a pro­pra­co­vá­ní postav i pří­bě­hu. Dětem škol­ní­ho věku může film vyho­vo­vat a závěr nazna­ču­je, že by mohl mít pokra­čo­vá­ní.  Pro Tima Burtona je to dal­ší „zářez“ do sezna­mu, ale s ničím novým neza­u­jal. Je mi to líto.

50 %

Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70377 s | počet dotazů: 241 | paměť: 72084 KB. | 24.02.2024 - 14:46:47