Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka

Pravidla lži - filmový debut Roberta Sedláčka

PravidlaLzi
PravidlaLzi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snímek reži­sé­ra Roberta Sedláčka pojed­ná­vá o sku­pin­ce lidí, kte­ří se sešli na odlehlém mís­tě Šumavy, aby zde spo­leč­ně bojo­va­li se závis­los­tí na dro­gách. Příběh začí­ná ve chví­li, kdy do komu­ni­ty při­chá­zí nový člen - Roman (David Švehlík). Přestože se z počát­ku zdát, že je Roman stě­žej­ní posta­vou pří­bě­hu a vše se kolem něj bude točit, není tomu tak. Divák jas­ně tuší, že ve vzdu­chu NĚCO visí mezi ním a Milanem. Milan je vel­mi výrazná posta­va pří­bě­hu, což vám napo­ví už jeho prv­ní pohled na nově pří­cho­zí­ho čle­na komu­ni­ty. A svit­ne prv­ní otáz­ka.

Podívejme se nyní na posta­vu Milana blí­že. V podá­ní Jiřího Langmajera je Milan poměr­ně nesym­pa­tic­ká posta­va, u kte­ré netu­ší­te, co udě­lá za půl minu­ty. A vskut­ku divá­ko­vi bude půso­bit jed­no pře­kva­pe­ní za dru­hým. Přestože je jeho jed­ná­ní občas lehce nejas­né, neřku-li podiv­né, je posta­vou uvě­ři­tel­nou. Nejeden z nás si s mra­ze­ním v zádech uvě­do­mí, že podob­né­ho člo­vě­ka už někdy v živo­tě potkal. A jeho pohled se vám vry­je pod kůži, odkud ho jen tak nedo­sta­ne­te. Co se týče Milanovy úlo­hy v pří­bě­hu, je vlast­ně jakým­si pojít­kem mezi čle­ny sku­pi­ny. Ovšem pozor - jed­ná se o pojít­ko minu­los­ti, ne „stme­lo­vač“ komu­ni­ty.

Přestože je Milan posta­va vel­mi výrazná, nedá se říci, že by zastí­nil dal­ší čle­ny „týmu“. Určitě si divák s úsmě­vem vzpo­me­ne na Filipa  v podá­ní zábav­né­ho Jana Budaře, na Rudu mlu­ví­cí­ho s pře­krás­ným morav­ským pří­zvu­kem, kte­rý si sta­rá o oveč­ky, na Zdenka býva­lé­ho čle­na komu­ni­ty, dnes tera­pe­u­ta, atd. Velmi sym­pa­tic­kou posta­vou je Karel (David Novotný). Především on roze­hrá­vá v pří­bě­hu vel­mi lid­skou linii, kte­rá nejed­no­ho dojme. A při­tom řeší tak „banál­ní“ zále­ži­tost: Je na fot­ce jeho dce­ra ta dru­há z leva nebo z pra­va??? Budete mu držet pal­ce, pro­to­že pocho­pí­te, že sna­ha o nápra­vu nespo­čí­vá jenom v tom, vzdát se drog. Jde o to, umět se posta­vit čelem živo­tu a neuh­nout před pře­káž­ka­mi a pro­blémy, poku­sit se napra­vit ztra­ce­né vzta­hy a vaz­by. A potom poro­zu­mí­te i scé­ně, kdy se ner­vóz­ní Karel s pokor­ným úsmě­vem na tvá­ři, ptá býva­lé man­žel­ky s dce­rou, zda je jejich návše­tě­va v komu­ni­tě „zatím v poho­dě“.

Poněkud roz­pa­či­tou posta­vou je zde tera­pe­u­t­ka v podá­ní Kláry Issové, kte­rá do fil­mu poně­kud neza­pa­dá, ale zase ne pří­liš výraz­ně. Pouze bude časem „tro­chu zapo­me­nu­tou posta­vou“. Oproti tomu Adam - vůd­čí posta­va komu­ni­ty, kte­rý na vše dozí­rá. Nebudete si jis­tí, jest­li je na kli­en­ty pří­liš trvdý či niko­liv. Nebudete si jis­tí, zda jed­ná správ­ně či nejed­ná. Nebudete si jis­tí, zda roz­ho­du­je nestra­ně či ne. Přesto na sebe ve scé­nách, ve kte­rých vystu­pu­je str­há­vá pozor­nost. A to v tom nej­lep­ším slo­va smys­lu.

Ještě bych chtě­la pou­ká­zat na fakt, že ve fil­mu se nevy­sky­tu­jí tra­dič­ní scé­ny z pro­ti­dro­go­vých léče­ben. Nečekejte dra­ma­tic­ké scé­ny s absťá­ky, rozpí­cha­né žíly apod. Pokud jde o „drs­nou podí­va­nou“, ta se ome­zu­je na retrospek­tiv­ní vsuv­ky. A mož­ná to dokon­ce fil­mu pro­spí­vá. Možná se z něj díky tomu nesta­ne sní­mek, na kte­rý budou cho­dit děti v dopro­vo­du uči­te­lek, aby měly před­sta­vu, jak dopad­nou, když budou brát dro­gy. No co už. Takových bude ješ­tě nato­če­no dost. Ale nato­čit film jako je ten­to, se pove­de jenom zříd­ka. A díky za něj.

Jak jsem na počát­ku pra­vi­la, není v pří­bě­hu domant­ní posta­vy, byť závěr fil­mu hovo­ří jinak. Navrací se opět k Romanovi a jak­si opět nazna­ču­je, že o něj tu pře­ce celou dobu šlo. Nenechte se tím­to zmást. A na ces­tě domů pře­mýš­lej­te. Možná pak odha­lí­te sou­vis­los­ti, kte­ré zůstá­va­jí občas při zběž­ném pohle­du skry­ty.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […] Posted in Galerie
  • Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.29. srpna 2014 Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K. Scénář k seriálu napsal Zdeněk Zapletal, který napsal scénář, jehož děj se odehrává v právnickém prostředí, na soudě, kde se řeší rozvodové a občansko-právní spory. Hlavním hrdinou je […] Posted in Články
  • Život a doba soudce A. K. - fotogalerie29. srpna 2014 Život a doba soudce A. K. - fotogalerie Fotky ve větším rozlišení najdete na serveru 10Mpix.cz Posted in Články
  • Život pro samouky – Recenze – 40 %12. května 2023 Život pro samouky – Recenze – 40 % Českou vztahovou komedii Život pro samouky natočila a napsala režisérka a scenáristka Jitka Rudolfová (Zoufalci, Hodinářův učeň) podle románu „Láska pro samouky“ spisovatelky (a mimo jiné […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36272 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71971 KB. | 08.12.2023 - 13:09:17