Kritiky.cz > Horory > Hound of the Baskervilles, The (1959)

Hound of the Baskervilles, The (1959)

rp The Hound of the Baskervilles 28195929.jpg
rp The Hound of the Baskervilles 28195929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
 Pes Baskervillský v podá­ní stu­dia Hammer a T. Fishera.  
Asi jen oprav­du málo­kdo nezná slav­ný pří­běh A. C. Doylea o pro­kle­tí rodu Baskervillů. A pokud se někdo tako­vý najde, měl by si ihned dopl­nit zna­los­ti!

Český název: Pes Baskervillský
Režie: Terence Fisher
Rok výro­by: 1959
Délka: 87 min
Země: Velká Británie
Hrají:
Peter Cushing...(Sherlock Holmes)
André Morell...(Doctor Watson)
Christopher Lee...(Sir Henry)
Francis De Wolff...(Doctor Richard Mortimer)
Ewen Solon...(Stapleton)
Marla Landi...(Cecile Stapleton)
...a dal­ší
Filmů na toto téma bylo nato­če­no hned něko­lik, ale tato ver­ze je mno­hý­mi fanouš­ky (divá­ky) pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­lep­ších, někte­rý­mi i za vůbec nej­lep­ší. Já sice s tím­to tvr­ze­ním sou­hla­sím tak napůl, ale stu­dio Hammer si pro nás sku­teč­ně při­pra­vi­lo lahod­nou detek­tiv­ku, kte­rá urči­tě není k zaho­ze­ní. Navíc T. Fisher pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší brit­ské reži­sé­ry a ani ten­to­krát mě pros­tě nezkla­mal. Opět doká­zal nato­čit neza­po­me­nu­tel­nou podí­va­nou s ponu­rou atmo­sfé­rou jemu vlast­ní a nemé­ně kva­lit­ním herec­kým obsa­ze­ním. Narazil jsem tu však i na něko­lik ALE…
Scénáristovo mír­né „poupra­ve­ní“ pří­bě­hu by mi ani tolik neva­di­lo, pro­to­že se sna­žil tuto ver­zi odli­šit od těch před­cho­zích. Navíc začá­tek pří­bě­hu se mi hod­ně líbil. Potemnělost blat, kru­tý pře­dek a zrod pro­kle­tí – to všech­no mělo ten správ­ný šmrnc a lep­ší úvod bych si ani neu­měl před­sta­vit. Fisher doká­zal vytě­žit maxim z toho co měl k dis­po­zi­ci a vět­ši­na fil­mu (pří­bě­hu) se nes­la v podob­ném duchu. Střídání loka­lit a stu­di­o­vých kulis rov­něž sne­se nej­přís­něj­ší měřít­ka, ale mís­ty jsem tu nara­zil na něko­lik slab­ších pasá­ží, kte­ré neby­ly až tak doko­na­lé (řekl bych až zby­teč­ně oře­za­né, či nao­pak nata­ho­va­né). Navíc mě tro­chu iri­to­va­lo to zele­né pod­sví­ce­ní kulis roz­va­lin, ale to je jen můj pro­blém.
Prostředí ponurých blat a vytvo­ře­ná atmo­sfé­ra, zde zce­la jas­ně domi­no­va­li nad vším ostat­ním. Líbilo se mi, že se na bla­tech natá­če­lo nejen v noci za mlž­né­ho opa­ru, ale i během pro­slu­ně­né­ho dne. Trošku to však kupo­di­vu skří­pa­lo v herec­kých výko­nech. Přitom obsa­ze­ní bylo sku­teč­ně hvězd­né. Ch. Lee si v netra­dič­ní roli neve­dl vůbec špat­ně, přes­to­že mu někte­ří vytý­ka­li jeho pří­stup k roli dědi­ce, přes­to však doká­zal zastí­nit stej­ně slav­né­ho kole­gu Cushinga. Ten ač sám výbor­ný herec si ten­to­krát vybral troš­ku slab­ší chvil­ku. Jeho podá­ní slav­né­ho detek­ti­va se mi moc nelí­bi­lo. Zatímco v někte­rých scé­nách exce­lo­val (pře­de­vším díky mimi­ce obli­če­ji), jin­dy byl zas až moc ste­ril­ní. Každopádně ješ­tě hůře si vedl jeho fil­mo­vý kole­ga Watson – ten však dostal mini­mum pro­sto­ru a spí­še bych to při­če­tl na vrub scé­náris­to­vi. To však nic nemě­ní na tom, že jako celek je ten­to film urči­tě nad­prů­měr­nou podí­va­nou. Ne však nej­lep­ší. 
Hodnocení:
65% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36004 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71552 KB. | 20.06.2024 - 12:34:57