Kritiky.cz > Články autora:Solo

Shuttle (2008)

Dobře si roz­mys­le­te, jako dopra­vu zvo­lí­te! Ne vždy je totiž pomoc­ná ruka podá­na v dob­rém úmys­lu… Kamarádky Mel a Jules se vra­cí z dovo­le­né v Mexiku zpět do LA. Jedné z nich však nedo­ra­zí... Read more »

Haunting of the Tower of London, The (2022)

Co se sku­teč­ně ode­hrá­lo v Toweru? K odha­le­ní tajem­ství je potře­ba komu­ni­ka­ce s mrt­vý­mi a záro­veň pře­žít boles­ti­vé muče­ní pod tak­tov­kou tyra­na… Král Edward leží na smr­tel­né poste­li a jeho man­žel­ka se psy­chic­ky zhrou­ti­la.... Read more »

Attack of the Herbals (2011)

Nacistický čají­ček s nežá­dou­cí­mi ved­lej­ší­mi účin­ky… Jackson se vra­cí zpět do malé rod­né zapad­lé skot­ské ves­nič­ky Lobster Cove. Většina oby­va­tel z jeho návra­tu nemá zrov­na moc vel­kou radost, tedy kro­mě jeho... Read more »

Ghosts of Darkness (2017)

Dva riva­lo­vé musí začít spo­lu­pra­co­vat, jinak v tom­to děsi­vém domě nema­jí šan­ci pře­žít… Dva para­nor­mál­ní vyšet­řo­va­te­lé Jonathan a Jack jsou pozvá­ni na sta­ré pan­ství Richmond Manor jeho tajem­ným maji­te­lem. Ten po nich... Read more »

When the Lights Went Out (2012)

Britská tuc­to­vá ducha­ři­na, údaj­ně „pod­le sku­teč­né udá­los­ti“. Pokolikáté už…? Roku 1974 se Len se svou man­žel­kou Jenny a tři­nác­ti­le­tou dce­rou Sally nastě­hu­jí do nové­ho domu v hrab­ství Yorkshire. Ta z nové­ho domo­va... Read more »

No One Gets Out Alive (2021)

Imigranti to v tom­to zchát­ra­lém pen­zi­o­nu nema­jí vůbec leh­ké. Zvláště pak ženy, kte­ré se hodí k obě­to­vá­ní… Po smr­ti své mat­ky hle­dá mla­dá mexic­ká imi­grant­ka úto­čiš­tě v ame­ric­kém Clevelandu, kde žijí její... Read more »

El páramo (2021)

Samota a křeh­ká psy­chi­ka doká­ží nadě­lat neple­chu a to nejen ve špa­něl­ské pus­ti­ně s bubá­kem za zad­kem… V 19. sto­le­tí Španělskem zmí­ta­la jed­na vál­ka za dru­hou. Diego spo­leč­ně se svý­mi rodi­či našel ukrýt hlu­bo­ko... Read more »

Distancia de rescate (2021)

Hodně zvlášt­ní fil­me­ček z pro­stře­dí argen­tin­ské­ho ven­ko­va, kte­rý ve vás zane­chá spous­tu otaz­ní­ků… Amanda se vydá­vá spo­leč­ně se svou dcer­kou Ninou do malé­ho měs­teč­ka na argen­tin­ském ven­ko­vě, kde si pro­na­ja­la... Read more »

Krotitelé duchů II - Duchové třeste se! Jsou zpět!

Zachránili New York před zápla­vou z říše duchů, ale uzná­ní ani slá­vy se moc nedo­čka­li. Lidé na ně poma­lu zapo­mně­li a oni nyní doslo­va pře­ží­va­jí jak se dá. Vše se však... Read more »

Krotitelé duchů - Kdo jiný dokáže vyčistit New York od všech duchů, monster a strašidel, než sami Krotitelé duchů...

Pochybní věd­ci Peter, Ray a Egon zabý­va­jí­cí se para­psy­cho­lo­gií, jsou pro svou špat­nou pověst a pod­vod­né prak­ti­ky vyho­ze­ni z newy­or­ské uni­ver­zi­ty. Přesto se nehod­la­jí vzdát své­ho snu, doká­zat širo­ké veřej­nos­ti, že nad­při­ro­ze­né... Read more »

Přichází Satan! Jeden z nejpůsobivějších filmů se satanistickou tematikou všech dob

Americký diplo­mat Robert Thorn se během své­ho poby­tu v Římě dozví smut­nou zprá­vu, že jeho man­žel­ka poro­di­la mrt­vé dítě. Zdrcený muž se roz­hod­ne k zou­fa­lé­mu kro­ku a narych­lo adop­tu­je prá­vě naro­ze­né­ho chlap­ce,... Read more »

Haunting of Whaley House, The (2012)

V noci dům pat­ří duchům! Běda tomu, kdo je při­jde rušit, nebo poško­dí nějak dům či jeho vyba­ve­ní… Penny si během stu­dia medi­cí­ny zača­la nedáv­no při­vy­dě­lá­vat jako prů­vod­ky­ně v jed­nom z nej­stra­ši­del­něj­ších domů... Read more »

Exorcists, The (2023)

  Vymýtání a Ouija nejsou moc dob­rá kom­bi­na­ce. Zvláště když tím ZLO zís­ká­vá pře­va­hu a Bůh zrov­na moc nesto­jí na vaší stra­ně, i když by měl… Doktorka Olivia je kon­tak­to­vá­na sestrou Caroline,... Read more »

Light from the Tower (2020)

  Amatérský paskvil, na kte­rý mrk­ně­te jen s alko­ho­lem v ruce, nebo se mu radě­ji vyhně­te úpl­ně… Mladá dív­ka, kte­rá se sna­ží pro­sa­dit coby návr­hář­ka kos­tý­mů a mas­kér­ka, je pozvá­na svou kmo­trou,... Read more »

Grindhouse: Auto zabiják

Kurt Russell si rád hra­je s pěk­ný­mi děv­ča­ty. Nikoliv však v poste­li nýbrž na praš­ných cestách a ze vše­ho nej­ra­dě­ji je za pomo­cí své­ho auta, posí­lá na onen svět… Tři mla­dá děv­ča­ta... Read more »

Aftermath (2021)

  Manželská kri­ze, nevě­ra, nový dům a nezva­ný nájem­ník – nic ori­gi­nál­ní­ho tu neče­kej­te…! Manželé Kevin a Natalie pro­ží­va­jí man­žel­skou kri­zi, zapří­či­ně­nou její nedáv­nou nevě­rou. Přestože se oba sna­ží, jejich city... Read more »

Among the Living (2022)

  Nízkorozpočtová zby­teč­nost a jen dal­ší paskvil na téma smr­tí­cí náka­zy a zom­bie… Smrtící náka­za se šíří napříč celou zemí a naka­že­né mění v bes­tie lač­ní­cí po krvi. Nenakažení se sna­ží pře­žít a ukrý­va­jí se... Read more »

Přízraky na venkově: Beetlejuice a pohřešovaná hororová atmosféra

Manželé Barbara a Adam žijí spo­ko­je­ným živo­tem ve svém domě na ven­ko­vě. K úpl­né­mu štěs­tí jim chy­bí jen jedi­né a to dítě. Jednoho dne však při jejich návra­tu domů dojde k auto­ne­ho­dě a oni zemřou.... Read more »

Pact, The 2 (2014)

Jidášův odkaz roz­ná­ší hrů­zu a utr­pe­ní dál! Jenomže ten­to­krát budou u toho­to pokra­čo­vá­ní dost trpět i samot­ní divá­ci… June ráda kres­lí děsi­vé komiksy a inspi­ra­ci pro svou prá­ci hle­dá kupří­kla­du na fot­kách z már­ni­ce... Read more »

Within (2016)

Pokud si kupu­je­te nový barák, zjis­tě­te si, zda spo­leč­ně s ním neku­pu­je­te i něja­kou nežá­da­nou oso­bu navíc… John Alexander se spo­leč­ně se svou dce­rou Hannah a novou man­žel­kou Melanii stě­hu­je do nové­ho... Read more »

Riddick: Kronika temna

Chtěl jen zjis­tit, proč jej pří­tel zra­dil, ale zaple­tl se do boje o záchra­nu vše­ho živé­ho ve vesmí­ru. Jaká iro­nie. On nemi­lo­srd­ný zabi­ják, kte­rý se ten­to­krát až moc nechá ovliv­nit... Read more »

Černočerná tma - Přežili havárii, ovšem na této planetě záchranu nenajdou. Poté co padne tma, začnou všichni litovat, že nezemřeli už při přistání.

 Hlubokým vesmí­rem plu­je obchod­ní loď, kte­rá kro­mě kla­sic­ké­ho nákla­du pře­vá­ží i 40 ces­tu­jí­cích růz­ných ras, nábo­žen­ství a povo­lá­ní. Náhle se loď střet­ne s nezná­mou pře­káž­kou, posád­ka je pro­bu­ze­na ze spán­ku, jen­že loď... Read more »

Night Teeth (2021)

Dvě pěk­ná mla­dá děv­ča­ta na zad­ní sedač­ce auta ješ­tě nezna­me­na­jí žád­nou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslo­va…! Již stov­ky let panu­je mezi upí­ry a lid­mi doho­da o „dob­ro­vol­nos­ti... Read more »

Mama: Očekávání děsivého hororu vs realita průměrné duchařiny

Celých dlou­hých pět let nechal Lucas hle­dat své dvě nete­ře, kte­ré poté co zavraž­dil svou man­žel­ku, une­sl jeho bra­tr. Až úpl­nou náho­dou nara­zí pát­ra­či v lesích na sta­rou cha­tu a v ní... Read more »

Demonic (2021)

Démonické síly, vir­tu­ál­ní rea­li­ta a špat­ný vztah mat­ky s dce­rou – zázra­ky se ten­to­krát neko­na­li… Krátce poté co se Carly po del­ší době setká­vá se svou kama­rád­kou Sam, je kon­tak­to­vá­na dal­ším býva­lým... Read more »

Nightbooks (2021)

I zlé čaro­děj­ni­ce rády poslou­cha­jí stra­ši­del­né pří­běhy. Běda však, kdy se jí něco zne­lí­bí, nebo se sna­ží­te utéct…! Malý Alex žije se svý­mi rodi­či v Brooklynu a ze vše­ho nej­ra­dě­ji má... Read more »

Killer Among Us (2021)

  Kdo a proč uná­ší mla­dé afro­a­me­ric­ké pro­sti­tut­ky? Mladá poli­cist­ka je v patách nebez­peč­né­mu psy­cho­pa­to­vi a zřej­mě i séri­o­vé­mu vra­ho­vi… Policistka Alisha je u sbo­ru nováč­kem, ale svou prá­ci se sna­ží dělat svě­do­mi­tě. Jednoho... Read more »

Dashcam (2021)

Proti tem­ným silám vám rouš­ka ani nedo­dr­žo­vá­ní pra­vi­del nepo­mů­žou! Annie Hardy je inter­ne­to­vá osob­nost a hudeb­ni­ce, kte­rá živě vysí­lá ze své­ho auta, kde během jízdy tvo­ří tex­ty ze slov, kte­ré... Read more »

If I Can’t Have Love, I Want Power (2021)

  Zpěvačka Halsey a její dopro­vod­ný sní­mek ke stej­no­jmen­né­mu albu. Kromě pís­ni­ček a naho­ty tu divá­ci snad oce­ní, že se natá­če­lo v České repub­li­ce… V žád­ném pří­pa­dě nejde o horo­ro­vý film, nýbrž dopro­vod­ný sní­mek... Read more »

Hypnotic (2021)

Raději se nikdy nene­chej­te zhyp­no­ti­zo­vat! Nikdy neví­te, jaké má kdo s vámi plá­ny… Jenn neza­ží­vá zrov­na nej­šťast­něj­ší obdo­bí. Rozešla se s pří­te­lem, přes­to­že k němu pořád něco cítí, nemá prá­ci a „lep­ší zítř­ky“... Read more »

Power, The (2021)

  Pro svůj prv­ní den v nové prá­ci si mla­dá zdra­vot­ní sestřič­ka nemoh­la vybrat hor­ší dobu… Roku 1974 při­chá­zí do kdy­si vyhlá­še­né Východní lon­dýn­ské krá­lov­ské nemoc­ni­ce nová zdra­vot­ní sest­ra Val.... Read more »

Row, The (2018)

  Další sester­stvo s ponu­rou minu­los­tí a vra­hem, kte­rý neza­po­mí­ná a tou­ží po krva­vé odpla­tě… Detektiv Cole z oddě­le­ní vražd prá­vě při­ve­zl svou dospí­va­jí­cí dce­ru Riley na kam­pus vyso­ké ško­ly, kde před mno­ha lety... Read more »

Alien Abduction (2014)

  Podivné svě­tel­né úka­zy zachy­ce­né na ruč­ní kame­ru skrý­va­jí něco mno­hem děsi­věj­ší­ho… Peter Morris se spo­leč­ně se svou ženou Katie a tře­mi dět­mi Coreym, Jill a Rileym vydá­vá kem­po­vat k nechval­ně pro­slu­lé... Read more »

Men (2022)

Geniální nebo napros­to bizar­ní dílo o mužích?  Po tra­gic­ké sebe­vraž­dě své­ho man­že­la Jamese, kte­rý posled­ní dobou před svou smr­tí Harper fyzic­ky i psy­chic­ky týral, se mla­dá žena vydá­vá na ang­lic­ký ven­kov,... Read more »

Cellar, The (2022)

Elisha Cuthbert, tajem­né scho­dy a sklep ukrý­va­jí­cí děsi­vé tajem­ství… Manželé Keira a Brian se spo­leč­ně se svý­mi dvě­ma dět­mi nastě­hu­jí do nové­ho domu, kte­rý nedáv­no kou­pi­li v auk­ci. Staré síd­lo již na... Read more »

Cured, The (2017)

I přes veš­ke­rou sna­hu se ne kaž­dý doká­že při­způ­so­bit a začle­nit do spo­leč­nos­ti. Zvláště když je ve vzdu­chu tolik před­sud­ků a křivd z minu­los­ti… Evropou se před něko­li­ka roky pro­hna­la náka­za, kte­rá... Read more »

Zombieland - Ujetá zombie komedie, která svého času zabodovala u diváků opravdu hodně…

Svět jak ho zná­me, skon­čil a naší pla­ne­tu ovlád­li zom­bie. Apokalypsa pro­mě­ni­la vět­ši­nu lid­ské popu­la­ce v krve­lač­né mon­stra a jen hrst­ka pře­ži­vších musí čelit kaž­do­den­ní­mu nebez­pe­čí ve zpus­to­še­ných měs­tech i při puto­vá­ní kra­ji­nou. Jedním... Read more »

V zajetí démonů 2

Ed a Lorraine musí řešit dal­ší zapekli­tý pří­pad…   Peggy Hodgsonová žije spo­leč­ně se svý­mi čtyř­mi dět­mi v lon­dýn­ské čás­ti měs­ta zva­né Enfield. Jejich dům a pře­de­vším dce­ru Janet začnou doslo­va tero­ri­zo­vat... Read more »

V zajetí démonů

James Wan a jeho pro­kle­tý dům pro­větrá slab­ší žalud­ky lépe, než lecja­ké pro­jí­madlo… Roku 1971 kou­pí Perronovi far­mář­skou used­lost od ban­ky za své celo­ži­vot­ní úspo­ry a spo­leč­ně se svý­mi pěti dce­ra­mi... Read more »

Světová válka Z

Brad Pitt je jedi­nou nadě­jí lid­stva. Tentokrát nebu­de dobý­vat Troju, ale jeho pro­tiv­ní­ky se sta­nou mili­o­ny zom­bí­ků… Gerry se spo­leč­ně se svou rodi­nou oci­tá upro­střed Philadelphie v epi­cen­t­ru nena­dá­lé­ho cha­o­su.... Read more »

Ukradené Vánoce - Jeden z nejlepších animovaných/loutkových muzikálů všech dob!

V měs­teč­ku Halloween si prá­vě všich­ni uží­va­jí osla­vu stej­no­jmen­né­ho svát­ku. Tedy všich­ni až na oblí­be­né­ho a vše­mi uzná­va­né­ho kost­liv­ce Jacka. Ten je sice pro míst­ní oprav­do­vou mod­lou, ale on sám... Read more »

Godzilla, King of the Monsters! (1956)

Předělávka původ­ní Gojiry (1954) urče­ná výhrad­ně pro ame­ric­ké divá­ky. Díky tomu se dlou­hou dobu hod­ně lidí mil­ně domní­va­lo, že prá­vě ten­to sní­mek je ori­gi­nál­ní Godzilla. Americký novi­nář Steve Martin... Read more »

Pod (2015)

Co se doo­prav­dy skrý­vá ve skle­pě dušev­ně nemoc­né­ho sou­ro­zen­ce? A je sku­teč­ně psy­chic­ky naru­še­ný, nebo celou dobu mlu­vil prav­du…? Ed poprosí svou sest­ru Lylu, aby s ním odje­la zkon­t­ro­lo­vat jejich bra­t­ra... Read more »

Jonestown Haunting, The (2020)

Přežila hro­mad­nou sebe­vraž­du a řádě­ní čle­nů své­ho kul­tu, ale noč­ní můry a její svě­do­mí ji donu­tí opět čelit hrůzám z minu­los­ti… Když roku 1978 spácha­li čle­no­vé kul­tu Chrámu lidu hro­mad­nou sebe­vraž­du pod... Read more »

Poltergeist Activity (2015)

Než si kou­pí­te nový dům, zjis­tě­te si něco o jeho minu­los­ti! Již sto­krát ohra­né téma, se zde nepěk­ně zadr­há­vá… David Prescott se po smr­ti své man­žel­ky, roz­hod­ne pře­stě­ho­vat na velšský ven­kov... Read more »

A Haunting at the Rectory (2015)

Fara s pochmur­nou minu­los­tí, milost­ný troj­ú­hel­ník a hro­ma­da nudy… Reverend Lionel se roku 1930 stě­hu­je se svou man­žel­kou Marianne na novou faru v Borley, aniž by tušil, že toto mís­to skrý­vá děsi­vé... Read more »

Deadly Intent (2016)

Terorizuje duch mrt­vé­ho otce svou smut­ní­cí rodi­nu? Nebo je za vším něco jiné­ho… Bryony pro­ží­vá těž­ké obdo­bí. Po sebe­vraž­dě své­ho man­že­la (váleč­né­ho vete­rá­na s post­trau­ma­tic­kým stre­so­vou poru­chu – PTSD - z vál­ky... Read more »

Dead Within (2014)

Zombie kou­sek o izo­lo­va­ném páru upro­střed apo­ka­ly­psy, poja­tý dosti odliš­ným a komor­něj­ším způ­so­bem. Bohužel ne moc záživ­ným a zají­ma­vým.   Před šes­ti měsí­ci vypuk­la náka­za, kte­rá se nekon­t­ro­lo­va­tel­ně roz­ší­ři­la napříč celou zemí.... Read more »

Hellbent (2004)

Vrah v mas­ce ďáb­la a s nabrou­še­ným srpem si vez­me do pará­dy něko­lik homose­xu­á­lů z Hollywoodu… V západ­ním Hollywoodu se chys­tá halloween­ský kar­ne­val pro homose­xu­á­ly a transgen­der. Policejní tech­nik Eddie a jeho sest­ra poli­cist­ka se prá­vě... Read more »

Carl (2012)

Buran Carl rád uná­ší mla­dé ženy, aby mu poro­di­ly děti. Většina z nich se však brá­ní a to se mu ani jeho poša­ha­né mat­ce nelí­bí… Do malé­ho zapad­lé­ho měs­teč­ka při­jíž­dí mla­dý... Read more »
Stránka načtena za 3,89486 s | počet dotazů: 229 | paměť: 50134 KB. | 18.04.2024 - 18:29:00