Kritiky.cz > Recenze her > Pohádky o princeznách - Dětské divadélko s loutkami

Pohádky o princeznách - Dětské divadélko s loutkami

Foto: Albatros Media a.s. & Petra Borová
Foto: Albatros Media a.s. & Petra Borová
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autorův nápad spo­jit kni­hu s oblí­be­ný­mi pohád­ka­mi, a navíc, s mož­nos­tí zahrát si pohád­ko­vé diva­dél­ko, je úžas­ný. Pro děti i rodi­če, je to vel­mi zábav­né. Loutky jsou z dosta­teč­ně tvr­dé­ho papí­ru, tak­že si s nimi děti mohou hrát, sko­ro bez obav. Celkově se jed­ná o vel­mi pove­de­né vydá­ní. Box obsa­hu­je lout­ky, kuli­sy a kni­hu se tře­mi nej­zná­měj­ší­mi pohád­ka­mi o prin­ceznách: Popelka, Růženka a Sněhurka. Jakmile si dohra­je­te, vše může­te zase hez­ky ukli­dit do kra­bič­ky, a tak se Vám nic neztra­tí.

První nachys­tá­ní boxu pro nás bylo tro­chu nároč­né, je nut­né si vše při­pra­vit, a hlav­ně při­pra­vit diva­del­ní pódi­um. Na kra­bi­ci jsme nena­šli návod na sesta­ve­ní, i když pro něko­ho, by to moh­lo být jed­no­du­ché, pro natě­še­né děti, kte­ré chtě­jí všech­no hned, bohu­žel ne. Jelikož se jed­ná o vše, co je vyro­be­né z papí­ru, a kaž­dý neo­pa­tr­ný záhyb, by mohl vypa­dat nehez­ky, mohl tedy být jed­no­du­chý návod při­lo­žen. V Boxu nalez­ne­te 5 diva­del­ních kulis, a něko­lik obou­stran­ných papí­ro­vých lou­tek. Dále v boxu nalez­ne­te kníž­ku, kte­rá obsa­hu­je výše zmí­ně­né tři pohád­ky, kte­ré si může­te nej­pr­ve s dět­mi pře­číst, a poté si pře­číst při­lo­že­ný scé­nář, a vše si dle instruk­cích při­pra­vit. Děti to bude vel­mi bavit, nejdří­ve je nut­né si vše při­pra­vit, hlav­ně lout­ky a kuli­su. U men­ších dětí je nut­ná spo­lu­prá­ce rodi­čů, vět­ší děti, vše zvlád­nou sami. Text je pře­hled­ný a lout­ky, včet­ně kulis krás­ně tema­tic­ky, barev­ně malo­va­né.

Nejvíce děti bavi­lo, když si poté sami hrá­li s lout­ka­mi, a scé­na­mi své vlast­ní diva­dlo, čímž je ten­to box mno­hem a mno­hem zají­ma­věj­ší, a děti, ani rodi­če, hned tak neo­mr­zí. Pokud zrov­na nemá­te hol­čič­ku, nezou­fej­te, vyšel i box pro klu­ky, s názvem Pohádky o vlko­vi - Dětské diva­dél­ko s lout­ka­mi, kde nalez­ne­te tři zná­mé pohád­ky O Červené kar­kul­ce, O vlko­vi a kůzlát­kách, a o třech malých pra­sát­kách (foto toho­to boxu také při­lo­že­no, hod­no­ce­ní je úpl­ně stej­né).


  • Nakladatel: Albatros
  • Kód: 279956880
  • ISBN: 9788000042343
  • Rok vydá­ní: 2016
  • Jazyk: Čeština
  • Počet stran: 20

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13538 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71896 KB. | 11.12.2023 - 00:03:53