Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu.

Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu.

cesky lev soska vyska
cesky lev soska vyska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 23. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 42 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2015. Filmy se o tro­fe­je Českého lva utka­jí v cel­kem 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi zís­ka­ly sním­ky Ztraceni v Mnichově, Kobry a užov­ky a Domácí péče.

Kdo si odnese domů křišťálovou sošku Českého Lva?
Kdo si odne­se domů křiš­ťá­lo­vou soš­ku Českého Lva?

Galavečerem bude opět pro­vá­zet roz­hla­so­vá a tele­viz­ní mode­rá­tor­ka Lucie Výborná. Ceremoniál bude reží­ro­vat Michael Čech s Janem Svěrákem. Režie jed­not­li­vých medai­lon­ků se stej­ně jako v minu­lém roce uja­la Tereza Kopáčová. Slavnostní pře­dá­ní cen Český lev bude v pří­mém pře­no­su vysí­lat ČT 1 ve 20.00 hodin.

Novinkou 23. roč­ní­ku Českého lva je udí­le­ní cen za tele­viz­ní tvor­bu. Zapojily se Česká tele­vi­ze, TV Prima, TV Nova, HBO Europe a TV Barrandov, kte­ré do tří vyhlá­še­ných kate­go­rií nomi­no­va­ly vybra­ná díla. Akademici hla­so­va­li o nomi­na­cích fil­mo­vých kate­go­rií 23. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev od 1. pro­sin­ce 2015 do 15. led­na 2016. 119 hla­su­jí­cích čle­nů ČFTA vybí­ra­lo z 27 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů a 15 celo­ve­čer­ních doku­men­tů. Kandidátům na České lvy s nej­vět­ším počtem 15 nomi­na­cí domi­nu­je netra­dič­ní kome­die Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově. Na dru­hém mís­tě pod­le počtu nomi­na­cí je film Kobry a užov­ky reži­sé­ra Jana Prušinovského s 12 nomi­na­ce­mi. O tře­tí nej­vyš­ší počet nomi­na­cí se dělí sní­mek Slávka Horáka s názvem Domácí péče a pohád­ka Sedmero krkav­ců reži­sér­ky Alice Nellis s počtem 9 nomi­na­cí. Následuje film Schmitke reži­sé­ra Štěpána Altrichtera s 8 nomi­na­ce­mi. Novinkou letoš­ní­ho Českého lva je udí­le­ní cen za tele­viz­ní tvor­bu a to ve třech kate­go­ri­ích.

Film Fotograf si získal úspěch diváků a nyní je nominován na nejlepší film
Film Fotograf si zís­kal úspěch divá­ků a nyní je nomi­no­ván na nej­lep­ší film.
Alena Mihulová oceněná za svůj herecký výkon ve filmu Domácí péče.
Alena Mihulová oce­ně­ná za svůj herec­ký výkon ve fil­mu Domácí péče.

O ceny se utká pět tele­vi­zí: Česká tele­vi­ze, HBO Europe, TV Nova, TV Prima a TV Barrandov, kte­ré v prv­ním kole dopo­ru­či­ly do hla­so­vá­ní něko­lik svých tele­viz­ních poči­nů. Posléze v dru­hém kole budou o vítě­zích hla­so­vat aka­de­mi­ci ČFTA. Nominace a násled­ně i ceny jsou udě­lo­vá­ny v kate­go­ri­ích nej­lep­ší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rie, nej­lep­ší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál a nej­lep­ší doku­men­tár­ní tele­viz­ní film nebo seri­ál. Nově moh­li aka­de­mi­ci navrh­nout také kan­di­dá­ty na cenu za mimo­řád­ný počin v oblas­ti audi­o­vi­ze. Do dru­hé­ho kola postu­pu­jí návrhy, kte­ré pod­po­ři­li nejmé­ně tři čle­no­vé aka­de­mie. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ČFTA byli kro­mě zve­řej­ně­ní nomi­na­cí vyhlá­še­ni také vítě­zo­vé nesta­tu­tár­ních cen za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát a cena fil­mo­vých fanouš­ků. Ocenění za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát zís­kal Michal Tilsch, tvůr­ce pla­ká­tu fil­mu Kobry a užov­ky. Cenu fil­mo­vých fanouš­ků si odne­sl reži­sér Jan Prušinovský za svůj film Kobry a užov­ky. Vítězům nesta­tu­tár­ních cen byla letos popr­vé udě­le­na skle­ně­ná soš­ka, jež je dílem desig­né­ra Jakuba Berdycha a čes­ké desig­nér­ské a sklář­ské fir­my Lasvit.

Scéna z filmu Ztraceni v Mnichově
Scéna z fil­mu Ztraceni v Mnichově.

PŘEHLED NOMINACÍ :

NEJLEPŠÍ FILM :

Domácí péče – pro­du­cent Slávek Horák

Fotograf – pro­du­cen­ti Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková

Kobry a užov­ky – pro­du­cen­ti Ondřej Zima, Jan Prušinovský

Schmitke – pro­du­cen­ti Tomáš Vach, Jörg Trentmann, Susann Schimk, Radim Procházka

Ztraceni v Mnichově – pro­du­cent David Ondříček

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM :

Evangelium pod­le Brabence – režie Miroslav Janek – pro­du­cen­ti Vít Klusák, Filip Remunda

Filmový dob­ro­druh Karel Zeman – režie Tomáš Hodan – pro­du­cent Ondřej Beránek

Mallory – režie Helena Třeštíková – pro­du­cen­ti Kateřina Černá, Pavel Strnad

Opři žeb­řík o nebe – režie Jana Ševčíková – pro­du­cent­ka Jana Ševčíková

Vlna vs. břeh – režie Martin Štrba – pro­du­cent­ky Zuzana Mistríková, Katarína Štrbová Bieliková, Ľubica Orechovská

NEJLEPŠÍ REŽIE :

Domácí péče – Slávek Horák

Letos o cenu Českého lva zabojují bratři Kryštof a Matěj Hádek
Letos o cenu Českého lva zabo­ju­jí brat­ři Kryštof a Matěj Hádek

Kobry a užov­ky – Jan Prušinovský

Sedmero krkav­ců – Alice Nellis

Schmitke – Štěpán Altrichter

Ztraceni v Mnichově – Petr Zelenka

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI :

Domácí péče – Alena Mihulová

Fotograf – Máša Málková

Laputa – Tereza Voříšková

Sedmero krkav­ců – Martha Issová

Ztraceni v Mnichově – Jana Plodková

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI :

Domácí péče – Boleslav Polívka

Fotograf – Karel Roden

Gangster Ka – Hynek Čermák

Kobry a užov­ky – Matěj Hádek

Ztraceni v Mnichově – Martin Myšička

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI : 

Domácí péče – Zuzana Kronerová

Domácí péče – Tatiana Vilhelmová

Kobry a užov­ky – Lucie Žáčková

Sedmero krkav­ců – Zuzana Bydžovská

Ztraceni v Mnichově – Jitka Schneiderová

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI :

Gangster Ka – Predrag Bjelac

Kobry a užov­ky – Kryštof Hádek

Padesátka – Jiří Schmitzer

Ztraceni v Mnichově – Tomáš Bambušek

Ztraceni v Mnichově – Marek Taclík

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ :

Domácí péče – Slávek Horák

Kobry a užov­ky – Jaroslav Žváček

Sedmero krkav­ců – Alice Nellis

Schmitke – Tomáš Končinský, Jan Fusek, Štěpán Altrichter

Ztraceni v Mnichově – Petr Zelenka

NEJLEPŠÍ KAMERA :

Domácí péče – Jan Šťastný

Fotograf – David Ployhar

Kobry a užov­ky – Petr Koblovský

Schmitke – Cristian Pirjol

Ztraceni v Mnichově – Alexander Šurkala

NEJLEPŠÍ STŘIH :

Domácí péče – Vladimír Barák

Fotograf – Alois Fišárek

Kobry a užov­ky – Lukáš Opatrný

Schmitke – Philipp Wenning, Andrea Schumacher

Ztraceni v Mnichově – Vladimír Barák

NEJLEPŠÍ ZVUK  :

Kobry a užov­ky – Matěj Matuška, Michal Čech

Sedmero krkav­ců - Jiří Klenka

Schmitke – Christoph de la Chevallerie

Vlna vs. břeh – Radim Hladík ml.

Ztraceni v Mnichově – Michal Holubec, Marek Poledna

NEJLEPŠÍ HUDBA :

Fotograf - Jiří Chlumecký

Sedmero krkav­ců – Vašo Patejdl

Schmitke – Johannes Repka

Wilsonov – Michal Novinski

Ztraceni v Mnichově – Matouš Hejl

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE :

Kobry a užov­ky – Jan Novotný

Sedmero krkav­ců - Ondřej Mašek, Peter Čanecký

Schmitke – Barbora Kačena Wilsonov - Martin Kurel

Ztraceni v Mnichově – Ondřej Nekvasil

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY :

 Fotograf – Jaroslava Pecharová

Kobry a užov­ky – Ivan Stekla

Sedmero krkav­ců – Kateřina Štefková

Wilsonov – Katarína Štrbová Bieliková

Ztraceni v Mnichově – Vladimíra Fomínová

MIMOŘÁDNÝ POČIN V OBLASTI AUDIOVIZE :

Autobazar Monte Karlo

Interaktivní inter­ne­to­vá strán­ka urbex.cz

Kancelář Blaník - III. série inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Projekt Čistíme svět fan­ta­zie Přínos České tele­vi­ze k posí­le­ní domá­cí

tvor­by v roce 2015 Zlatá 60. II

NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE : 

Americké Dopisy (Česká tele­vi­ze), režie: Jaroslav Brabec

Jan Hus (Česká tele­vi­ze), režie: Jiří Svoboda

Korunní princ (Česká tele­vi­ze), režie: Karel Janák

Případ pro exor­cis­tu (Česká tele­vi­ze), režie: Jan Hřebejk

Správnej dres (Česká tele­vi­ze), režie: Stanislav Sládeček

NEJLEPŠÍ DRAMATICKÝ TELEVIZNÍ SERIÁL :

Atentát (TV Nova), režie: Petr Nikolaev, Jiří Chlumský

Doktor Martin (Česká tele­vi­ze), režie: Petr Zahrádka

Labyrint (Česká tele­vi­ze), režie: Jiří Strach

Mamon (HBO Europe), režie: Vladimír Michálek

Policie Modrava (TV Nova), režie: Jaroslav Soukup

Přístav (TV Prima), režie: Jana Rezková, Jaromír Polišenský, Ján Novák

Stopy živo­ta II (TV Barrandov), režie: Tomáš Magnusek

Vinaři II. (TV Prima), režie: Petr Nikolaev, Martin Kopp

Vraždy v kru­hu (Česká tele­vi­ze), režie: Ivan Pokorný

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ TELEVIZNÍ FILM nebo SERIÁL : 

Daleko za slun­cem (HBO Europe), režie: Olga Špátová

Filmová lázeň (Česká tele­vi­ze), režie: Miroslav Janek

Holky pod zám­kem (TV Nova), režie: Jiří Fedurco

LSD made in ČSSR (Česká tele­vi­ze), režie: Pavel Křemen

Moto ces­tou neces­tou (TV Prima), režie: Hynek Bernard

Tajemný Černobyl (TV Barrandov), režie: Karel Snop

Výměna man­že­lek (TV Nova), režie: Jana Rezková, ml., Ivana Křenová

Zvláštní zna­me­ní tou­ha (Česká tele­vi­ze), režie: Václav Křístek

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM :  nesta­tu­tár­ní cena

Furiant - Ondřej Hudeček

Lesapán - Pavel Soukup

Amanitas - Jakub Šmíd

Táta - Václav Huleš

Happy End – Jan Saska

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT : nesta­tu­tár­ní cena

Fotograf – Jan Poukar, Jan Saudek

Kobry a užov­ky – Michal Tilsch (oce­ně­ný).

Schmitke – Mariana Dvořáková

Vlna vs. břeh – Gabriel Štrba

Ztraceni v Mnichově – Aleš Najbrt

CENA FILMOVÝCH FANOUŠKŮ : – nesta­tu­tár­ní cena

Kobry a užov­ky – režie Jan Prušinovský (oce­ně­ný)

PŘEHLED POČTŮ NOMINACÍ ve fil­mo­vých kate­go­ri­ích : Ztraceni v Mnichově – 15 nomi­na­cí Kobry a užov­ky – 12 nomi­na­cí Domácí péče – 9 nomi­na­cí Sedmero krkav­ců – 9 nomi­na­cí Schmitke – 8 nomi­na­cí Fotograf – 7 nomi­na­cí Wilsonov – 4 nomi­na­ce Gangster Ka – 2 nomi­na­ce Padesátka – 2 nomi­na­ce Vlna vs. břeh – 2 nomi­na­ce Evangelium pod­le Brabence – 1 nomi­na­ce Filmový dob­ro­druh Karel Zeman – 1 nomi­na­ce Laputa – 1 nomi­na­ce Mallory – 1 nomi­na­ce Opři žeb­řík o nebe – 1 nomi­na­ce

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie byla zalo­že­na v roce 1995, v roce 2013 pro­šla trans­for­ma­cí na zapsa­ný spo­lek. Jejím hlav­ním cílem je pod­po­ro­vat a pro­pa­go­vat čes­ké kine­ma­to­gra­fic­ké umě­ní v České repub­li­ce i v zahra­ni­čí a vytvá­řet pod­mín­ky pro roz­voj čes­ké­ho fil­mu. Uděluje nej­pres­tiž­něj­ší čes­kou fil­mo­vou a nově i tele­viz­ní cenu – Českého Lva.

                                                                                                                Zdroj foto : ALZE, ČSFA, Falcon


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16964 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72201 KB. | 23.04.2024 - 19:08:11