Kritiky.cz > Horory > Mako: The Jaws of Death (1976)

Mako: The Jaws of Death (1976)

rp Mako The Jaws of Death 1976.jpg
rp Mako The Jaws of Death 1976.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Válečný vete­rán se díky zvlášt­ní­mu amu­le­tu stá­vá samozva­ným ochrán­cem žra­lo­ků Mako…

Válečný vete­rán Sonny by před léty během pro­ná­sle­do­vá­ní dvo­ji­cí nepřá­tel zachrá­něn žra­lo­ky Mako a ten­to záži­tek jej navždy pozna­me­nal. Začal k těm­to tvo­rům cítit zvlášt­ní pou­to a jeho náklo­nost byla stvr­ze­na zvlášt­ním medai­lo­nem, kte­rý mu daro­val sta­rý šaman. Díky němu doká­že se žra­lo­ky tele­pa­tic­ky komu­ni­ko­vat. Když se vrá­til zpět na Floridu, roz­ho­dl se tyto pre­dá­to­ry chrá­nit pře­de vše­mi, kte­ří jim nějak ubli­žu­jí. Od té chví­le zaží­va­jí tam­ní rybá­ři kruš­né chví­le a co tepr­ve, když tito žra­lo­ci zaujmou zálud­né­ho věd­ce a maji­te­le míst­ní­ho striptý­zo­vé­ho baru, kte­ří si jsou vědo­mi Steinových schop­nos­tí…Režie: William Grefé

Rok výro­by: 1976

Délka: 91 min

Země: USA

Alternativní název: The Jaws of Death

 

Hrají:

Richard Jaeckel...(Sonny Stein)

Jennifer Bishop...(Karen)

Buffy Dee...(Barney)

Harold Sakata...(Pete)

John Davis Chandler...(Charlie)

...a dal­ší


Legendární Čelisti odstar­to­va­ly žra­lo­čí boom, kte­rý do té doby neměl obdo­by. Hlavně tedy ve fil­mo­vém prů­mys­lu a řada tvůr­ců se sna­ži­la para­zi­to­vat na jejich popu­la­ri­tě. Tento nepří­liš zná­mý kou­sek se nesna­žil jít v jejich šlé­pě­jích, neměl na to kva­li­tu ani finan­ce, přes­to doká­zal zaujmout mou pozor­nost. Zvláště pro­to, že na roz­díl od spous­ty jiných fil­mů zde nefi­gu­ru­je Žralok bílý, ale Mako. Tihle pre­ví­ti doká­ží být taky pěk­ně nebez­peč­ní, bohu­žel v tom­to fil­mu nedo­ká­za­li tvůr­ci vůbec vyu­žít jejich poten­ci­ál.

 

Dojde zde k něko­li­ka žra­lo­čím úto­kům, ale kva­li­ta kame­ry byla dost bíd­ná a vět­ši­na záplet­ky se točí oko­lo hlav­ní­ho lid­ské­ho hrdi­ny a jeho boje za jejich záchra­nu. Sonny Stein nekom­pro­mis­ně zabí­jí kaž­dé­ho, kdo jeho miláč­kům hod­lá ublí­žit – někdy za pomo­ci samot­ných žra­lo­ků, jin­dy je zabi­je sám. Dojde i na pěst­ní sou­bo­je, jenomže hod­ně těch­to scén se ode­hrá­vá v přítmí nebo úpl­né tmě a sko­ro nic není pořád­ně vidět. Čím trpě­la i samot­ná atmo­sfé­ra, kte­rá byla až na pár výji­mek bez pořád­né­ho nábo­je.

 

Mužskou část pub­li­ka jis­tě zaujme netra­dič­ní striptý­zo­vý bar, kde polo­na­há Jennifer Bishop pla­ve ve spe­ci­ál­ním akvá­riu. Nápad to nebyl špat­ný, ale když není naho­ta – není ani pořád­ná zába­va. Takže není divu, že si na ní děla­la zálusk dvo­ji­ce bura­nů. Pořád jsem tak nějak oče­ká­val něja­ké pořád­né bru­tál­ní žra­lo­čí úto­ky, ale po této strán­ce jsem byl spí­še zkla­mán. Musel jsem se tak ale­spoň spo­ko­jit s něko­li­ka vel­mi pěk­ný­mi pod­vod­ní­mi zábě­ry na tyto žra­lo­ky. Do jis­té míry však ten­to film skrý­val i jis­té posel­ství a zvláš­tě ochra­ná­ři zví­řat muse­li být spo­ko­je­ní (no až tedy na zábě­ry ulo­ve­ných žra­lo­ků na rybář­ské lodi).

 

Mako je dost zvlášt­ní film a je ško­da, že není pří­liš zná­mý. Jeho kva­li­ta je však dost pod­prů­měr­ná. Nápad samot­ný špat­ný nebyl, ale to pro­ve­de­ní znač­ně pokul­há­va­lo.


Hodnocení:

40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39916 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71491 KB. | 22.06.2024 - 19:07:19