Kritiky.cz > Horory > Ojos de Julia, Los (2010)

Ojos de Julia, Los (2010)

rp 220px Julias Eyes.jpg
rp 220px Julias Eyes.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Julia nevě­ří, že její sest­ra dvoj­če spácha­la sebe­vraž­du a tak se pus­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst. To jí však může život, pro­to­že ve tmě se skrý­vá cosi zlé­ho…

Jednoho dne má Julia podiv­ný pocit, že se něco muse­lo stát její sestře (dvoj­če­ti) Sáře. Obě ženy trpí pro­gre­siv­ní ztrá­tou zra­ku a posled­ní dobou se moc nestý­ka­ly. Když při­je­de i s man­že­lem do její­ho domu, nalez­nou sest­ru obě­še­nou ve skle­pě. Sebevražda? Julia tomu nevě­ří, pro­to­že Sára měla v brz­ké době pod­stou­pit ope­ra­ci, kte­rá jí měla dát zrak do pořád­ku. Rozhodně se pro­to začít pát­rat na vlast­ní pěst a jak se brzy uká­že, všech­no bylo zřej­mě úpl­ně jinak. Napovrch totiž začnou vyplou­vat růz­né sku­teč­nos­ti, kte­ré Julii začnou utvr­zo­vat v tom, že za smr­tí její sest­ry musí stát někdo jiný. Někdo, kdo teď začí­ná sle­do­vat a pro­ná­sle­do­vat i jí samot­nou…

Režie: Guillem Morales
Rok výro­by: 2010
Délka: 118. min
Země: Španělsko
Alternativní název: Julia’s Eyes
Hrají:
Belén Rueda …………………..(Julia / Sara)
Lluís Homar …………………...(Isaac)
Pablo Derqui …………………...(Ángel)
Francesc Orella ………………...(Inspektor Dimas)
Julia Gutiérrez Caba …………...(Soledad)
…a dal­ší

Ještě done­dáv­na byl pro mne reži­sér Guillem Morales vel­kou nezná­mou, ale po zhléd­nu­tí fil­mu El Habitante incier­to (2004) se dostal mezi moje oblí­ben­ce. Také jeho dru­hý horo­ro­vý kou­sek pat­ří do kate­go­rie nad­prů­měr­né podí­va­né a už se nemůžu dočkat, až nato­čí něco dal­ší­ho. Tentokrát spo­jil své síly s Guillermem del Torem a dal tak šan­ci vznik­nout dal­ší­mu špa­něl­ské­mu „náře­zu“. Jejich spo­leč­ná spo­lu­prá­ce při­nes­la kýže­né ovo­ce, kte­ré roz­hod­ně kyse­lé neby­lo. I přes doce­la dlou­hou sto­páž jsem se ani jed­nou nudil a s napě­tím oče­ká­val, jak se děj vyvr­bí. A to i přes­to, že samot­ný scé­nář není zrov­na dva­krát ori­gi­nál­ní, tak tvůr­ci z toho doká­za­li vymáčk­nout napros­té maxi­mum.

Především to zvlád­li hlav­ně po atmo­sfé­ric­ké strán­ce. Hendikep hlav­ní hrdin­ky, přítmí a skvě­le odve­de­ná prá­ce kame­ra­ma­na se uká­za­li být tou klí­čo­vou ingre­di­en­cí, kte­rá vás usa­dí hlu­bo­ko do seda­ček a už vás ze svých spá­rů nepus­tí. Skvěle vystup­ňo­va­ná dáv­ka napě­tí, obstoj­né herec­ké výko­ny a fakt, že se pořád něco děje (ať už Juliino pát­rá­ní, nebo akti­vi­ta tajem­né­ho muže) jsou hlav­ní­mi důvo­dy, proč se na to mrk­nout. I těch něko­lik nelo­gič­nos­tí se dá odpus­tit. 

Ještě jed­nou se musím na chví­li vrá­tit k samot­né­mu vytvá­ře­ní atmo­sfé­ry. Jak se postup­ně začne roz­plé­tat dlou­hé klub­ko záhad oko­lo Juliiny sest­ry, dozví­dá­me se stá­le nové a nové sku­teč­nos­ti, kte­ré vyvr­cho­lí v něko­lik „šoku­jí­cích“ odha­le­ní. No tedy jak pro koho, ale musím uznat, že nedo­stat­kem důvti­pu Morales roz­hod­ně netr­pěl. Trošku hor­ší to už bylo s tím, že ne všech­ny jeho nápa­dy měli logi­ku. Především pak cho­vá­ní postav v někte­rých situ­a­cích. Nebudu se zby­teč­ně roze­pi­so­vat, pro­to­že nechci spo­i­le­ro­val (ale může mi někdo vysvět­lit, jak si sle­pá žen­ská doká­že uvá­zat – při­chys­tat pro­vaz k obě­še­ní a proč ho potom poli­cie neza­ba­vi­la, ale necha­la ho tam dál viset? No a tak bych mohl ješ­tě chví­li pokra­čo­vat…

V nepo­sled­ní řadě pak musím pochvá­lit tvůr­ce za herec­ké obsa­ze­ní. Herečka Belén Rueda před­ved­la dal­ší famóz­ní výkon. Přiznám se, že moc fil­mů s ní jsem nevi­děl, ale to budu muset brzy napra­vit, pro­to­že si jí začí­nám „zami­lo­vá­vat“. Také zápo­rák Pablo Derqui při­dal úspěš­ně ruku k dílu a přes­to­že povět­ši­nu času nebyl moc vidět, i on si zaslou­ží zvý­še­nou pozor­nost. Oba dva se výraz­ně zaslou­ži­li o vyso­kou úro­veň sním­ku. 

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26420 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71457 KB. | 23.06.2024 - 22:36:03