Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei

Hra o trůny - Za bouře zrozená (S07E02) - Nudná Cersei

game
game
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je vidět, že nás čeká méně epi­zod, než v před­cho­zích sezo­nách, a tak se oprav­du musí v kaž­dém díle něco dít. Začneme nud­ně, v Králově pří­sta­viš­ti se pro­za­tím nic nedě­je, Cersei pořád při­pra­vu­je své činy tak, aby doká­za­la sama vlád­nout, na Zimohradě si John Sníh postup­ně upev­ňu­je svo­ji pozi­ci jako král Severu. Jako jedi­ný král ví, co čeká krá­lov­ství v zimě, a tak hle­dá spo­jen­ce, kte­rý by nechtěl bojo­vat pro­ti ostat­ním krá­lov­stvím, ale pro­ti nemrt­vým a jejich krá­lům.

Další čás­ti epi­zo­dy, pří­běh Aryy i Sama, byly zno­vu tro­chu nejí­ma­vé.

Poslední dese­ti­mi­nu­tov­ka byla o dost záživ­něj­ší a koneč­ně nás čeka­la krev a pořád­né sou­bo­je, ten­to­krát na vodě. Bohužel ale byla bitva krát­ká, mrtvých bylo hod­ně a dokon­ce nás čeka­la smrt něko­li­ka oblí­be­ných postav.

Díl v režii Marka Myloda při­ne­sl oprav­du hod­ně pře­kva­pe­ní, mno­ho změn a mno­ho smr­ti. Je ale vidět, že už za pří­bě­hem nesto­jí spi­so­va­te­lův um, ale pou­ze sce­náris­té, kte­ří si už moc nepo­ra­dí s pří­bě­hem, kte­rý se mílo­vý­mi kro­ky blí­ží ke kon­ci. Říkám si, že nám urči­tě necha­jí mno­ho postav umřít, aby se v posled­ní sezó­ně moh­lo roz­hod­nout, zda­li celý kon­ti­nent zemře, nebo bude vlád­nout celé­mu krá­lov­ství pou­ze jeden král nebo krá­lov­na.

Myslím si, že celá sezó­na bude hod­ně uspě­cha­ná a tele­viz­ním fanouškům budou hod­ně chy­bět roz­vět­ve­né pří­běhy, kte­ré mají jed­no spo­leč­né - vše se při­pra­vu­je k vel­kým činům. Na posled­ních dílech vidím pros­tě tro­chu rych­lost, při kte­ré nema­jí fanouš­ci mož­nost vychut­nat poma­lý postup k finál­ní­mu dílu sezo­ny.

Epizoda pro­to pat­ří ke slab­ším. Od prv­ní­ho dílu jsme dosta­li to, co jsme čeka­li, dru­hý díl je pro mě zkla­má­ním. Nevím, jak bude pří­běh pokra­čo­vat, ale zdá se mi, že před úpl­ným kon­cem celé­ho seri­á­lu při­jde něko­lik oprav­du špat­ných epi­zod.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84854 s | počet dotazů: 249 | paměť: 75046 KB. | 19.04.2024 - 00:47:06