Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Krásno - 60%

Krásno - 60%

Krasno
Krasno
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kama­rá­dem Michalem (Martin Finger) do rod­né­ho měs­ta Šumperku, vra­cí se vzpo­mín­ka­mi zpět k dět­ským zážit­kům a k neob­jas­ně­né smr­ti mamin­ky Michala. Ještě než dora­zí do měs­ta a začne jejich pát­rá­ní po důka­zech vraž­dy, zasta­vu­jí se u jeze­ra Krásno. Tohle foto­ge­nic­ké mís­to dává fil­mu nejen jmé­no, ale sou­čas­ně rámu­je celý pří­běh. U Krásna kama­rá­di vzpo­mí­na­jí na tajem­nou smrt a tady také jejich pří­běh kon­čí. Cílovým mís­tem však je Šumperk, kde umí­rá Michalův otec, žije tam jeho dru­há man­žel­ka Blanka (Jana Krausová) s dce­rou a je to mís­to setká­ní se s býva­lý­mi spo­lu­žá­ky. Pro zajiš­tě­ní důka­zů, že Michalova mamin­ka se sta­la obě­tí vraž­dy, jsou Michal i Adam ochot­ni udě­lat všech­no. Michal navští­ví Blanku s cílem nalézt důka­zy v bytě a důka­zy hle­dá i ve sta­ré Škodovce. Hledání  je spo­je­no s komic­ký­mi situ­a­ce­mi v růz­ných mís­tech Šumperka. Život jim kom­pli­ku­je recepč­ní( David Matásek) z hote­lu Grand, navští­ví kavár­nu Svět a pro­jdou se po náměs­tí Míru. Cesta za řeše­ním tajem­né­ho pří­pa­du se pro­ta­hu­je, ani sna­ži­vý policista(Ondřej Malý) si neví rady a řeše­ní tajem­né­ho úmr­tí je v nedo­hled­nu.

Film Krásno nabí­zí divá­kům spe­ci­fic­ký slov­ní i situ­ač­ní humor, kte­rý při­po­mí­ná  čer­né kome­die i impro­vi­zo­va­né scén­ky z tele­viz­ní Partičky. Jsou zde zúro­če­né zku­še­nos­ti s vyu­ži­tím kom­bi­na­ce váž­ně zahra­né scé­ny s absurd­ním řeše­ním situ­a­ce nebo komen­tá­řem. Ondřej Sokol při psa­ní scé­ná­ře spo­lu­pra­co­val s Martinem Fingerem a Petrem Vydrou. Příběh, jehož prv­ní scé­ny vychá­ze­jí ze sku­teč­ných udá­los­tí ze Šumperku, vyu­ží­vá napě­tí a tajem­né naráž­ky k vyvo­lá­ní dojmu řeše­ní detek­tiv­ní­ho pří­pa­du, aby se postup­ně pro­sa­dil čer­ný humor, a závěr fil­mu neza­pře konec čer­né kome­die.

Ve fil­mu je něko­lik výraz­ných postav, kte­ré jsou zahrá­ny na hra­ni­ci reál­né­ho herec­tví a jem­né kari­ka­tu­ry. Nejvíce věro­hod­nou posta­vou je Michal zahra­ný Martinem Fingerem. Ten půso­bí, kro­mě scén z taneč­ní zába­vy, nej­ví­ce věro­hod­ně, jeho cho­vá­ní je obtíž­ně odhad­nu­tel­né. Proti tomu je výraz­ně odliš­né poje­tí posta­vy Adama, kte­rou zahrál Ondřej Sokol způ­so­bem při­po­mí­na­jí­cí kom­bi­na­ci sla­bé ochot­nic­ké herec­tví a kome­di­ál­ní kari­ka­tu­ry. Připouštím však, že jeho obdi­vo­va­te­lé a obdi­vo­va­tel­ky budou z jeho herec­ké­ho pro­je­vu patr­ně nad­še­ni, pro­to­že to sil­ně při­po­mí­ná impro­vi­za­ce z tele­viz­ní­ho pořa­du Partička. Osobně bych uví­ta­la, kdy­by roli Adama zahrál někdo jiný a Ondřej Sokol vyu­žil svůj režij­ní poten­ci­ál. Stylově čis­té a vzá­jem­ně se dopl­ňu­jí­cí jsou posta­vy, kte­ré hra­jí David Matásek, Jana Krausová, Karel Roden a Jaroslav Plesl. Morbidní a záro­veň půso­bi­vé jsou scé­ny  v kre­ma­to­riu  při­po­mí­na­jí film Spalovač mrt­vol. Využití hře­bín­ku nebo scé­na s výbě­rem smu­teč­ní hud­by jsou zahra­né s citem pro detail a na hra­ně tragi­ko­me­die. Ještě něko­lik slov o taneč­ní zába­vě, na kte­ré se Adam s Michalem setká­va­jí se spo­lu­žač­ka­mi a vedou s nimi řeči. Dialogy jsou ze živo­ta a stej­ně tak vyzní­vá celá zába­va. Hned úvod­ní setká­ní na uli­ci nazna­čí, jak se bude situ­a­ce vyví­jet a rych­lý­mi zábě­ry a útrž­ky roz­ho­vo­rů gra­du­je situ­a­ce až k vyho­ze­ní z taneč­ní­ho sálu. Podařilo se výbor­ně zachy­tit atmo­sfé­ru zába­vy na malém měs­tě s tou­ha­mi i poci­tem pro­mar­ně­né­ho živo­ta. Škoda, že se nepo­da­ři­lo podob­ně dotáh­nou scé­nu v kině a násled­né setká­ní s poli­caj­ty. Při hle­dá­ní ve tmě a ze zapí­je­ní setká­ní s kama­rá­dem poli­caj­tem je cítit urput­ná sna­ha po laci­ném vti­pu za kaž­dou cenu.

V nabíd­ce sou­čas­né čes­ké fil­mo­vé tvor­by je Krásno oži­ve­ním a může zaujmout dospě­lé divá­ky s citem pro absur­di­tu a čer­ný humor. K cel­ko­vé­mu jed­no­tí­cí­mu vyzně­ní fil­mu při­spí­vá kame­ra Tomáše Sysela a hud­ba Jana  P. Muchowa. Vzhledem k cha­rak­te­ru fil­mu a způ­so­bu roz­ví­je­ní pří­bě­hu pova­žu­ji 119 minut za opti­mál­ní. Natáčelo se během květ­na 2013 v Šumperku ve spo­lu­prá­ci s kom­par­sis­ty i s míst­ní­mi fir­ma­mi. „Šedé měs­to“, jak o něm mlu­ví hlav­ní hrdi­no­vé, se tím­to fil­mem může zvi­di­tel­nit a je mož­né, že se zvý­ší i návštěv­nost jeze­ra Krásno.


Podívejte se na hodnocení Krásno na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29751 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71538 KB. | 22.06.2024 - 17:44:39