Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Krásno - 60%

Krásno - 60%

Krasno
Krasno
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když jede Adam (Ondřej Sokol) se svým kama­rá­dem Michalem (Martin Finger) do rod­né­ho měs­ta Šumperku, vra­cí se vzpo­mín­ka­mi zpět k dět­ským zážit­kům a k neob­jas­ně­né smr­ti mamin­ky Michala. Ještě než dora­zí do měs­ta a začne jejich pát­rá­ní po důka­zech vraž­dy, zasta­vu­jí se u jeze­ra Krásno. Tohle foto­ge­nic­ké mís­to dává fil­mu nejen jmé­no, ale sou­čas­ně rámu­je celý pří­běh. U Krásna kama­rá­di vzpo­mí­na­jí na tajem­nou smrt a tady také jejich pří­běh kon­čí. Cílovým mís­tem však je Šumperk, kde umí­rá Michalův otec, žije tam jeho dru­há man­žel­ka Blanka (Jana Krausová) s dce­rou a je to mís­to setká­ní se s býva­lý­mi spo­lu­žá­ky. Pro zajiš­tě­ní důka­zů, že Michalova mamin­ka se sta­la obě­tí vraž­dy, jsou Michal i Adam ochot­ni udě­lat všech­no. Michal navští­ví Blanku s cílem nalézt důka­zy v bytě a důka­zy hle­dá i ve sta­ré Škodovce. Hledání  je spo­je­no s komic­ký­mi situ­a­ce­mi v růz­ných mís­tech Šumperka. Život jim kom­pli­ku­je recepč­ní( David Matásek) z hote­lu Grand, navští­ví kavár­nu Svět a pro­jdou se po náměs­tí Míru. Cesta za řeše­ním tajem­né­ho pří­pa­du se pro­ta­hu­je, ani sna­ži­vý policista(Ondřej Malý) si neví rady a řeše­ní tajem­né­ho úmr­tí je v nedo­hled­nu.

Film Krásno nabí­zí divá­kům spe­ci­fic­ký slov­ní i situ­ač­ní humor, kte­rý při­po­mí­ná  čer­né kome­die i impro­vi­zo­va­né scén­ky z tele­viz­ní Partičky. Jsou zde zúro­če­né zku­še­nos­ti s vyu­ži­tím kom­bi­na­ce váž­ně zahra­né scé­ny s absurd­ním řeše­ním situ­a­ce nebo komen­tá­řem. Ondřej Sokol při psa­ní scé­ná­ře spo­lu­pra­co­val s Martinem Fingerem a Petrem Vydrou. Příběh, jehož prv­ní scé­ny vychá­ze­jí ze sku­teč­ných udá­los­tí ze Šumperku, vyu­ží­vá napě­tí a tajem­né naráž­ky k vyvo­lá­ní dojmu řeše­ní detek­tiv­ní­ho pří­pa­du, aby se postup­ně pro­sa­dil čer­ný humor, a závěr fil­mu neza­pře konec čer­né kome­die.

Ve fil­mu je něko­lik výraz­ných postav, kte­ré jsou zahrá­ny na hra­ni­ci reál­né­ho herec­tví a jem­né kari­ka­tu­ry. Nejvíce věro­hod­nou posta­vou je Michal zahra­ný Martinem Fingerem. Ten půso­bí, kro­mě scén z taneč­ní zába­vy, nej­ví­ce věro­hod­ně, jeho cho­vá­ní je obtíž­ně odhad­nu­tel­né. Proti tomu je výraz­ně odliš­né poje­tí posta­vy Adama, kte­rou zahrál Ondřej Sokol způ­so­bem při­po­mí­na­jí­cí kom­bi­na­ci sla­bé ochot­nic­ké herec­tví a kome­di­ál­ní kari­ka­tu­ry. Připouštím však, že jeho obdi­vo­va­te­lé a obdi­vo­va­tel­ky budou z jeho herec­ké­ho pro­je­vu patr­ně nad­še­ni, pro­to­že to sil­ně při­po­mí­ná impro­vi­za­ce z tele­viz­ní­ho pořa­du Partička. Osobně bych uví­ta­la, kdy­by roli Adama zahrál někdo jiný a Ondřej Sokol vyu­žil svůj režij­ní poten­ci­ál. Stylově čis­té a vzá­jem­ně se dopl­ňu­jí­cí jsou posta­vy, kte­ré hra­jí David Matásek, Jana Krausová, Karel Roden a Jaroslav Plesl. Morbidní a záro­veň půso­bi­vé jsou scé­ny  v kre­ma­to­riu  při­po­mí­na­jí film Spalovač mrt­vol. Využití hře­bín­ku nebo scé­na s výbě­rem smu­teč­ní hud­by jsou zahra­né s citem pro detail a na hra­ně tragi­ko­me­die. Ještě něko­lik slov o taneč­ní zába­vě, na kte­ré se Adam s Michalem setká­va­jí se spo­lu­žač­ka­mi a vedou s nimi řeči. Dialogy jsou ze živo­ta a stej­ně tak vyzní­vá celá zába­va. Hned úvod­ní setká­ní na uli­ci nazna­čí, jak se bude situ­a­ce vyví­jet a rych­lý­mi zábě­ry a útrž­ky roz­ho­vo­rů gra­du­je situ­a­ce až k vyho­ze­ní z taneč­ní­ho sálu. Podařilo se výbor­ně zachy­tit atmo­sfé­ru zába­vy na malém měs­tě s tou­ha­mi i poci­tem pro­mar­ně­né­ho živo­ta. Škoda, že se nepo­da­ři­lo podob­ně dotáh­nou scé­nu v kině a násled­né setká­ní s poli­caj­ty. Při hle­dá­ní ve tmě a ze zapí­je­ní setká­ní s kama­rá­dem poli­caj­tem je cítit urput­ná sna­ha po laci­ném vti­pu za kaž­dou cenu.

Více na Kritiky.cz
Projekt 100 Tak nám začal už devátý ročník projektu 100, který je každý rok přehlídkou vybraných de...
Válka zítřka (2021) Forget logic, enjoy the action! The Tomorrow War je fajnová Sci-Fi jízda s emzákama (monstrama), ...
Tým Farflame se pustil do překladu Assassin’s Creed... Tým Farflame se pustil do překladu Assassin's Creed Valhalla. Později budou přeloženy i DLC....
Jackass 3D - Nepochopená zábava kompletně ve 3D Lidé ze skupiny Jackass jsou v drtivé většině širokou veřejností nepochopeni. Provádějí b...
Highlights: ITALY vs USA | 2021 #IIHFWorlds ...

V nabíd­ce sou­čas­né čes­ké fil­mo­vé tvor­by je Krásno oži­ve­ním a může zaujmout dospě­lé divá­ky s citem pro absur­di­tu a čer­ný humor. K cel­ko­vé­mu jed­no­tí­cí­mu vyzně­ní fil­mu při­spí­vá kame­ra Tomáše Sysela a hud­ba Jana  P. Muchowa. Vzhledem k cha­rak­te­ru fil­mu a způ­so­bu roz­ví­je­ní pří­bě­hu pova­žu­ji 119 minut za opti­mál­ní. Natáčelo se během květ­na 2013 v Šumperku ve spo­lu­prá­ci s kom­par­sis­ty i s míst­ní­mi fir­ma­mi. „Šedé měs­to“, jak o něm mlu­ví hlav­ní hrdi­no­vé, se tím­to fil­mem může zvi­di­tel­nit a je mož­né, že se zvý­ší i návštěv­nost jeze­ra Krásno.


Podívejte se na hodnocení Krásno na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72498 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69589 KB. | 05.12.2023 - 12:31:03