Kritiky.cz > Horory > Boogeyman 2 (2007)

Boogeyman 2 (2007)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Snažila se najít pomoc na psy­chi­at­ric­ké kli­ni­ce, ale všu­dypří­tom­né zlo si ji našlo i tam. Nyní musí pře­ko­nat svůj strach a poku­sit se zasta­vit krva­vé řádě­ní dřív, než sama při­jde na řadu.

Laura a její bra­tr Henry v dět­ství zaži­li trau­ma­ti­zu­jí­cí záži­tek, když na naro­ze­ni­no­vé osla­vě zabi­je záhad­ný vrah jejich rodi­če a nikdy není dopa­den. Oba dva si tuto hrůz­nou udá­lost zafi­xo­va­li v hla­vě a dnes už i v dospě­los­ti stá­le trpí noč­ní­mi můra­mi a fobií ze tmy. Zatímco Henry pod­stou­pil léčbu na psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně a zdá se, že je koneč­ně vylé­če­ný, jeho sest­ra léčbu odmí­ta­la a tepr­ve na nalé­há­ní své psy­cho­lož­ky sou­hla­sí, že se půjde léčit taky. Kliniku vede dok­tor Allen, kte­rý zde prak­ti­ku­je sku­pi­no­vou léčbu paci­en­tů, jenž trpí růz­ný­mi fobi­e­mi a spo­leč­ným úsi­lím se mají vylé­čit. Laura ze začát­ku moc těm­to prak­ti­kám nevě­ří, ale nako­nec se roz­hod­ne udě­lat vše pro­to, aby se úspěš­ně vylé­či­la. Jenže brzy se na kli­ni­ce obje­ví prv­ní nevy­svět­li­tel­né úmr­tí někte­rých paci­en­tů, ale i per­so­ná­lu a Laura je pře­svěd­če­ná, že vrah z její minu­los­ti je zde, aby jí zabil. Nikdo jí však nevě­ří a tak je roz­hod­nu­ta se se posta­vit své­mu stra­chu tvá­ří v tvář a ostat­ním doká­zat, že má prav­du. Jenže brzy se uká­že, že tuto kli­ni­ku nemá opus­tit nikdo živý a mrtvých začne rapid­ně při­bý­vat. Je jen otáz­kou času, než při­jde na řadu samot­ná Laura.

Režie: Jeff Betancourt
Rok výro­by: 2007
Délka: 89 min
Země: USA

Hrají:
Danielle Savre ... (Laura Porter)
Matt Cohen ... (Henry Porter)
Chrissy Griffith ... (Nicky)
Renée O’Connor ... (Dr. Jessica Ryan)
Tobin Bell ... (Dr. Mitchell Allen)
a dal­ší

Volné pokra­čo­vá­ní Boogeymana nemá se svým před­chůd­cem kro­mě názvu abso­lut­ně nic spo­leč­né­ho, což je na jed­nu stra­nu jen dob­ře. Zatímco jed­nič­ka se řadi­la do duchař­ské­ho žán­ru, tak zde se jed­ná o oby­čej­ný sla­sher. Dokonce by se dalo říct, že své­ho před­chůd­ce i lehce před­čil co se cel­ko­vé kva­li­ty týká, ale jen tro­chu. Režisér Betancourt je ve svém obo­ru úpl­ný zele­náč a tak se ani nesna­žil moc expe­ri­men­to­vat a svo­jí prvo­ti­nu nato­čil pod­le tuc­to­vé­ho scé­ná­ře se vše­mi sla­she­ro­vý­mi kla­dy i zápo­ry.

Na divá­ka to roz­ba­lil hned od začát­ku a nesna­žil se roz­hod­ně šet­řit na krvi ani gore efek­tech. První stře­va se obje­ví zhru­ba po třech minu­tách a za bli­ko­tá­ní žárov­ky se ode­hra­je doce­la pěk­ně zpra­co­va­ná úvod­ní vraž­da. Potom sice prá­vě navo­ze­ná mra­zi­vá atmo­sfé­ra ustou­pí zase do poza­dí, pro­to­že začne­me sle­do­vat dal­ší osud našich dvou hrdi­nů, ale naštěs­tí se psy­cho­lo­gic­ké kecy odbu­dou během krát­ké chví­le a pře­ne­se­me se pěk­ně hned na kli­ni­ku. Děj zatím rych­le odsý­pal a ani jsem se moc nenu­dil. Divák má nyní mož­nost se sezná­mit s vět­ši­nou paci­en­tů kli­ni­ky i jejich fobi­e­mi, kte­ré jsou pěk­ně pes­t­ré a kaž­dý si zde najde něco pod­le své­ho gusta. Dívky můžou sle­do­vat osud ano­rek­tič­ky či sleč­ny, kte­rá má ráda sebe­po­ško­zo­vá­ní, klu­ci zase týp­ky, kte­rým vadí lid­ská spo­leč­nost, nebo všu­dypří­tom­ná špí­na. Navíc se zde obje­ví i dvě svě­tozná­mé osob­nos­ti v podo­bě Renée O’Connor (Xena) a Tobina Bella (SAW). Oba měli za úkol svou pří­tom­nos­tí pozved­nout úro­veň a sle­do­va­nost fil­mu, ale do jaké míry se jim to poved­lo musí­te posou­dit sami.

Co by to ovšem bylo za sla­sher, kdy­by se tady jen hrá­lo na psy­chi­ku divá­ka a neob­je­vi­ly se tu i něja­ké ty vraž­dy. A věř­te, že jich tady byla doce­la pěk­ná sbír­ka. Snad kaž­dý fan­da krva­vých masa­krů si při­jde na své, pro­to­že v těch­to scé­nách se roz­hod­ně na umě­lé krvi nešet­ři­lo a zvrá­ce­ná před­sta­vi­vost tvůr­ců nezna­la mezí. Bohužel však musím uznat, že vět­ši­na z nich byla posta­ve­na na laci­ných tri­cích a hod­ně prů­měr­ných efek­tech. Nic méně si tady kaž­dý urči­tě vybe­re ale­spoň jed­nu, kte­rá se mu bude líbit. Mužská část pub­li­ka se zde dočká i leh­ké ero­ti­ky, kte­rá v jed­nič­ce chy­bě­la. Nejde však o žád­né nemrav­nos­ti, ale decent­ní sexík v umý­vár­ce.

Atmosféra fil­mu zhru­ba v polo­vi­ně fil­mu začne doce­la sluš­ně gra­do­vat a to co jsem postrá­dal v jed­nič­ce (tedy napě­tí), toho tady bylo sice poskrov­nu, ale bylo. Čím víc ubý­va­lo jed­not­li­vých postav, tím si mohl pozor­ný divák udě­lat obrá­zek o tom kdo že bude tím záhad­ným vra­hem a musím se při­znat, že ke kon­ci to už asi bude tušit vět­ši­na z vás, tak­že žád­né pře­kva­pu­jí­cí finá­le se konat nebu­de. K dob­ru musím ovšem při­po­čí­tat fakt, že čím víc se blí­žil film ke kon­ci tím začal být ‘‘bru­tál­něj­ší‘‘ a mas­ké­ři se pěk­ně vyřá­di­li. Dokonce i dopro­vod­né zvu­ky a všu­dypří­tom­né přítmí doká­za­li pří­jem­ně zpes­t­řit cel­ko­vý pro­ži­tek z fil­mu, tak­že já jsem byl ve finá­le doce­la spo­ko­je­ný. Navíc zde opro­ti jed­nič­ce zahrá­la vět­ši­na her­ců doce­la solid­ně což samo­zřej­mě také zved­lo cel­ko­vou úro­veň toho­to sním­ku.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Motorola Moto G32 konečně obdržela aktualizaci na Android 1312. prosince 2023 Motorola Moto G32 konečně obdržela aktualizaci na Android 13 Dlouho očekávaný okamžik přišel pro uživatele chytrého telefonu Motorola Moto G32, kteří se dočkali aktualizace na nejnovější verzi operačního systému Android 13. Tato aktualizace přináší […] Posted in Technika
  • Mad Heidi25. prosince 2022 Mad Heidi Šílený béčkový úlet ze Švýcarska od fanoušků pro fanoušky. Dívka jménem Heidi je unesena nácky a přesunuta do drsné ženské věznice s drsnými pravidly. Povede se jí naštěstí utéct, […] Posted in Krátké recenze
  • Mimořádný úspěch českého hereckého mládí: Anastasia Chocholatá v novém seriálu Netflixu Zero Chill20. května 2021 Mimořádný úspěch českého hereckého mládí: Anastasia Chocholatá v novém seriálu Netflixu Zero Chill Anastasii Chocholaté se jako jedné z mála mladých českých hereček podařilo prosadit v seriálu zahraniční produkce. Britsko-kanadský sportovní teenage seriál Zero Chill (Srdce z ledu) […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Umění skrývat pravdu...31. července 2016 Umění skrývat pravdu... Je chybou myslet si, že nasloucháme jen našima ušima. Je mnohem důležitější naslouchat myslí, očima, tělem a srdcem. Pokud opravdu nechcete pochopit druhého člověka, nebudete nikdy […] Posted in Domácí rady
  • Breathe In (2013)16. prosince 2014 Breathe In (2013) Když je člověk nervózní tak není na škodu zavřít na chvíli oči..., zhluboka se nadechnou,....a posléze vydechnout ústy. Prý to funguje, aspoň na Guye Pearce v roli životem trochu […] Posted in Filmové recenze
  • Judita Peschlová: Velká kniha rituálů23. srpna 2022 Judita Peschlová: Velká kniha rituálů Od velkých rituálů, magických míst až po drobné rituální praktiky, vnitřní naladění běžného dne – to je ohromný rozsah této zdánlivě nenápadné knihy. Téměř 350 stran informacemi nabitých […] Posted in Knihovnička
  • Sharknado 2: The Second One (2014)3. října 2014 Sharknado 2: The Second One (2014) Žraloci tentokrát budou padat na New York a jen Ian Ziering ho může zachránit. Fin a April přežili „Žralokonádo“ v Los Angeles a rozhodli se vrátit do New Yorku, kde […] Posted in Horory
  • #2041: DC komiksový komplet 72: Flashpoint2. října 2019 #2041: DC komiksový komplet 72: Flashpoint DC komiksový komplet 72: Flashpoint (Flashpoint)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 1 až 5 série "Flashpoint" a jako "The Flash 139" […] Posted in Recenze komiksů
  • Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady2. listopadu 2018 Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady Tvoření postav, příběhů nebo scénářů není kupodivu tak těžké, jak by se mohlo zdát. S touhle knihou to zvládne každý, takže i ty. Tahle kreativní kniha ti pomůže tím, že mezi nějakým tím […] Posted in Recenze knih
  • Plane Dead (2007)10. března 2019 Plane Dead (2007) Již samotné létání dělá mnoha lidem velké problémy a co teprve ve chvíli, kdy se letadlem začne šířit zombie nákaza… Let z Los Angeles do Paříže se pro posádku i […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58613 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71602 KB. | 16.06.2024 - 05:39:00