Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > V tento den roku 1986 byl uveden film Malý krámek hrůz

V tento den roku 1986 byl uveden film Malý krámek hrůz

Photo © Warner Bros. UK
Photo © Warner Bros. UK
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Během natá­če­ní nato­čil reži­sér Frank Oz 23minutový závěr pod­le závě­ru off-broadwayského muzi­ká­lu. Poté, co na něj však divá­ci na před­pre­mi­é­ro­vých pro­jek­cích nere­a­go­va­li pozi­tiv­ně, musel být závěr pře­psán a pro uve­de­ní v kinech nato­čen zno­vu se šťast­něj­ším kon­cem.

Tým spe­ci­ál­ních efek­tů, kte­rý je zku­še­ný v prá­ci s mini­a­tu­ra­mi a dal si zále­žet na vytvo­ře­ní ori­gi­nál­ní­ho finá­le. Na oddě­le­ní mode­lů dohlí­žel Richard Conway, zná­mý svou mode­lář­skou pra­cí na fil­mech „Flash Gordon“ (1980) a „Brazil“ (1985). „Byly to všech­no mode­lo­vé věci, to byla ta geni­ál­ní věc. Vytvořil most, budo­vy, něko­lik Audrey II a všech­no to vytvo­řil, všech­no na sto­le. Všechno je to sta­ro­mód­ní, stol­ní ani­ma­ce.“ (ačko­li ve fil­mu ani v jeho závě­ru neby­la pou­ži­ta žád­ná stop moti­on ani­ma­ce).

Výroba celé­ho plá­no­va­né­ho vyvr­cho­le­ní údaj­ně stá­la asi 5 mili­o­nů dola­rů. Oz v jed­nom z roz­ho­vo­rů řekl: „Byl to, mys­lím, nej­draž­ší film, kte­rý Warner Bros. v té době nato­čil.“ Když se film blí­žil k dokon­če­ní, uspo­řá­da­lo nad­še­né stu­dio v San Jose zku­šeb­ní pro­mí­tá­ní. Oz řekl: „Při kaž­dém hudeb­ním čís­le se tles­ka­lo, líbi­lo se jim to, bylo to pros­tě fan­tas­tic­ké... dokud Rick (Moranis) a Ellen (Greeneová) neze­mře­li, a pak se z kina sta­la led­nič­ka, ledo­vá kra­bi­ce. Bylo to hroz­né a kar­ty byly pros­tě hroz­né. Musíte mít 55 pro­cent „Doporučuji“, aby vás oprav­du pus­ti­li, a my jsme dosta­li 13. Byla to napros­tá kata­stro­fa.“ Oz trval na uspo­řá­dá­ní dal­ší­ho zku­šeb­ní­ho pro­mí­tá­ní v L. A., aby zjis­til, zda se set­ka­jí s jinou reak­cí. Producent David Geffen s tím sou­hla­sil, ale dočka­li se stej­ně nega­tiv­ní reak­ce jako před­tím. Oz poz­dě­ji vyprá­věl: „Dostal jsem lek­ci: v diva­del­ní hře zabi­je­te hlav­ní posta­vy a ony vyjdou na poklo­nu - ve fil­mu na poklo­nu nevy­jdou, jsou mrt­vé. Jsou pryč, a tak divá­ci při­šli o lidi, kte­ré milo­va­li, na roz­díl od diva­del­ní­ho pub­li­ka, kde vědě­li, že ti dva, kte­ří hrá­li Audrey a Seymoura, jsou stá­le naži­vu. Ty lidi milo­va­li a nás za to nená­vi­dě­li.“

Oz a scé­náris­ta Howard Ashman vyškrt­li ponu­rou smrt Audrey a Seymoura i závě­reč­né řádě­ní a Ashman pře­psal šťast­něj­ší konec, v němž Jima Belushiho nahra­dil Paul Dooley (kte­rý nebyl pro nové natá­če­ní k dis­po­zi­ci) v roli Patricka Martina. Hudební čís­lo „Mean Green Mother from Outer Space“ bylo pone­chá­no z vět­ší čás­ti v původ­ním stři­hu a byly do něj při­dá­ny nové zábě­ry Audrey pozo­ru­jí­cí z okna. Z čís­la „Mean Green Mother“ byla také odstra­ně­na krát­ká sek­ven­ce, v níž Seymour vystře­lí z revol­ve­ru na Audrey II, aby zjis­til, že se kul­ky neškod­ně odra­zí od rost­li­ny. Ve šťast­ném kon­ci je Audrey II zni­če­na a Seymour, Audrey a lid­stvo pře­ži­jí. Tento šťast­ný konec je však poně­kud dvoj­znač­ný díky závě­reč­né­mu zábě­ru na usmí­va­jí­cí se pupen Audrey II na dvor­ku před domem Seymoura a Audrey. Tisha Campbellová neby­la pro závě­reč­né vystou­pe­ní sbo­ris­tek na dvor­ku k dis­po­zi­ci a byla nahra­ze­na dvoj­ni­cí, kte­rá byla vidět jen od pasu dolů.

„Museli jsme to udě­lat,“ vyprá­věl Oz. „[A udě­lat to] tak, aby si divá­ci film uži­li. Pro nás oba bylo vel­mi nespo­ko­je­né, že jsme nemoh­li udě­lat to, co jsme chtě­li. Takže po tvůr­čí strán­ce ne, neu­spo­ko­ji­lo nás to a být věr­ní pří­bě­hu. Ale také jsme chá­pa­li rea­li­tu, že by film nemoh­li vydat, kdy­bychom měli tako­vý konec.“ „Museli jsme [pra­cov­ní ver­zi] roze­brat a nikdy jsme neu­dě­la­li dupli­kát [původ­ní­ho kon­ce].“ Jediné kopie, kte­ré byly v té době poří­ze­ny ke zhléd­nu­tí, byly VHS pás­ky wor­k­prin­tu, kte­ré byly roz­dá­ny něko­li­ka čle­nům štá­bu. Scéna, v níž Seymour žádá Audrey o ruku, původ­ně obsa­ho­va­la reprí­zu pís­ně „Suddenly, Seymour“. Tato scé­na byla zno­vu nato­če­na a reprí­za byla umís­tě­na poz­dě­ji do nové­ho závě­ru. V koneč­ném kinostři­hu zůsta­ly zacho­vá­ny pou­ze mini­a­tu­ry ulic New Yorku, kte­ré se míha­jí za jízdou Steva Martina na motor­ce na začát­ku scé­ny „Dentist!“. „Když jsme zno­vu nato­či­li závěr, reak­ce pub­li­ka se zvý­ši­la o více než 50 pro­cent v náš pro­spěch. Předtím se jim to tak nelí­bi­lo, že by Warner film prav­dě­po­dob­ně ani nevy­dal,“ řekl Oz.

Zdroj: Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32298 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71915 KB. | 19.06.2024 - 18:33:37