Kritiky.cz > Recenze knih > Dýchej jako medvídek

Dýchej jako medvídek

dýchej3
dýchej3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha „Dýchej jako med­ví­dek“ je jakousi pří­ruč­kou pro rodi­če ane­bo i uči­te­le, jak navo­dit a udr­žet pozor­nost u dětí vel­mi hra­vou a zábav­nou for­mou, dopl­ně­nou o spous­tu krás­ně barev­ných a roz­to­mi­lých obráz­ků zví­řá­tek od Anni Betts.

Máte-li doma dítě, kte­ré trpí potí­že­mi, jak udr­žet pozor­nost, sou­stře­dit se, zklid­nit se ane­bo ovlád­nout svo­je lec­kdy vel­mi slo­ži­té emo­ce, je kni­ha „Dýchej jako med­ví­dek“ jak děla­ná pro vás. Nejen vaše děti ale i vás nau­čí, jak v sobě najít vnitř­ní klid a mír, a jak si vytvo­řit potřeb­nou ener­gii pro dneš­ní hek­tic­ký svět.

Celou kni­hou čte­ná­ře dopro­vá­zí roz­to­mi­lé zví­ře­cí posta­vič­ky, díky jejichž pou­ta­vým pří­bě­hům si osvo­jí­te nej­růz­něj­ší způ­so­by nácvi­ku pozor­nos­ti a správ­né­ho cho­vá­ní.

Kniha obsa­hu­je cel­kem 30 vel­mi jed­no­du­chých a lehce sro­zu­mi­tel­ných cvi­če­ní, kte­ré dětem pomů­žou cítit se uvol­ně­ně, sou­stře­dě­ně, a to nezá­vis­le na čase a mís­tě, což je vel­kou výho­dou této kni­hy. Dá sku­teč­ně cvi­čit kde­ko­liv, ať už je to auto, dět­ské hřiš­tě, zahra­da, v obcho­dě, nebo ve ško­le a škol­ce, pros­tě úpl­ně všu­de.

Většina pou­ži­tých cvi­ků vychá­zí z jógy, kte­rá děti nave­de tím správ­ným smě­rem, i to, jak se lépe nau­čit vyhod­no­tit a zvlá­dat situ­a­ce kaž­do­den­ní­ho běž­né­ho živo­ta. Prostřednictvím vel­mi jed­no­du­chých cvi­ků a tri­ků je nau­čí sou­stře­dit se na svo­jí mysl a doko­na­le pro­cvi­čit svo­je tělo, díky čemuž u nich dojde k vel­kým život­ním změ­nám.... a děti se stá­va­jí jis­těj­ší a sebe­vě­do­měj­ší, uvě­do­mu­jí si svo­jí vlast­ní hod­no­tu.

dýchej1

Kniha „Dýchej jako med­ví­dek“ je roz­dě­le­na na něko­lik tema­tic­kých oblas­tí, pod­le kte­ré si poměr­ně snad­no zvo­lí­te a vybe­re­te decho­vé cvi­če­ní, jež bude nej­ví­ce vyho­vo­vat vaši dané situ­a­ci:

1) Buď v kli­du

2) Soustřeď se

3) Představ si

4) Vytvoř si ener­gii

5) Odpočívej

Potřebujete radu, jak se sou­stře­dit či najít pozi­tiv­ní ener­gii? Klíčem k tomu je pozor­nost, tedy chví­le, kdy si plně uvě­do­mu­je­me daný oka­mžik.  Když děti zjis­tí, že můžou pomo­cí dechu ovlá­dat svo­je tělo, můžou se posu­nout dále do sta­vu pozi­tiv­ní­ho myš­le­ní a uvě­do­mě­ní. Když se na chví­li zasta­ví­me a pár­krát se zhlu­bo­ka nadech­ne­me, než začne­me řešit jakou­ko­li situ­a­ci, tak všech­no jde o něco lépe, že?

Jednotlivá cvi­če­ní jsou vel­mi jed­no­du­chá, zábav­ná a poci­to­vá. Věřte, že pokud je bude­te spo­leč­ně se svý­mi dět­mi pro­cvi­čo­vat, tak si je nejen tyto cvi­ky zami­lu­je­te, ale navíc budou mít skvě­lý a úžas­ný úči­nek a uži­tek i pro vás. Dokonale změ­ní váš pohled na vní­má­ní okol­ní­ho svě­ta a vaše­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta, a to doslo­va k lep­ší­mu.

dýchej2

A na jaké cvi­ky s legrač­ní­mi názvy se může­te v jed­not­li­vých kapi­to­lách setkat?

Cvičení v kapi­to­le „Buď v kli­du“ vám pomů­žou ustá­lit neklid­nou mysl a tělo tak, abys­te se cíti­li co mož­ná nej­klid­něj­ší a pří­jem­ně. Zde na Vás čeká: Dech svíč­ky, Horká čoko­lá­da, Květinový dech, Počítej do pěti, Medvídkův dech, Tvoje oblí­be­ná barva.

Někdy je vel­mi obtíž­né se sou­stře­dit na jed­nu kon­krét­ní věc, a v tom by vám měla pomo­ci kapi­to­la „Soustřeď se“, zahr­nu­jí­cí cvi­ky: Bouřka, Hadí dech, Vlny na vodě, Buď jako čme­lák, Poslouchej!, Kde je tvůj dech?

Naše před­sta­vy mají obrov­skou moc, v nich může­me dělat prak­tic­ky coko­liv chce­me. A prá­vě v této kapi­to­le „Představ si“ může­te tuto před­sta­vi­vost natré­no­vat na cvi­cích jako je: Obláčky, Laskavost, Představ si, že jsi strom, Posílej dob­ré myš­len­ky, Vytvoř něco nové­ho, Dnes budu...

Cítíš-li se někdy una­ve­ně, vyčer­pa­ně, je nasna­dě vyzkou­šet cvi­ky z kapi­to­ly „Vytvoř si ener­gii“, jež v tobě najdou a roz­prou­dí novou ener­gii. Vyzkoušet můžeš: 1-2-3 Tlesk, Králíčkův dech, Probuď svůj obli­čej, Pleteme, Horká polév­ka, Lví dech.

Stres se nám v živo­tě nevy­hý­bá, spí­še nao­pak. Cviky „Uvolni se“ pomů­žou vaše­mu tělu i mys­li uvol­nit se a stres, pokud mož­no, co nej­ví­ce eli­mi­no­vat. Zkuste se tedy uvol­nit s cvi­ky: Pryč s mrzu­tos­tí, Kočičí pro­táh­nu­tí, Skrč a uvol­ni, Jemné pro­ta­že­ní krku, Kroužení rame­ny, Chvilka nic­ne­dě­lá­ní.

dýchej

Knihu „Dýchej jako med­ví­dek“ ilu­stro­va­la Ani Betts, jež pro­střed­nic­tvím svých roz­to­mi­lých a kou­zel­ných zví­řá­tek děti pří­mo vtáh­ne do kni­hy a pří­jem­ně nala­dí na jed­not­li­vé cvi­ky. Navíc ze všech krás­ně barev­ných obráz­ku pří­mo dýše něha, lás­ka a poro­zu­mě­ní. Děti tuto kni­hu budou sku­teč­ně milo­vat a jed­not­li­vé cvi­ky, jež se snad­no pama­tu­jí, i samy rády prak­ti­ko­vat.

NEZAPOMEŇ: člo­věk vždyc­ky může být pozor­ný, i když je una­ve­ný, rozzlo­be­ný, ner­vóz­ní ane­bo šťast­ný. Být pozor­ný zna­me­ná se na chví­li zasta­vit a sou­stře­dit se na to, co se děje uvnitř vás. A je spous­ta zábav­ných způ­sobů, jak na to - můžeš si před­sta­vit, že jsi mrak, pro­táh­nout se jako kočka ane­bo dýchat jako med­ví­dek!

TAK NEVÁHEJTE A PUSŤTE SE DO TOHO!

DÝCHEJ JAKO MEDVÍDEK

Inspirováno jógou. 

30 cvi­ků pro děti na zklid­ně­ní mys­li, pro­ta­že­ní těla roz­prou­dě­ní ener­gie

Autorka: Kira Willey

Ilustrovala: Anni Betts

Vydalo nakla­da­tesl­tví Fragment v Praze roku 2019

Vydání prv­ní

Pro děti od 7 let

Počet stran: 96

ISBN: 978-80-253-4119-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43558 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72145 KB. | 22.04.2024 - 08:41:17