Kritiky.cz > Speciály > 7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo

7 životů - Rok 2073 - Představení filmu, jak to začalo

7Zivotu
7Zivotu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Děj fil­mu „7 živo­tů“ se ode­hrá­vá v roce 2073 v post-dystopickém svě­tě, kte­rý sužu­je kata­stro­fál­ní stav život­ní­ho pro­stře­dí, pře­lid­ně­ní pla­ne­ty a nedo­sta­tek základ­ních suro­vin. Občanské a poli­tic­ké nepo­ko­je, vál­ky a uprch­lic­ká kri­ze změ­ni­ly svět k nepo­zná­ní. Většina svě­to­vých moc­nos­tí padla a otě­že pře­bra­la nová vel­moc – Evropská fede­ra­ce. Aby lid­ská rasa pře­ži­la, je oby­va­tel­stvo donu­ce­no žít v orwellov­ské spo­leč­nos­ti, v níž je uzá­ko­ně­na přís­ná poli­ti­ka jed­no­ho dítě­te. Úřad pro alo­ka­ci dětí naři­zu­je, že kaž­dé rodi­ně, kte­rá má více než jed­no­ho potom­ka, budou děti ode­brá­ny a kry­o­nic­ky zmra­ze­ny do té doby, než je pla­ne­ta Země bude zno­vu schop­ná uži­vit.

Známá švéd­ská hereč­ka NOOMI RAPACEOVÁ (Muži, kte­ří nená­vi­dě­jí ženy, Prometheus) se cho­pi­la výzvy ztvár­nit hlav­ní roli sed­mer­čat – sed­mi sester Settmanových jmé­nem Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, SobotaNeděle, kte­ré taj­ně vycho­vá­vá jejich děde­ček. Ženy uka­zu­jí veřej­nos­ti jedi­nou tvář, sto­ic­kou, úspěš­nou pro­fe­si­o­nál­ku Karen Settmanovou, kte­rá je jejich jedi­nou spo­leč­nou iden­ti­tou. Kareniným cílem je nevy­ční­vat z davu, a zůstat tak mimo hle­dá­ček Úřadu pro alo­ka­ci dětí. Jejím pro­střed­nic­tvím sest­ry vydě­lá­va­jí pení­ze na obži­vu.

Režie fil­mu se ujal Tommy Wirkola (Mrtvý sníh, Mrtvý sníh 2: Rudý vs. Mrtvý, Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic), kte­rý na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu v jiho­ko­rej­ském Bucheonu zís­kal cenu za nej­lep­ší režii. Vedlejší role fil­mu jsou rov­něž hvězd­ně obsa­ze­ny. GLENN CLOSEOVÁ hra­je Nicolette Caymanovou, ředi­tel­ku Úřadu pro alo­ka­ci dětí a WILLEM DAFOE pak Terrence Settmana, dědeč­ka sester.

Původní scé­nář „7 SESTER“ se dostal na seznam pres­tiž­ní „Hollywoodské čer­né lis­ti­ny“. Scénárista Max Botkin při­šel s kon­cep­tem fil­mu již v roce 2001, teh­dy byli ale ješ­tě sou­ro­zen­ci ve fil­mu muži. Když se pak do pro­jek­tu zapo­jil reži­sér Tommy Wirkola, při­pa­da­lo mu, že udě­lat ze sou­ro­zen­ců ženy, by fil­mu při­da­lo na dyna­mi­ce. Již dlou­ho obdi­vo­val herec­ké výko­ny Noomi Rapaceové, jež mu při­šla pro ztvár­ně­ní sed­mi sester jako ide­ál­ní kan­di­dát­ka. Wirkola tedy hereč­ce zavo­lal a ozná­mil jí, že by ji rád navr­hl pro­du­cen­tům pro hlav­ní roli. Botkin ten­to Wirkolův tah popi­su­je jako doslo­va geni­ál­ní nápad.

 Z bra­trů se sta­ly sest­ry

„Projekt zís­kal na dyna­mi­ce v oka­mži­ku, kdy jsme roz­hod­li, že hlav­ní­mi posta­va­mi budou ženy,“ vysvět­lu­je reži­sér Tommy Wirkola. „Mluvili jsme s mno­ha spi­so­va­te­li a se sce­nárist­kou Kerry Williamson jsme byli na stej­né vlně od samé­ho počát­ku. Měla skvě­lé nápa­dy a líbil se nám i její cel­ko­vý postoj k téma­tu. Sama vyrost­la obklo­pe­na sou­ro­zen­ci, což pro nás bylo důle­ži­té, vezmeme-li v potaz námět fil­mu,“ vzpo­mí­ná dále reži­sér. „Na sed­mi hlav­ních posta­vách jsme úpor­ně pra­co­va­li, aby byly pro divá­ky dosta­teč­ně věro­hod­né. Bylo by asi dale­ko nároč­něj­ší odli­šit od sebe sedm chla­pů, kte­ří se spo­lu pofla­ku­jí. Věnovali jsme hod­ně ener­gie tomu, abychom vytvo­ři­li posta­vy, kte­ré divá­ci snad­no roz­li­ší. Poupravili jsme také roli Nicolette Caymanové, aby půso­bi­la uvě­ři­tel­ně a neby­la černo-bílá. Máte-li mož­nost pra­co­vat s hereč­kou jako je Glenn Closeová, může­te si dovo­lit jí dát nároč­nou roli. Větší roli jsme vytvo­ři­li i pro Terrence, dědeč­ka, kte­ré­ho ztvár­nil Willem Dafoe,“ dodá­vá Wirkola.

Producenty fil­mu Raffaellu De Laurentiisovou a Philippa de Rousseleta pak nadchla spo­lu­prá­ce s Wirkolou i her­ci „Přestože je Tommy tak mla­dý, je to jeden z nej­lep­ších reži­sé­rů, se kte­rý­mi jsme dosud pra­co­va­li. Má jas­nou vizi, rych­le se roz­ho­du­je a přes­ně ví, co chce. Noomi sedm rolí bra­vur­ně zvlád­la, neu­mí­me si ani před­sta­vit jiné­ho her­ce či hereč­ku, kte­ří by byli schop­ni se tako­vé­ho úko­lu zhos­tit. Byla na pla­ce kaž­dý den a všech­ny scé­ny něko­li­krát za sebou opa­ko­va­la, pokaž­dé z jiné per­spek­ti­vy. Věrohodně do fil­mu dostat sedm sester byl asi nej­vět­ší oří­šek pro­jek­tu.“

Philippe Rousselet navíc dodá­vá, že „Noomi Rapaceová milu­je výzvy. Vystoupila tu z kom­fort­ní zóny. Role vyža­du­je talen­to­va­nou hereč­ku s kurá­ží a Noomi pro ni byla jako stvo­ře­ná. Fascinovaně jsme pozo­ro­va­li, jak se do jed­not­li­vých rolí dostá­vá a jak pře­chá­zí z jed­né posta­vy do dru­hé v rám­ci jedi­né­ho dne, pokaž­dé s jiným vzhle­dem. Nikdo by to nedo­ká­zal tak dob­ře jako ona.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40164 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71728 KB. | 25.06.2024 - 17:37:26