Kritiky.cz > Horory > Bubba Ho-tep (2002)

Bubba Ho-tep (2002)

rp Bubba Ho Tep poster.JPG
rp Bubba Ho Tep poster.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Kdo když ne my, kdy když ne teď!“

Sebastian Haff žije již mno­ho let v jed­nom malém domo­vě důchod­ců a jedi­né co jej tíží kro­mě jeho výrůst­ku na peni­su je fakt, že je ve sku­teč­nos­ti Elvis Presley, skrý­va­jí­cí se zde před veřej­nos­tí. Společně s něko­li­ka dal­ší­mi „paci­en­ty“ čeká na den, kdy si pro ně při­jde smrt. Ještě před tím se však začnou dít v budo­vě podiv­né věci, kte­ré má údaj­ně na svě­do­mí sta­rá egypt­ská mumie, kte­rá bere svým obě­tem duše. Je o tom pře­svěd­čen sta­rý čer­noch odve­d­le, kte­rý o sobě tvr­dí, že je pre­zi­den­tem JFK. Podaří se těm­to dvě­ma sta­rým koz­lům (nebo spíš bláznům?) zasta­vit pra­sta­ré zlo? 

Režie: Don Coscarelli

Rok výro­by: 2002
Délka: 92. min
Země: USA
Hrají:
Bruce Campbell ………………(Elvis Presley / Sebastian Haff)
Ossie Davis ……………………(Jack)
Bob Ivy …………………………(Bubba Ho-tep)
Heidi Marnhout …………………(Callie)
Ella Joyce ……………………….(ošet­řo­va­tel­ka)
…a dal­ší

Tento film mám ve své sbír­ce již hod­ně dlou­ho, ale ani nevím, proč se mi do něj moc nechtě­lo. A to i přes­to, že v ní hra­je můj oblí­be­nec Bruce. Tento zábav­ný kří­že­nec horo­ru a kome­die mne však dostal již od úvod­ních minut svým humor­ným poje­tím a pře­de­vším hláš­kou:
„Je vůbec něco sku­teč­né­ho, pro co sto­jí žít, krom jíd­la, sra­ní a sexu?“
Když se nad tou­to otáz­kou pořád­ně zamys­lím, tak snad už mi zbý­vá jen ten chlast. Každopádně jen tref­né hláš­ky neza­chrá­ni­ly poma­lý roz­jezd a jak minu­ty ubí­ha­ly začal jsem se troš­ku nudit. Humor je sice pěk­ný a „Elvis“ se oprav­du sna­žil, jen­že po horo­ro­vé strán­ce se to zača­lo zlep­šo­vat až zhru­ba v polo­vi­ně. Originalita se však Coscarellimu oprav­du upřít nedá, jen to chtě­lo troš­ku více zapra­co­vat na někte­rých detai­lech. I tak jde však o lehce nad­prů­měr­nou zále­ži­tost. Takže ve finá­le si ješ­tě zbý­vá odpo­vě­dět na otáz­ku: „Kdo když ne my, kdy když ne teď!“

Režisér a scé­náris­ta v jed­né oso­bě se v té chví­li spí­še sna­žil podat nadr­že­ným divá­kům něko­lik indi­cií za pomo­ci fla­shbac­ků a vyprá­vě­ní o tom, jak se tam vlast­ně Elvis a JFK dosta­li a co všech­no mají za sebou. Někdo by se mož­ná mohl ura­zit (pře­de­vším pak zary­tí zastán­ci těch­to dvou ame­ric­kých ikon), ale já se doce­la zasmál. Stačilo mi vidět nadr­že­né­ho Bruce, kterak s pova­d­lým ptá­kem pozo­ru­je špu­lí­cí se prc­ku mla­dé Heidi Marnhout, či Ossieho strach o svůj řit­ní otvor. Coscarelli sice mís­ty zachá­zel sku­teč­ně do „extré­mu“, nicmé­ně přes­ně tohle se mi na tom líbi­lo (a jak vid­no nejen mě). 


Když k tomu při­po­čí­tá­me i dal­ší posta­vy důchod­ců, z nichž někte­ré stá­ly oprav­du za to, u zába­vy bych zápo­ry nehle­dal. Snad jen jed­no poře­ka­dlo, že „ opa­ko­va­ný vtip, už není vti­pem“. Ve chví­li kdy na scé­nu naklu­še i egypt­ská mumie v kov­boj­ských cárech, při­chá­zí chví­le i pro horo­ro­vé fan­dy. Především pak u finál­ní­ho sou­bo­je sta­ří­ků s mumií jsem chroch­tal bla­hem. Škoda jen, že to bylo tak krát­ké. 

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36709 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72012 KB. | 21.04.2024 - 20:03:19