Kritiky.cz > Recenze knih > Slavnosti a oslavy ve škole – učení hravou formou

Slavnosti a oslavy ve škole – učení hravou formou

20240526 210233
20240526 210233
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jako uči­tel­ka sdí­lím názor Aleny Rakoušové, že při vzdě­lá­vá­ní je důle­ži­té neza­po­mí­nat na lido­vé tra­di­ce, v nichž je ukry­ta moud­rost našich před­ků.

Autorka vystu­do­va­la Pedagogickou i Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze a nyní se věnu­je výzkum­né čin­nos­ti.

Tato zají­ma­vá pří­ruč­ka obsa­hu­je všech­ny svát­ky roku, od Tří krá­lů, Hromnic, sva­té­ho Valentina, po Cyrila a Metoděje, Dušičky, sva­tou Kateřinu, Ondřeje, Barboru, Mikuláše, Lucii, Štěpána i Silvestra. Nesoustředí se pou­ze na ty zná­mé, kte­ré dodr­žu­je vět­ši­na z nás, nýbrž i na ty zce­la opo­mí­je­né, mimo jiné svá­tek sva­té­ho Blažeje, Floriána, Víta, Prokopa či Ambrože. V tom spat­řu­ji její nej­vět­ší pří­nos. Zároveň oce­ňu­ji vel­ké množ­ství nej­růz­něj­ších her a úko­lů, kte­rý­mi se zku­še­ná peda­gož­ka sna­ží jed­not­li­vé osla­vy ozvlášt­nit. Vyberou si z nich nejen uči­tel­ky mateř­ských, nýbrž i niž­ší­ho stup­ně základ­ních škol. Sama uva­žu­ji o tom, že někte­ré z úko­lů zapra­cu­ji do výu­ky.

Obdivuji autor­či­nu vel­kou fan­ta­zii a vyna­lé­za­vost, s níž se věnu­je jed­not­li­vým úko­lům. U kaž­dé­ho dne je nej­pr­ve uve­den výklad pro vyu­ču­jí­cí­ho i násled­né úlo­hy pro děti. Kniha je dopl­ně­na množ­stvím nákre­sů, obráz­ků, foto­gra­fií i noto­vých zápi­sů.

Publikace je vel­mi dob­ře zpra­co­vá­na a líbi­la se mi. Je urče­na nejen peda­go­gům mateř­ských i základ­ních škol, nýbrž všem zájem­cům o svát­ky v prů­bě­hu roku. Doporučila bych ji rov­něž uči­te­lům nábo­žen­ství.

Určitě se k ní budu vra­cet.

 

Autor: Alena Rakoušová

Název: Slavnosti a osla­vy ve ško­le

Datum vydá­ní: 27.03.2024

Katalogové čís­lo: 27613

ISBN: 978-80-271-5027-4

Formát / stran: 167×240, 240 stran

Edice: Pedagogika

Jazyk: češ­ti­na

Nakladatel: Grada

Hodnocení: 85 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70778 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71628 KB. | 14.06.2024 - 01:20:56