Kritiky.cz > Horory > Tooth & Nail (2007)

Tooth & Nail (2007)

rp 600full tooth and nail poster.jpg
rp 600full tooth and nail poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Běž se scho­vat, až tě najdu, tak tě spa­pám!“

V roce 2012 dojde k totál­ní­mu vyčer­pá­ní rop­ných nale­zišť, veš­ke­ré záso­by jsou rych­le fuč a tak nastá­vá apo­ka­ly­psa. Celosvětový kolaps způ­so­bí ztrá­ta ener­gie, nedo­sta­tek jíd­la a léků a tak se vět­ši­na lidí pře­su­ne za tep­lem na jih. Jenže i zde se roz­pou­tá vál­ka, kde zví­tě­zí jen ti nej­sil­něj­ší. Existují však i jedin­ci, kte­ří odmít­li opus­tit lidu­prázd­né měs­ta a živo­ří v opuš­tě­ných budo­vách. To je i pří­pad něko­li­ka­člen­né sku­pin­ky našich hrdi­nů, kte­rá našla úto­čiš­tě ve sta­ré nemoc­ni­ci. K jejich smů­le se do jejich blíz­kos­ti nastě­ho­va­la tlu­pa tulá­ků – kani­ba­lů, kte­ří hle­da­jí čer­stvé masíč­ko. Boj o holý život brzy započne…

Český název: Zuby neh­ty
Režie: Mark Young
Rok výro­by: 2007
Délka: 94. min
Země: USA
Hrají:
Nicole DuPort ……………(Dakota)
Michael Kelly …………….(Viper)
Emily Catherine Young …...(Nova)
Rider Strong ……………….(Ford)
Rachel Miner ………………(Neon)
Vinnie Jones ………………..(Mongrel)
…a dal­ší

Kurňa po zhléd­nu­tí toho­to kous­ku jsem taky pocí­til kru­če­ní v bři­še. Bohužel děj samot­ný mne moc nena­sy­til, pro­to­že neby­lo čím. Přece jenom jsem oče­ká­val solid­ní posta­po film, ale dosta­lo se mi jaké­ho­si vyva­ře­né­ho výtaž­ku ze smradla­vých bot Michaela Madsena. Ten dle tvůr­ců měl být ústřed­ní posta­vou a mís­to toho si ani nesta­čil pořád­ně ohřát svou prdel před kame­rou. Už za tenhle podfu(c)k dávám bod z prů­mě­ru dolů. Celý sní­mek je navíc „obda­ře­ný“ kupou oprav­du hloupých dia­lo­gů, žánro­vé­ho klišé jenž je nám podá­no mís­ty nesku­teč­ně otrav­ným způ­so­bem. V urči­tých momen­tech se mi film líbil, zvláš­tě když dochá­ze­lo na postup­né vybí­je­ní oby­va­tel nemoc­ni­ce, či se na pla­ce obje­vil sta­rý mazák Vinnie, ale zby­tek her­ců – žád­ný zázrak. Taky s vytvo­ře­nou atmo­sfé­rou to bylo dost na ští­ru, tedy ale­spoň v prv­ní polo­vi­ně, v té dru­hé došlo nako­nec pře­ce jenom k mír­né­mu zlep­še­ní a dokon­ce se musím při­znat, že jsem se pře­stal i nudit.
Mou nej­vět­ší smůlou a záro­veň i sla­bi­nou je fakt, že do podob­ných fil­mů jdu pln oče­ká­vá­ní a násled­ně odchá­zím dost zkla­mán. Zvláště když tvůr­ci sli­bu­jí kro­mě zná­mých tvá­ří i poži­tek z kani­bal­ské žra­ni­ce, kte­rá se násled­ně odby­de kusem masa pově­še­né­ho nad ohníč­kem. Když k tomu při­po­čí­tám onu tlu­pu kani­ba­lů, kte­rá vypa­dá spíš jak ban­da zdro­go­va­ných men­tá­lů na půl­noč­ní pro­cház­ce ame­ric­ký­mi postran­ní­mi ulič­ka­mi. Rovněž i kýčo­vi­té cho­vá­ní jejich „bez­bran­ných obě­tí“, ze kte­ré­ho smr­dí klišé na sto honů, mě už začí­ná poma­lu una­vo­vat. Ono po zhléd­nu­tí více než dvou tisíc horo­ro­vých fil­mů se není čemu divit.
Ale na dru­hou stra­nu jsem si zase užil někte­ré „mord“ scé­ny, při kte­rých tek­la krev. Sice neby­ly moc nápa­di­té a ori­gi­nál­ní, ale ale­spoň koneč­ně při­šlo men­ší oži­ve­ní, jinak dosti nezá­živ­né atmo­sfé­ry. Když k tomu při­po­čí­tám i to trou­be­ní a Vinnieho ksicht (potaž­mo smích), nemůžu dát pros­tě odpad­ní hod­no­ce­ní. Zas až tako­vá hrůza to neby­la. Nechci tady však ani niko­ho pře­svěd­čo­vat, že jde o něco úžas­né­ho, pro­to­že to není prav­da. Stačilo mi to vidět jed­nou a už více nepo­tře­bu­ji. 

Hodnocení:

40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44438 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72197 KB. | 22.05.2024 - 16:49:45