Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Mimořádný úspěch českého hereckého mládí: Anastasia Chocholatá v novém seriálu Netflixu Zero Chill

Mimořádný úspěch českého hereckého mládí: Anastasia Chocholatá v novém seriálu Netflixu Zero Chill

Zero chill Netflix
Zero chill Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Anastasii Chocholaté se jako jed­né z mála mla­dých čes­kých here­ček poda­ři­lo pro­sa­dit v seri­á­lu zahra­nič­ní pro­duk­ce. Britsko-kanadský spor­tov­ní tee­nage seri­ál Zero Chill (Srdce z ledu) je novin­kou na Netflixu a Anastasia si v něm zahrá­la výraz­nou roli Avy Hammarströmové, dív­ky, kte­rá se věnu­je kra­so­brus­le­ní a násled­ně hoke­ji.

Tuzemští divá­ci Anastasii Chocholatou zna­jí z hlav­ní role Aninky v pohád­ce Zdeňka Trošky Zakleté pír­ko, z fil­mu Smečka či ze seri­á­lů Modrý kód, Vyprávěj, Ohnivé kuře, Zkáza Dejvického diva­dla a dal­ších.

Okolnosti natá­če­ní pro Netflix a také dal­ší pro­fes­ní plá­ny Anastasia při­blí­ži­la v krát­kém roz­ho­vo­ru:

Kde a jak dlou­ho jste seri­ál Zero Chill natá­če­la?

Seriál jsme toči­li půl roku v Anglii ve měs­tě Sheffield.

Jak nároč­ný byl cas­ting na roli Avy Hammarströmové a co mys­lí­te, že nako­nec roz­hod­lo o vašem vítěz­ství?

Casting pro­bí­hal po celé Evropě a Kanadě. Já jsem absol­vo­va­la dvě kola cas­tingu. U dru­hé­ho kola už při­le­těl sám reži­sér, měla jsem nau­če­ných asi 8 strá­nek tex­tu, a poté jsme se pře­sou­va­li na zim­ní sta­di­on, kde nás chtě­li vidět na ledě. (Jelikož seri­ál je o kra­so­brus­le­ní a hoke­ji.)

Sama vlast­ně nevím, co nako­nec roz­hod­lo a proč si vybra­li zrov­na mě. Asi jsem zkrát­ka byla ve správ­ný čas na správ­ném mís­tě.

Nakolik jste se sži­la se svou hrdin­kou?

Do Avy jsem se zami­lo­va­la oka­mži­tě. Byla to krás­ná role s pes­trou dějo­vou lin­kou. Měla jsem mož­nost vystří­dat něko­lik herec­kých poloh, a nako­nec i spor­tov­ních dis­ci­plín, pro­to­že Ava z kra­so­brus­le­ní pře­jde na hokej a sta­ne se bran­kář­kou.

Je pro vás natá­če­ní ve svě­tě spl­ně­ným snem?

Ano. Ačkoliv jsem pří­liš nedou­fa­la, že se mi sen vypl­ní, a ješ­tě navíc takhle brzy. Za což jsem samo­zřej­mě vel­mi vděč­ná.

Připravovala jste se cíle­ně tře­ba po jazy­ko­vé strán­ce?

Vůbec ne, ang­lic­ky jsem pří­liš neu­mě­la. Když jsem děla­la cas­ting, vyža­do­va­li per­fekt­ní ang­lič­ti­nu, tak­že jsem se nau­či­la tex­ty jako bás­nič­ku a reži­sé­ro­vým poky­nům jsem rozu­mě­la dob­ře. Takže se dá říct, že na tako­vou­hle výzvu jsem při­pra­ve­ná neby­la. Ale tak už to v živo­tě bývá.

V čem z vlast­ní zku­še­nos­ti vidí­te bene­fi­ty, a nao­pak úska­lí natá­če­ní v zahra­ni­čí?

Pro mě to byla skvě­lá zku­še­nost do živo­ta. Měla jsem mož­nost žít půl roku v zahra­ni­čí, zlep­šit si ang­lič­ti­nu, dělat prá­ci, kte­rou milu­ju, a poznat spous­tu talen­to­va­ných lidí z celé­ho svě­ta. Jedinou nevý­ho­dou bylo, že jsem byla dale­ko od domo­va a občas jsem měla stej­s­ka­vou.

Seriál Zero Chill je po břez­no­vé pre­mi­é­ře k vidě­ní na Netflixu, zazna­me­na­la jste v této sou­vis­los­ti něja­ké reak­ce, pří­pad­ně dal­ší pra­cov­ní nabíd­ky?

Píšou mi lidi v pod­sta­tě z celé­ho svě­ta. Největší úspěch má seri­ál asi v Brazílii, tam mám abso­lut­ně nej­vět­ší fanouš­kov­skou základ­nu. 😀 A musím říct, že mi cho­dí krás­né zprá­vy, a to se vždyc­ky hez­ky čte. 🙂

A po pra­cov­ní strán­ce se asi tepr­ve uvi­dí...

Na svě­tě je prv­ní dese­ti­díl­ná série, chys­tá se pokra­čo­vá­ní?

To je zatím ve hvězdách.

Jaké jsou vaše aktu­ál­ní pro­fes­ní plá­ny?

Uvidím, do niče­ho se za kaž­dou cenu neže­nu. Navíc musím čekat, jak to dopad­ne s dru­hou sérií. Přeci jen jsem stá­le váza­ná smlou­vou v Anglii. Je to všech­no hod­ně ote­vře­né, tak se nechám pře­kva­pit.

 

Anastasia Chocholatá (2000, Pardubice) je absol­vent­kou Mezinárodní kon­zer­va­to­ře Praha. Od dět­ství se věno­va­la tan­ci, zpě­vu a herec­tví. Na diva­del­ních prk­nech debu­to­va­la ve Východočeském diva­dle Pardubice v insce­na­ci Kejklíři z Lublinu. V roce 2012 si zahrá­la malou Majdu Sovovou v seri­á­lu Vyprávěj, o rok poz­dě­ji při­šel Gympl s (r)učením ome­ze­ným a Špačkovi v síti času. Během stu­dií kon­zer­va­to­ře se obje­vi­la hned v něko­li­ka divác­ky úspěš­ných seri­á­lech: Jetelín a Pustina (2016), Ohnivý kuře (2017–2018), Tátové na tahu (2018) a coby šika­no­va­ná sestřič­ka Eva také v Modrém kódu (2017–2019). Po vítěz­ství v cas­tingu zís­ka­la roli v seri­á­lu Zero Chill (Srdce z ledu), kte­rý měl letos v břez­nu pre­mi­é­ru na Netflixu.

První fil­mo­vou pří­le­ži­tost Anastasia dosta­la ve sním­ku Pojedeme k moři (2014, r. Jiří Mádl), násle­do­va­la pohád­ka Zakleté pír­ko (2020, r. Zdeněk Troška) a Smečka (2020, r. Tomáš Polenský). Zahrála si také v rekla­mách a má zku­še­nos­ti s dabin­gem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86820 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71787 KB. | 13.06.2024 - 21:44:17