Kritiky.cz > Horory > 3 Headed Shark Attack (2015)

3 Headed Shark Attack (2015)

rp 3 Headed Shark Attack.jpg
rp 3 Headed Shark Attack.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Neházejte odpad­ky do moře!   

Praktikantka Maggie se spo­leč­ně s něko­li­ka dob­ro­vol­ní­ky při­dá­vá ke sku­pi­ně věd­ců, kte­ří v Pacifiku zkou­ma­jí tak­zva­ný „Odpadkový pás“. Ti se sna­ží zjis­tit, jaký má hro­ma­da odpad­ků v oce­á­nu vliv na moř­ské živo­či­chy a záro­veň zkou­ma­jí něko­lik mutan­tů, kte­ří zde vznik­li. Nikdo z nich nemá ani tuše­ní, že násled­kem zne­čiš­tě­ní vzni­kl troj­hla­vý žra­lok, kte­rý je nejen veli­ce agre­siv­ní, ale má i „hyd­ří“ schop­nost rege­ne­ra­ce. Tedy jen do doby, kdy zni­čí jejich výzkum­né cen­t­rum a chuť lid­ské­ho masa je pro něj doslo­va hna­cím moto­rem v jeho ces­tě za potra­vou. 

Český název: Útok troj­hla­vé­ho žra­lo­ka
Režie: Christopher Ray
Rok výro­by: 2015
Délka: 90 min
Země: USA
Hrají:
Karrueche Tran…(Maggie Peterson)
Jaason Simmons…(Dr. Ted Nelson)
Rob Van Dam…(Stanley)
Brad Mills…(Greg)
Danny Trejo…(Mike Burns)
…a dal­ší

Ti co mě zna­jí již del­ší dobu z těch­to strá­nek, nebo čet­li někte­rou z mých před­cho­zích recen­zí na podob­né céč­ko­vé fil­my - ví, že pat­řím mezi pří­z­niv­ce podob­ných bra­ků a dost čas­to jim dávám i mno­hem vět­ší ohod­no­ce­ní, než­li by si zaslou­ži­li. Bohužel posled­ní dobou už i já začí­nám být doslo­va aler­gic­ký na výtvo­ry od spo­leč­nos­ti Asylum. Doba kdy tvo­ři­li jed­nu (ne)humornou „mon­ster show“ gigan­tic­kých roz­mě­rů za dru­hou, je už dáv­no za zeni­tem. Popravdě jsem se v uje­tých tvůr­čích nápa­dech (o vše­li­ja­kých pře­rost­lých zabi­já­cích) doslo­va vyží­val, ale už mi začí­na­jí lézt krkem. Na svět mís­to pořád­ných horo­rů při­chá­zí stá­le více totál­ních blbos­tí a začí­nám mít sta­ros­ti i o dušev­ní zdra­ví někte­rých zná­mých tvá­ří, kte­ré se v nich obje­vu­jí.
Již 2-Headed Shark Attack (2012) hra­ni­čil s ODPADEM, ale reži­sér Ray si pros­tě nedá pokoj a tak při­šel s ješ­tě šíle­něj­ším upgra­dem. Oba fil­my pat­ří mezi žum­pu, kte­rá už začí­ná být pře­pl­ně­ná jeho fil­my. Vždyť podob­né bra­ky moc nesto­jí a těch něko­lik (ne)herců hra­je stej­ně jen za mrz­ký peníz. Sehnat pár žen­ských v biki­nách není pro­blém, stej­ně jako ama­tér­ských her­ců a tak jedi­né, co je potře­ba udě­lat aby se na to vůbec někdo podí­val, je sehnat něja­kou zná­mou tvář. Zde to byl Danny Trejo, kte­rý si neza­po­mněl sebou vzít ani svou nabrou­še­nou mače­tu. Dokonce se tu dočká­me i „paro­die“ na Van Damma. No a v nepo­sled­ní řadě jis­tě sto­jí za zmín­ku i por­no­he­reč­ka Jazy Berlin, kte­rá se obje­ví hned na začát­ku.
Pojďme se ale na chví­li věno­vat samot­ným efek­tům. Ty jak jinak nesto­jí ani za zlá­ma­nou gre­šli, ale na dru­hou stra­nu si pří­z­niv­ci podob­ně bizar­ních digi­tál­ních efek­tů při­jdou na své. Zvláště když se po celou dobu opa­ku­je něko­lik zábě­rů pořád doko­la. Trojhlavý žra­lok však není v žád­ném pří­pa­dě žád­né oře­zá­vát­ko, tak­že během fil­mu seže­re sko­ro všech­ny na pla­ce. Což při­čí­tám tvůr­cům k dob­ru. Bohužel se to neo­be­jde bez celé řady „kik­sů“. Prorážení oce­lo­vých plát­ků výzkum­né sta­ni­ce mu nedě­lá pro­blém, stej­ně jako si jen tak pro radost vysko­čit na palu­bu lodi (kte­rá se v jed­nom zábě­ru potá­pí jako Titanik, aby hned v tom dru­hém opět plu­la v poho­dě na hla­di­ně). Jen je vel­ká ško­da (pro tvůr­ce), že divák už začí­ná být jejich trap­nou paro­dií na horo­ro­vý žánr una­ve­ný.  
3 Headed Shark Attack je stej­ně trap­nou podí­va­nou, jako jeho před­chůd­ce. Jediný důvod proč tomu nedám rov­nou odpad je pří­tom­nost Treja a pohled­né Karrueche Tran.

Hodnocení:
20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80159 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71586 KB. | 19.06.2024 - 00:35:29