Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Napoleon (2023) – Recenze – 60 %

Napoleon (2023) – Recenze – 60 %

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Napoleon nato­čil reži­sér Ridley Scott pod­le scé­ná­ře Davida Scarpa, s nímž momen­tál­ně spo­lu­pra­cu­je i na pokra­čo­vá­ní popu­lár­ní­ho Gladiátora. Napoleon je sku­teč­ným his­to­ric­kým vel­ko­fil­mem ze sta­ré ško­ly, nejen co do epic­ké­ho roz­sa­hu pří­bě­hu, jenž sle­du­je život kor­sic­ké­ho voje­vůd­ce Napoleona Bonaparte (Joaquin Phoenix) v obdo­bí bez­má­la tři­ce­ti let od jeho prv­ních vojen­ských vítěz­ství za Velké fran­couz­ské revo­lu­ce až po smrt na ost­ro­vě Svaté Heleny, ale i z hle­dis­ka olb­římí sto­pá­že, kte­rá čítá čty­ři a půl hodi­ny. V plné pal­bě bude film časem dostup­ný na stre­a­mo­va­cí služ­bě Apple TV+, jenž sní­mek pro­du­ko­va­la. Do kin je nicmé­ně uvá­dě­na jen výraz­ně zkrá­ce­ná ver­ze, kte­rá má „pou­ze“ dvě a půl hodi­ny.

Napoleon (2023) – Recenze
Photo © Columbia Pictures

 

Napoleon je tak dal­ším poči­nem v kari­é­ře Ridleyho Scotta, jenž je do kin vyslán v sestři­hu, jenž neod­po­ví­dá reži­sé­ro­vě plné autor­ské vizi. Filmy jako Blade Runner nebo Království nebes­ké v kinech nej­pr­ve trpě­ly pod náno­sem roz­po­ru­pl­ných reak­cí a pověst jim napra­vi­lo až doda­teč­né uve­de­ní jejich reži­sér­ských ver­zí, dopro­vá­ze­ných již výraz­ně pozi­tiv­něj­ší­mi ohla­sy. U Napoleona se zdá, že se his­to­rie nej­spíš zno­vu zopa­ku­je. Zkrácený film se totiž na mno­ha mís­tech potý­ká se znač­nou vypra­věč­skou pře­kot­nos­tí a pří­liš­nou zkrat­ko­vi­tos­tí, což ubí­rá výsled­né­mu dílu na kohe­ren­ci a půso­bi­vos­ti.

Od samé­ho začát­ku se zhus­ta ská­če v čase, spous­ta his­to­ric­kých udá­los­tí se pře­kle­ne jedi­nou kra­tič­kou scé­nou a při zná­zor­ňo­vá­ní poli­tic­ké­ho dění je potře­ba si vysta­čit s názna­ky. Divák je zasy­pá­ván množ­stvím ved­lej­ších postav, kte­ré někdy jsou a někdy nejsou před­sta­ve­ny v titul­cích, a po vyřče­ní pár vět z děje zas nená­vrat­ně mizí. Z čet­ných Napoleonových bitev sní­mek vyob­ra­zu­je pocho­pi­tel­ně jen ty nej­slav­něj­ší, při­čemž ale voje­vůd­cův postup v mocen­ské hie­rar­chii je mís­ty nato­lik zjed­no­du­še­ný až elip­tic­ký, že v jed­né scé­ně se Napoleon klid­ně vra­cí do Francie z vyhnan­ství s rizi­kem, že bude opě­tov­ně zatčen a depor­to­ván, a hned v násle­du­jí­cí scé­ně mís­to toho opět velí obří armá­dě. Hektičnost a nut­nost vyne­chat sko­ro dvě hodi­ny fil­mo­vé­ho vyprá­vě­ní obí­rá sní­mek o hlub­ší kon­text a posta­vy a jejich vzta­hy o detail­něj­ší nuan­ce.

Napoleon (2023) – Recenze
Photo © Columbia Pictures

 

Oproti před­cho­zí­mu Scottovu his­to­ric­ké­mu fil­mu, jímž byl mno­hem mini­ma­lis­tič­těj­ší Poslední sou­boj, jenž díky post­mo­der­ní­mu sty­lu vyprá­vě­ní, výraz­né­mu důra­zu na pro­pra­co­va­nost postav a prá­ci s téma­ty rele­vant­ní­mi i pro dneš­ní dobu půso­bil jako svě­ží a živé dílo, je film Napoleon co do cel­ko­vé for­my a typu nara­ce veskr­ze tra­dič­ním vel­ko­fil­mem s epic­ký­mi váleč­ný­mi scé­na­mi a vel­ko­le­pou dobo­vou výpra­vou, jehož posta­vy jsou ale o pozná­ní plo­š­ší, a kte­rý se o jaké­ko­li nestan­dard­ní poje­tí nebo výraz­něj­ší for­mál­ní vybo­če­ní nepo­kou­ší. Několik ino­va­tiv­ních prv­ků se v něm ale přes­to najít dá.

V prv­ní řadě je vět­ši­na pří­bě­hu nahlí­že­na z per­spek­ti­vy vzta­hu Napoleona se šlech­tič­nou Josefínou (Vanessa Kirby), kte­rá byla jeho prv­ní man­žel­kou, dokud si Napoleon po mar­ném čeká­ní na potom­ka nevy­mohl roz­vod. Přestože v Napoleonově živo­tě figu­ro­va­lo před­tím i poté vel­ké množ­ství jiných žen, tak film uží­vá jeho man­žel­ství a násled­né přá­tel­ství s Josefínou jako středo­bod vyprá­vě­ní, což umož­ňu­je nazí­rat na jeho osud zas z tro­chu jiné­ho úhlu pohle­du. Jejich vztah kaž­do­pád­ně není (dost mož­ná vinou zkrá­ce­né podo­by fil­mu) nato­lik roz­vi­nu­tý, jak by bylo tře­ba, a navíc pro­chá­zí mís­ty až absurd­ní­mi dyna­mic­ký­mi pro­mě­na­mi. V pří­bě­hu jsou z něj zachy­ce­ny jen ty vypja­těj­ší momen­ty, jeli­kož na roman­ti­ku a něž­nos­ti patr­ně nezbyl čas. Když si pak ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu posí­la­jí již roz­ve­de­ní býva­lí part­ne­ři den­ně dopi­sy plné lás­ky­pl­né odda­nos­ti a jem­ných citů, je to v pří­mém roz­po­ru s tím, že film jejich před­cho­zí sou­ži­tí vykres­lil téměř výhrad­ně skr­ze uráž­ky nad neschop­nos­tí počít dítě, hád­ky kvů­li mile­nec­kým afé­rám a scé­ny vyob­ra­zu­jí­cí Napoleonovu sexu­ál­ní náru­ži­vost.

Napoleon (2023) – Recenze
Photo © Columbia Pictures

 

Druhým pozo­ru­hod­ným aspek­tem je nápad­ný pod­vrat­ný pří­stup k titul­ní posta­vě samot­né. Napoleon z fil­mu vychá­zí spí­še v nega­tiv­ním svět­le jako ješit­ný a pano­vač­ný anti-hrdina pohá­ně­ný tou­hou po moci, kte­rý se před bitva­mi potý­ká s nejis­to­tou, a kdy­ko­li nějak utr­pí jeho ego, rea­gu­je popud­li­vě, tru­co­vi­tě a pový­še­ně. Dekonstrukci obra­zu Napoleona jakož­to muž­né osob­nos­ti doko­ná­vá i jeho zmí­ně­ný vztah s Josefínou, v němž vyvstá­va­jí na povrch Napoleonovy mno­hé psy­chic­ké pro­blémy a kom­plexy. Napoleonova pozi­ce vůči Josefíně navíc vyzní­vá spí­še sub­mi­siv­ně, jako kdy­by ona ovlá­da­la jeho (Josefína byla ve sku­teč­nos­ti opro­ti Napoleonovi o šest let star­ší, což by mno­hé vysvět­lo­va­lo, zatím­co ve fil­mu je to bohu­žel nao­pak – Joaquin Phoenix je o pat­náct let star­ší než Vanessa Kirby a je to na něm vidět). Finální teč­kou pro vítě­zo­slav­né­ho stra­té­ga je pak závě­reč­ný titu­lek reka­pi­tu­lu­jí­cí počty obě­tí na fran­couz­ské stra­ně, kte­ré padly během napo­le­on­ských válek a při Napoleonově neú­spěš­ném rus­kém taže­ní.

Film si kaž­do­pád­ně lze užít jako výprav­ný spek­tá­kl s hvězd­ným herec­kým obsa­ze­ním. Po tech­nic­ké strán­ce sním­ku není co vytknout, Ridley Scott si dává na dobo­vé výpra­vě a na vel­ko­le­posti bitev­ních scén zále­žet (nej­vý­raz­něj­ší je v tom­to ohle­du bitva u Slavkova, nabí­ze­jí­cí mimo jiné zábě­ry zespo­du zamrz­lé­ho ryb­ní­ka, do nějž se skrz led tříš­tě­ný dělo­vý­mi kou­le­mi pro­pa­da­jí těla vojá­ků) a nevá­há mís­ty i ohý­bat his­to­ric­ká fak­ta pro dosa­že­ní lep­ší­ho vypra­věč­ské­ho efek­tu. Herci a hereč­ky podá­va­jí vesměs solid­ní výko­ny, výbor­né jsou kos­týmy, mas­ky, hud­ba i kame­ra rekon­stru­u­jí­cí na někte­rých mís­tech obra­zy slav­ných malí­řů. Mnoho scén vyni­ká svou syro­vos­tí, tuhle šoku­je záběr na dělem pro­stře­le­né­ho koně, jin­dy zas pře­kva­pí bru­ta­li­ta, s níž jsou v uli­cích potla­čo­vá­ny nepo­ko­je.

Napoleon (2023) – Recenze
Photo © Columbia Pictures

 

Je klid­ně mož­né, že v nezkrá­ce­né podo­bě je film Napoleon kom­plex­ním a vrs­tev­na­tým mis­trov­ským dílem, ale s jis­to­tou to zatím tvr­dit nelze. Navzdory bru­tál­ní­mu zkrá­ce­ní se z něj naštěs­tí ani zda­le­ka nesta­lo nesoudrž­né roz­pad­lé tor­zo, neb základ­ní sro­zu­mi­tel­nost si film ve vět­ši­ně pří­pa­dů zacho­vá­vá, a dokon­ce sub­jek­tiv­ně poměr­ně rych­le ute­če. Přesto je kvů­li tomu na mno­ha mís­tech pro­ble­ma­tic­ký a vzbu­zu­je pocit, že byl divák o mno­hé ochu­zen. Doporučení, jak s fil­mem nalo­žit, je spor­né. Počkat si na uve­de­ní plné ver­ze a vidět film v kom­plet­ní for­mě se sice jeví jako stra­te­gič­těj­ší tah, zas se tím ale při­pra­ví­te o mož­nost vidět vět­ší část Scottova epo­su na vel­kém plát­ně. Což by byla doce­la ško­da.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Napoleon Ridleyho Scotta21. listopadu 2023 Napoleon Ridleyho Scotta Epické drama zachycuje život francouzského císaře Napoleona Bonaparte (Joaquin Phoenix), jeho vzestup k moci a vztah k životní lásce Josephine (Vanessa Kirby), a ukazuje jeho vizionářské […] Posted in Filmové recenze
  • Film Ridleyho Scotta "Napoleon" rekonstruuje slavnou českou bitvu u Slavkova12. července 2023 Film Ridleyho Scotta "Napoleon" rekonstruuje slavnou českou bitvu u Slavkova Právě byl zveřejněn trailer k očekávanému filmu Ridleyho Scotta Napoleon s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli slavného francouzského vojevůdce. Milovníci historie jistě poznají některé ze […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Rod Draka - draci - Vermithor4. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vermithor Vermithor, zvaný Bronzový zuřivec, byl dračí samec, na kterém kdysi jezdil král Jaehaerys I. Targaryen. Vzhled a charakter Vermithor byl bronzový drak s "velkými opálenými křídly". […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Caraxes2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Caraxes Caraxes je drak, na kterém jezdí princ Daemon Targaryen. Je veteránem mnoha bitev a pro své rudé šupiny je známý jako Krvavý Wyrm. Biografie Caraxes je tažen Daemonem Targaryenem. Má […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka - draci - Vhagar2. listopadu 2022 Rod Draka - draci - Vhagar Vhagar, známá jako Královna všech draků, je drak, na kterém během dobyvačné války jezdila Visenya Targaryen. Ačkoli byla v této době nejmenší z trojice, kterou tvořili Balerion a Meraxes, […] Posted in Profily postav
  • Rod Draka1. listopadu 2022 Rod Draka Skvělý návrat do světa Game of Thrones!! House of Dragon je povedenou náhradou za náš milovaný seriál, který sice až moc spěchá a oblíbených postav tu zatím nemáme tolik, věřím, že s […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Targaryenů23. srpna 2022 Rod Draka - rod Targaryenů Připomeňme si tři nejdůležitější předky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nejdůležitější postavy z rodu vládců draků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. […] Posted in Profily postav
  • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti4. června 2021 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti Především je to velký vypravěč, fantasta a filmový režisér, který pro uskutečnění svých filmových představ a nápadů hledá stále nové náměty a jedním z nich je i příběh dětí ze sirotčince, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série "Rodu Draka" nadchla diváky18. června 2024 Velkolepý návrat do Západozemí: První epizoda druhé série "Rodu Draka" nadchla diváky A Son for a Son (S02E01) je první epizodou druhé série seriálu "Rod Draka", která se setkala s velmi pozitivními ohlasy. Tento akční, fantasy, dramatický a dobrodružný seriál z USA trvá 58 […] Posted in Zajímavosti
  • Madam Web15. února 2024 Madam Web Cassandra Webb (Dakota Johnson), zdravotnice z Manhattanu, zjišťuje, že možná vidí do budoucnosti. Tváří tvář tajemstvím minulosti naváže Cassandra přátelství se třemi mladými ženami […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42654 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71670 KB. | 21.06.2024 - 16:40:39