Kritiky.cz > Články > TOP 5: charismatičtí seriáloví vrahouni, kteří si vás omotají kolem prstu

TOP 5: charismatičtí seriáloví vrahouni, kteří si vás omotají kolem prstu

Dexter Morgan
Dexter Morgan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Břitvy, mače­ty a sekyr­ky stří­da­jí jako ponož­ky. Jsou chytří, pře­mýš­li­ví a vyna­lé­za­ví. Oplývají cha­risma­tem, díky kte­ré­mu si hra­vě zvlád­nou omo­tat kolem prs­tu své oko­lí, divác­tvo u tele­viz­ních obra­zo­vek a čas­to­krát i samot­né detek­ti­vy. Polapit a dostat tato okouz­lu­jí­cí mon­stra nadob­ro do žalá­ře je tak oprav­do­vým oříš­kem. Nuže, pojď­me si dnes před­sta­vit ty nej­bys­t­řej­ší a nej­ob­lí­be­něj­ší psy­cho­pa­ty, kte­ří ztvár­ni­li titul­ní roli v popu­lár­ních napí­na­vých seri­á­lech.

Hannibal Lecter

Hannibal Lecter

Seriál: Hannibal (2013-2015)
Představitel: Mads Mikkelsen

Začínáme tím zřej­mě nej­in­te­li­gent­něj­ším a nejdě­si­věj­ším vra­hou­nem, kte­ré­ho bys­te doza­jis­ta potkat nechtě­li. Charismatický Dán Mads Mikkelsen napros­to doko­na­le a věro­hod­ně ztvár­nil pro­slu­lé­ho psy­chi­at­ra a kani­ba­la Dr. Hannibala Lectera. Jeho seri­á­lo­vá podo­ba je v mých očích ješ­tě kra­pet lep­ší než fil­mo­vá ver­ze Anthonyho Hopkinse. Každopádně je ale Mikkelsenův Hannibal tro­chu jiný, zatím­co Tonda Hopkins byl více živo­čiš­ný, Mads Mikkelsen si zaklá­dá pře­de­vším na ele­gan­ci. Je rov­něž veli­ce meto­dic­ký a v kaž­dé situ­a­ci ledo­vě klid­ný. A také vyni­ka­jí­cí kuchař a pře­de­vším gur­mán, milov­ník umě­ní, lite­ra­tu­ry, váž­né hud­by a v nepo­sled­ní řadě kva­lit­ní­ho vína.

Dexter Morgan

Dexter Morgan

Seriál: Dexter (2006-2013) a Dexter: New Blood (2021-2022)
Představitel: Michael C. Hall

Dexter je opro­ti Hannibalovi více lid­ský a má pře­ci jen o něco blí­že k živo­tu oby­čej­né­ho smr­tel­ní­ka. Má pří­tel­ky­ni, poz­dě­ji dokon­ce rodi­nu a jaký­si vlast­ní etic­ký kodex, pod­le něhož ve vol­ném čase likvi­du­je pou­ze zlo­čin­ce. Nebo se o to ale­spoň sna­ží, ale sem tam se mu věci vymknou kon­t­ro­le a odne­se to i někdo nevin­ný. Dexter pra­cu­je jako forenz­ní ana­ly­tik u miam­ské kri­mi­nál­ky, tak­že má veš­ke­ré infor­ma­ce o vraž­dách a vyšet­řo­vá­ní pří­mo pod nosem a dlou­ho se mu před svý­mi kole­gy úspěš­ně daří zame­tat sto­py svých zlo­či­nů. Na Dexterovi je zají­ma­vé rov­něž to, že má i urči­tou sebe­re­fle­xi, sám o sobě hovo­ří jako o zrů­dě a záro­veň doká­že potla­čit své ego. Je si totiž moc dob­ře vědom toho, že kdy­by si někdy při­psal záslu­hy za své hrdin­ské skut­ky, zby­teč­ně by na sebe upou­tal pozor­nost kole­gů.

Joe Goldberg

Joe Goldberg

Seriál: TY/You (2018-2024)
Představitel: Penn Badgley

Seriál TY nebo­li v ori­gi­ná­le You v mno­hých ohle­dech při­po­mí­ná Dextera, kte­rým se tvůr­ci prav­dě­po­dob­ně inspi­ro­va­li. Ať už jde o trau­ma­tic­ké dět­ství naru­še­né­ho hrdi­ny Joea Goldberga, jeho vnitř­ní mono­lo­gy popi­su­jí­cí jeho myš­len­ko­vé pocho­dy nebo stal­ko­vá­ní jeho budou­cích obě­tí. Z urči­té­ho úhlu pohle­du by se ovšem dalo říct, že Joe je vlast­ně v jádru cel­kem dob­rý člo­věk, kte­rý čas­to drží své slo­vo a pomá­há ostat­ním. Je vel­kým roman­ti­kem milu­jí­cím lite­ra­tu­ru a jedi­né, po čem oprav­du prah­ne, je vel­ká roman­tic­ká lás­ka, pro kte­rou je ocho­ten i vraž­dit. Obvykle ale niko­liv úmy­sl­ně, situ­a­ce, do nichž se dostá­vá, se vždy něja­kým způ­so­bem zvrt­nou a věč­ný smo­lař Joe musí volit pro něj to nej­vý­hod­něj­ší řeše­ní.

Paul Spector

Paul Spector

Seriál: Pád/The Fall (2013-2016)
Představitel: Jamie Dornan

Paul Spector v podá­ní Jamieho Dornana pra­cu­je jakož­to tera­peut, odpo­led­ne se věnu­je svým malým dětem, večer man­žel­ce a po nocích se vkrá­dá do domů osa­mě­lých a atrak­tiv­ních mla­dých žen, kte­ré nej­pr­ve něja­ký čas důklad­ně sle­du­je a zís­ká­vá podrob­nos­ti o jejich živo­tě. Věčně zadu­ma­ný a tajem­ný Paul, jehož pova­ha cel­kem souzní s pochmur­ným pro­stře­dím seve­ro­ir­ské­ho Belfastu, ovšem občas udě­lá něja­kou men­ší či vět­ší chy­bu, kvů­li kte­ré mu poměr­ně brzy začne na krk dýchat poli­cie.

Joe Carroll

Joe Carroll

Seriál: Stoupenci zla/The Following (2013-2015)
Představitel: James Purefoy

Joe Carroll je z naší pěti­ce asi nej­ví­ce odliš­ným psy­cho­pa­tem. Zatímco výše zmí­ně­ní jedin­ci „ope­ru­jí ve stí­nu“, jsou roz­váž­ní, své budou­cí obě­ti meto­dic­ky sle­du­jí a peč­li­vě zahla­zu­jí své sto­py, Joea může­me ozna­čit za vyši­nu­té­ho šílen­ce, kte­rý se pří­liš nestra­chu­je o svou budouc­nost a svo­bo­du, o sto šest hláš­ku­je dokon­ce i v cele smr­ti. Díky své­mu cha­risma­tu si i z věze­ní zís­kal mno­ho násle­dov­ní­ků, ze kte­rých utvo­ří sple­ti­tý kult fana­tic­kých zabi­já­ků, jehož cílem je roz­pou­tat v New Yorku hoto­vé peklo.

Který z těch­to cha­risma­tic­kých démo­nů si nej­ví­ce zís­kal vás?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,31473 s | počet dotazů: 8198 | paměť: 75336 KB. | 23.06.2024 - 07:34:01