Kritiky.cz > Horory > Dinocroc (2004)

Dinocroc (2004)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Smícháním DNA prehis­to­ric­ké­ho dino­sau­ra s kro­ko­dý­lím vznik­lo obrov­ské a hlav­ně nena­žra­né mon­strum.

Společnost GERECO Coporation pod vede­ním Pauly Kennedyové a dok­to­ra Campbella pro­vá­dí za zavře­ný­mi dveř­mi taj­ný vědec­ký expe­ri­ment. Podařilo se jim zís­kat DNA prehis­to­ric­ké­ho afric­ké­ho dino­sau­ra Suchomimuse, kte­ré gene­tic­ky upra­ví a smí­cha­jí s oby­čej­ným kro­ko­dý­lem, kte­rý žije dnes. Jednoho dne je však sub­jekt nato­lik agre­siv­ní, že se mu poda­ří zabít jed­nu z pra­cov­nic a ute­če z labo­ra­to­ře. Za své nové úto­čiš­tě (teri­to­ri­um) si vybe­re míst­ní jeze­ro, kde bude mít potra­vy dosta­tek. Právě totiž začí­ná sezó­na a jeho bře­hy budou brzy plné lidí. Brzy se začnou ztrá­cet v oko­lí jeze­ra prv­ní lidé a spo­leč­nos­ti, kte­rá se sna­ží vše ututlat je jas­né, že za vším musí být mon­strum, kte­ré vypipla­li. Nikdo z nich však nepo­čí­tal s jakou rych­los­tí začne Dinocroc růst. Ten během něko­li­ka dnů doros­te do obrov­ské veli­kos­ti a nyní už ho nic neza­sta­ví. Doktor Campell se spo­jí s her­pe­to­lo­gem Dickem, dce­rou míst­ní­ho šeri­fa Diane a jejím pří­te­lem Tomem. Tato čtve­ři­ce se vydá­vá na lov obrov­ské­ho pre­dá­to­ra, kte­rý ovšem nebu­de hned od začát­ku pro­bí­hat pod­le plá­nu. Monstrum je totiž nejen veli­ce nebez­peč­né, ale i vyso­ce inte­li­gent­ní a vět­ši­nou zaú­to­čí rych­le a účel­ně pěk­ně ze zálo­hy.

Režie: Kevin O’Neill
Rok výro­by: 2004
Délka: 90 min
Země: USA

Hrají:
Costas Mandylor ... (Dick Sydney)
Jane Longenecker ... (Diane Harper)
Matthew Borlenghi ... (Tom Banning)
Joanna Pacula ... (Paula Kennedy)
Charles Napier ... (Sheriff Harper)
... a dal­ší

Jde o dal­ší z vel­ké řady mon­ster fil­mů, kte­ré se nikdy nebu­dou těšit pří­liš vel­ké divác­ké obli­bě a přes­to mají v sobě jakési kouz­lo, kte­ré mě osob­ně na nich při­ta­hu­je a nikdy mě neo­mr­zí. Tentokrát mě zau­jal již úpl­ný začá­tek, kdy si záhad­né mon­strum nejdří­ve pochut­ná v labo­ra­to­ři, kde bylo stvo­ře­no a násled­ně se pře­su­ne do pří­jem­něj­ší­ho pro­střed­ní míst­ních vod. Tvůrci se záměr­ně sna­ži­li co mož­ná nejdéle skrý­vat jeho podo­bu, aby tak divá­ky pří­liš brzy divá­ky nezne­chu­ti­li, pro­to­že jeho finál­ní podo­ba není nikterak dob­rá. Navozená atmo­sfé­ra a sezna­mo­vá­ní nejen s oko­lím jeze­ra, ale i hlav­ní­mi posta­va­mi pro­bí­há v při­ja­tel­ném tem­pu, tak­že jsem se ani moc nenu­dil. Jelikož bylo potře­ba růst nestvů­ry poně­kud urych­lit, tak se brzy začne roz­růs­tat i počet mrt­vol, což je potře­ba rov­něž oce­nit. Bohužel digi­tál­ní dodě­lá­ní oddě­le­ných lid­ských údů je patr­né na prv­ní pohled, ale na to jsme si už u podob­ných kous­ků zvyk­li, tak­že žád­né pře­kva­pe­ní se neko­ná. Tedy hlav­ně zeza­čát­ku.

Převážná vět­ši­na smr­tí­cích scén se ode­hrá­vá ve tmě, nebo přítmí tak­že i tím­to si pán reži­sér lehce nahnal body, pro­to­že moment pře­kva­pe­ní hrál v jeho pro­spěch. Když k tomu navíc při­dal i něko­lik humor­ných chvi­lek (viz smrt dvou pyt­lá­ků) měl u mě cel­kem vyhrá­no. Příchod nestvů­ry totiž nedo­pro­vá­zel žád­ný rádo­by stra­ši­del­ný hudeb­ní dopro­vod a DinoCroc ani nebyl nikterak vybí­ra­vý co se jídel­níč­ku týče, tak­že jste si nemoh­li být nikdy jis­tý, kdo­že před ním ute­če a kdo zařve. Některé scé­ny byly navíc ozdo­be­ny i gore efek­ty, kte­ré se tvůr­cům doce­la poved­ly. Přesto všech­no se nešlo zba­vit dojmu, že stří­ka­jí­cí krev je až moc umě­lá.

Samotná podo­ba mon­stra jak jsem již pozna­me­nal výše moc dob­rá není. Jakmile totiž vykouk­ne nad hla­di­nu či se začne pro­chá­zet po sou­ši je zle. Její digi­tál­ní zpra­co­vá­ní těla znač­ně pokul­há­vá za samot­nou hla­vou. Zatímco smr­tí­cí zkus a oči netvo­ra doká­ží mís­ty nahnat až strach, tak jeho tělo mění­cí bar­vu dle potře­by je hod­ně nedo­ta­že­né a pře­de­vším až moc vyuměl­ko­va­né. Ve scé­nách kdy se DinoCroc obje­ví pří­mo za zády své poten­ci­o­nál­ní obě­ti a pak se zakous­ne jsou spí­še k smí­chu, než aby se u nich člo­věk bál. Jakmile však vysko­čí skrz dře­vě­nou pod­la­hu a pou­ze roze­vře tla­mu, tak to je jiná káva.

Herecké obsa­ze­ní rov­něž nepo­da­lo nej­hůře. Objevilo se zde něko­lik zná­mých tvá­ří v čele s Charlesem Napierem či Joannou Paculou, kte­ří měli sice men­ší role, ale i tak pozved­li úro­veň fil­mu. Ostatní si neved­li o nic hůře a jejich výko­ny měli rov­něž prů­měr­nou úro­veň. Žádné znám­ky pře­hrá­vá­ní ani nechu­ti jsem si nevši­ml a i díky tomu­to fak­tu mi film doce­la solid­ně odsý­pal. Pocit nudy jsem zde zažil jen mini­mál­ně. Dinocrock je prů­měr­ným mon­ster béč­kem, kte­ré neu­r­či­tě nebu­de líbit kaž­dé­mu, ale ti jenž mají rádi podob­né kous­ky si urči­tě při­jdou na své. Pod sním­kem je rov­něž pode­psán i Roger Corman, kte­rý s ním spo­lu­pra­co­val na pro­duk­ci a je uve­de­ný na oba­lu.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29993 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71956 KB. | 25.04.2024 - 08:41:48