Kritiky.cz >

HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů

Pokud jste si již dří­ve oblí­bi­li horo­ro­vou sérii V zaje­tí démo­nů, tak si urči­tě nenech­te ujít kni­hu Hřbitov od auto­rů Eda a Lorraine Warrenových, kte­ří desít­ky let bojo­va­li se sila­mi zla... Read more »

Reboot filmové série Resident Evil ponese název Resident...

Reboot fil­mo­vé série Resident Evil pone­se název Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Restart série si bude brát inspi­ra­ci z úspěš­né­ho rema­ku Resident Evil 2. Read more »

Konami údajně nabídlo některé ze svých značek externím...

Konami údaj­ně nabíd­lo někte­ré ze svých zna­ček exter­ním stu­di­ím. Ve vývo­ji mají Metal Gear Solid, Castlevania a v nepo­sled­ní řadě Silent Hill od pol­ské­ho Bloober Team (Observer, Layers of Fear, The... Read more »

MLB The Show 21 již nadále není Sony exkluzivitou. Americký...

MLB The Show 21 již nadá­le není Sony exklu­zi­vi­tou. Americký base­ball bude vychá­zet také na kon­ku­renč­ních Xbox Series X|S a Xbox One. Sony k roz­hod­nu­tí donu­ti­la nová smlou­va s MLB, kvů­li kte­ré... Read more »

Filmová adaptace herní série Borderlands se bude natáčet v...

Filmová adap­ta­ce her­ní série Borderlands se bude natá­čet v Budapešti. Na pro­duk­ci se bude podí­let spo­leč­nost MidAtlantic Films, kte­rá má sta­rost také seri­á­lo­vou adap­ta­ci her­ní série Halo. Do hlav­ní role... Read more »

Do role Van Helsinga z divokého západu se vžijete ve zbrusu...

Do role Van Helsinga z divo­ké­ho zápa­du se vži­je­te ve zbru­su novém titu­lu Evil West od auto­rů série Shadow Warrior. Read more »

Tom Holland coby filmový mladý Nathan Drake z chystaného...

Tom Holland coby fil­mo­vý mla­dý Nathan Drake z chys­ta­né­ho fil­mu Uncharted pod­le stej­no­jmen­né her­ní série na prv­ní ofi­ci­ál­ní fot­ce Read more »

GOG k 20. výročí série Europa Universalis rozdává druhý...

GOG k 20. výro­čí série Europa Universalis roz­dá­vá dru­hý díl z roku 2001 zdar­ma. Čas na vyzved­nu­tí máte do 24. 10. 2020. https://www.gog.com/game/europa_universalis_ii Read more »

P.T. nebude možné stáhnout do PS5. Konami nepočítá se...

P.T. nebu­de mož­né stáh­nout do PS5. Konami nepo­čí­tá se zpět­nou kom­pa­ti­bi­li­tou hra­tel­né­ho tea­se­ru pohřbe­né­ho restar­tu série Silent Hill a nebu­de P.T. nabí­zet ani v PlayStation Store. Read more »

Doom Guy se prostě jmenuje Doom Guy, prozradil John Romero na...

Doom Guy se pros­tě jme­nu­je Doom Guy, pro­zra­dil John Romero na otáz­ku jed­no­ho z fanouš­ků na svém Twitter účtu, jaké je jeho prá­vě jmé­no. Pekelný muž teda není B.J. Blazkowicz... Read more »

Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je...

Activision si mne ruce, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 je nej­rych­le­ji pro­dá­va­ným dílem série. Hra jede­náct dní od své­ho uve­de­ní pro­da­la už mili­on kopií. Read more »

Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner

Ráj mrtvých dětí je bri­lant­ně napsa­ná detek­tiv­ka zasa­ze­ná do pro­stře­dí, kde bychom záku­li­sí zlo­či­nu moc neče­ka­li, spí­še nao­pak, a o to víc vás pak pře­kva­pí neče­ka­ným rozuz­le­ním děje. Příběh začí­ná nále­zem... Read more »
Stránka načtena za 3,05312 s | počet dotazů: 205 | paměť: 47237 KB. | 14.07.2024 - 06:14:01