Kritiky.cz > Články autora:Andrea Bátovská

STÍNY NAD PRAHOU

Milujete-li pří­běhy opře­de­né tajem­nem, magič­nos­tí a navíc ode­hrá­va­jí­cí se v noč­ní atmo­sfé­ře sto­věža­té Prahy, tako­vé jakou jste dopo­sud ješ­tě nikdy nepo­zna­li, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Stíny nad Prahou od Karoliny... Read more »

Stříbrný měsíc

Kniha Stříbrný měsíc s podti­tu­lem „Falešné min­ce nepři­ná­še­jí bohat­ství, ale šíří smrt....“ se ode­hrá­vá v obdo­bí stře­do­vě­ké­ho Brna, kdy se obje­ví padě­la­tel stří­br­ných min­cí vel­mi vyso­ké kva­li­ty. Tyto min­ce bohu­žel nepři­ná­ší... Read more »

Volání temnoty

„Volání tem­no­ty“ od auto­ra J.B. Zmeka mě hned na prv­ní pohled upou­ta­la svo­jí napros­to doko­na­lou kniž­ní obál­kou, láka­jí­cí pří­mo ke čte­ní. „Otevřete brá­nu do svě­ta noč­ních můr, kde vás... Read more »

Březen u Hušperandy

Nedávno jsme s dcer­kou dočet­ly vel­mi úsměv­nou a zábav­nou kníž­ku „Příběhy z obcho­du Lektvary na všech­ny nedu­hy“ od autor­ky Martiny D. Moriscoové. Kniha se nám moc líbi­la a věřím, že se k její­mu čte­ní... Read more »

Madu: Příběh nigerijského chlapce, který chtěl tančit balet

O sil­né pří­běhy popi­su­jí­cí neleh­kou ces­tu lidí obda­ře­ných vel­kým talen­tem za usku­teč­ně­ním své­ho snu není nikdy nou­ze a vždy se ráda nechám inspi­ro­vat jejich živo­ty. A prá­vě doku­men­tár­ní film MADU vyprá­ví... Read more »

SRÍ LANKA. LÁSKA NA PRVNÍ CESTU

Pokud vás láká volá­ní dosud nepo­zna­ných dalekých zemí a rádi bys­te se ale­spoň pro­střed­nic­tvím kniž­ních strá­nek sta­li spo­lupout­ní­ky na ces­tě kří­žem krá­žem rájem a domo­vem Maglího, urči­tě si nenech­te ujít ces­to­pis... Read more »

SKRYTÁ ČÍSLA

Na fil­mo­vém plát­ně se čas od času obje­ví sní­mek, jež vychá­zí nejen z his­to­ric­kých udá­los­tí, ale sna­ží se při­blí­žit i osu­dy význam­ných lidí, jež v živo­tě něco sku­teč­ně doká­za­li ve pro­spěch nás... Read more »

DOPIS Z MNICHOVA

Máte-li chuť si pře­číst skvě­le napsa­ný kri­mi román od troj­ná­sob­né­ho drži­te­le ceny za nej­lep­ší švéd­skou detek­tiv­ku od Hakana Nessera, urči­tě si nenech­te ujít jeho kniž­ní novin­ku Dopis z Mnichova.  Tato... Read more »

DALAJLÁMA. 31 tajemství, jak prožít přítomný okamžik

Na kni­hu „Dalajláma. 31 tajem­ství, jak pro­žít pří­tom­ný oka­mžik“ jsem se moc těši­la a poprav­dě jsem si i s jejím čte­ním dáva­la i tak tro­chu na čas. Každičký den jsem si totiž vždy... Read more »

STÍNY NAD PECAN HOLLOW

Kniha „Stíny nad Pecan Hollow“ od autor­ky Caroline Frostové mě upou­ta­la nejen pěk­nou obál­kou, chytla­vým názvem, ale i ano­ta­cí láka­jí­cí na vel­mi sil­ný pří­běh, ve kte­rém se hlav­ní hrdin­ka bude... Read more »

Pět pilířů komunikace (nejen) s dětmi

Knižní novin­ku „Pět pilí­řů komu­ni­ka­ce (nejen) s dět­mi“ od autor­ky Jany Šintákové Michalicové oce­ní všich­ni ti, kte­ří uva­žu­jí o tom, že by si opráši­li své doved­nos­ti v komu­ni­ka­ci nejen se svý­mi nej­bliž­ší­mi... Read more »

Animovanou muzikálovou pohádku „PŘÁNÍ“ si děti ihned zamilují

Na ani­mo­va­nou a skvě­le zhu­deb­ně­nou pohád­ku PŘÁNÍ se nej­ví­ce těši­ly hlav­ně moje děti, jež si jí již kon­cem roku zami­lo­va­ly v kině, a nyní jí koneč­ně mají k dis­po­zi­ci i ke shléd­nu­tí na @disney+.... Read more »

Chudáčci: Fascinující surrealistická podívaná plná osobitého humoru a hlubokých myšlenek

Na film „Chudáčci“, jež se pyš­ní titu­lem čtyř Oskarů (tj. za Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli, Nejlepší návrh kos­tý­mů, Nejlepší výpra­va , Nejlepší mas­ky a vla­so­vý sty­ling), a rov­něž i pěti cena­mi... Read more »

MRTVÁ Z CHARLOTTENBURGU

Pokud jste si oblí­bi­li sym­pa­tic­ké­ho komi­sa­ře Lea Wechslera i jeho před­cho­zí vyře­še­né pří­pa­dy v kni­hách Leo Berlin a Smrt v mod­ré, a rádi bys­te se s ním zno­vu pus­ti­li do řeše­ní dal­ší­ho nové­ho zapekli­té­ho pří­pa­du,... Read more »

MARVELS aneb „Marvelovka pro teenagery“

Marvels je vol­ným pokra­čo­vá­ním fil­mu Captain Marvel z roku 2019, ale milov­ní­ky „Marvelovek“ si asi zas až tolik moc nezís­ká a nepo­tě­ší. Tento film si spí­še uži­jí a oblí­bí mla­dí tea­nage­ři, kte­ří... Read more »

Když zmizela

V kni­ze „Když zmi­ze­la“ od nor­ské autor­ky Alex Dahl se může­te těšit na famóz­ní glam-noir thriller vyprá­vě­jí­cí o všech nástra­hách mód­ní­ho prů­mys­lu a svůd­nos­ti moci, o sil­ném pou­tu mezi mat­kou a jejím synem,... Read more »

PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA

S tou­to kni­hou „PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA“ od Jaromíra Čtrnáctého dosta­nou všich­ni, ať už malí nebo vel­cí, ale hlav­ně zví­da­ví čte­ná­ři pří­le­ži­tost hlou­bě­ji a obšír­ně­ji se sezná­mit se samot­ným  vesmí­rem, a tak tro­chu... Read more »

Připoutaná

„Připoutaná“ od spi­so­va­tel­ky Adele Parksové mi doslo­va pěk­ně zamo­ta­la hla­vu a chví­le­ma jsem si říka­la, zda by tohle vůbec bylo mož­né, aby se něco tako­vé­ho moh­lo někdy někde něko­mu doo­prav­dy... Read more »

Noční agent

Kniha Noční agent mě zau­ja­la nejen skvě­le pro­pra­co­va­nou obál­kou, ale i tím, že na moti­vy této kni­hy vzni­kl i vel­mi popu­lár­ní seri­ál na Netflixu.  „Tajemství je jako virus. Přichází nepo­zo­ro­vá­no a nezva­ně... Read more »

MULAN

Pokud jste dosta­li chuť shléd­nout film na poza­dí čín­ské legen­dy plný akč­ních bojo­vých scén, neza­po­me­nu­tel­né a kou­zel­né pří­ro­dy, a až do posled­ní­ho detai­lu pro­pra­co­va­ných kos­tý­mů a líče­ní, urči­tě si nenech­te ujít MULAN,... Read more »

RYCHLOMALŮVKY. MORTÍK A ZÁHADA ZEMĚ KRÁLOVNY VILEMÍNY

Pokud hle­dá­te pro své dob­ro­dru­hy komiks, kte­rý by moh­ly číst i ty nejmen­ší děti, a při­tom si užít i spous­ty legra­ce se svý­mi hrdi­ny pro­střed­nic­tvím oma­lo­vá­nek, jste na správ­né adre­se.  Ano, kni­ha „Rychlomalůvky.... Read more »

Poslední opravna hudebních nástrojů

Ve fil­mo­vém svě­tě mám kro­mě jiné­ho ráda i doku­men­tár­ní sním­ky, jež mapu­jí his­to­ric­ké udá­los­ti, výzma­né osob­nos­ti, vyná­le­zy ane­bo kuri­o­zi­ty, jež sto­jí za to, aby se dosta­li do pod­vě­do­mí širo­ké veřej­nos­ti. A... Read more »

Rozhovor s vycházející hvězdou literárního nebe, charismatickou začínající spisovatelkou Janou Šintákovou Michalicovou

Přibližně před měsí­cem jsem měla mož­nost blí­že se sezná­mit s kni­hou „Mezi dob­rem a zlem“ od naděj­né autor­ky, a nebo­jím se říci i „vychá­ze­jí­cí hvězdy lite­rár­ní­ho nebe“, Jany Šintákové Michalicové. Tato vel­mi inspi­ra­tiv­ní... Read more »

Rozhovor s novou „literární nadějí“ Ondřejem Kunovským

V poměr­ně nedáv­né době se na kniž­ním trhu obje­vi­la vel­mi zají­ma­vá kni­ha „PROROK a LADY KOSICE“ od naděj­né­ho mla­dé­ho tvůr­ce Ondřeje Kunovského, jež si zís­ka­la vel­ké pub­li­kum čte­ná­řů. Koho si... Read more »

FREE GUY

Máte-li chuť na něja­kou odpo­čin­ko­vou kome­dii s téma­ti­kou video­her, kde nebu­de o akce a vtip­né hláš­ky nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít film FREE GUY v hlav­ní roli s úžas­ným her­cem Ryanem Reynoldsem. Samotný děj... Read more »

PŮL SVĚTA MOCNÝCH

Kniha „Půl svě­ta moc­ných“ od Josefa Patery je zasa­ze­na do roku 2170, do doby, kdy celé­mu svě­tu hro­zí obrov­ská pří­rod­ní kata­stro­fa a zánik exis­ten­ce Země tako­vé, jakou ji zná­me dnes.... Read more »

ALICE

Hlavní hrdin­kou je tři­a­tři­ce­ti­le­tá Alice, kte­rá je ve svém živo­tě vcel­ku spo­ko­je­ná. Provozuje psy­cho­te­ra­pe­u­tic­kou pra­xi a je to prá­ce, jež jí nejen napl­ňu­je, ale hlav­ně jí umož­ňu­je fle­xi­bil­ně si zor­ga­ni­zo­vat... Read more »

Malé tečky světla

Kniha „Malé teč­ky svět­la“, od mé oblí­be­né autor­ky kni­hy „Štědrý byli­ná­řův rok“ Zuzany Švédové, si mě zís­ka­la hned na prv­ní pohled pro svo­jí kou­zel­nou moud­rou obál­ku s náde­chem něhy a oče­ká­vá­ní.... Read more »

SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH

„SEKTA aneb POSLEDNÍ DOPIS NEZVĚSTNÝCH. Valerie.“ je kni­ha, kte­rou autor­ka napsa­la s věno­vá­ním pro všech­ny nezvěst­né a jejich rodi­ny, a to s vel­kou úctou. Sekta je tak tro­chu detek­tiv­ní a vel­mi napí­na­vý thriller, kte­rý... Read more »

STVOŘITEL

Akčně ladě­né sci-fi STVOŘITEL je film, kte­rý niko­ho neu­ra­zí a nao­pak pří­jem­ně nala­dí na skvě­le strá­ve­ný večer. Pokud však oče­ká­vá­te thriller plný napě­tí, bojo­vých scén, kde jste neu­stá­le na trní,... Read more »

1600 TIPŮ, KAM VYRAZIT PO ČESKU. VÝLETY (nejen) S DĚTMI

Už nám to všem brzy vypuk­ne! Ano, jaro kle­pe už poma­lu a jis­tě na dve­ře a sezó­na plná výle­tů a dob­ro­druž­ství se nezá­vrat­nou rych­los­tí blí­ží. Než se však poča­sí pořád­ně umoud­ří, proč... Read more »

MEZI DOBREM A ZLEM

Trochu mě zasko­či­lo, že kni­ha „Mezi dob­rem a zlem“ nese stej­ný název již jiné­ho čes­ké­ho auto­ra z Olomouce, tak­že by moh­lo dojít hned na začát­ku k leh­ké mýl­ce, což by však byla... Read more »

PROROK a LADY KOSICE

Pokud máte ve svém oblí­be­ném reper­toá­ru kni­hy, kte­ré nejen skvě­le zaba­ví na dlou­hé hodi­ny, ale i donu­tí k hlub­ší­mu zamyš­le­ní, urči­tě si nenech­te ujít str­hu­jí­cí kni­hu od Ondřeje Kunovského „PROROK a LADY... Read more »

Přízraky v Benátkách

Pokud milu­je­te, stej­ně jako já, ztvár­ně­ní oblí­be­ných detek­ti­vek v čele se své­ráz­ným a šar­mant­ním Herculesem Poirotem, urči­tě i nenech­te ujít film Přízraky v Benátkách. Příběh je zasa­ze­ný do ponu­ré a tís­ni­vé atmo­sfé­ry noč­ních Benátek,... Read more »

Nová naděje

S kni­hou „Nová nadě­je“, jež je vol­ným pokra­čo­vá­ním kni­hy „Nové nebe“, máme mož­nost sle­do­vat dal­ší osu­dy oblí­be­ných hrdi­nů, a to devět let po hrů­zostraš­ném váleč­ném běs­ně­ní. Samotný děj kni­hy je zasa­zen... Read more »

„Muž, který chtěl být milován, a kocour, který se do něj zamiloval“

Kniha „Muž, kte­rý chtěl být milo­ván, a kocour, kte­rý se do něj zami­lo­val“ si mě zís­ka­la a uča­ro­va­la hned na prv­ní pohled, hlav­ně pro svo­jí kou­zel­ně vyma­lo­va­nou obál­ku, z kte­ré doslo­va sálá... Read more »

Pastýř

Na zfil­mo­vá­ní kla­sic­ké letec­ké nove­ly od Fredericka Forsytha „Pastýře“ jsem se moc těši­la, a i když se jed­ná o krát­ko­me­tráž­ní film o dél­ce pou­hých 38 minut, jed­ná se o skvě­lý divác­ký záži­tek. Děj fil­mu... Read more »

Smrt v modré

Pokud milu­je­te detek­tiv­ní romá­ny s tak tro­chu tíži­vou atmo­sfé­rou mezi­vá­leč­né­ho Berlína, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu Smrt v mod­ré od Susanne Gogy, jež vyda­la Moravská Bastei MOBA. Příběh „Smrt v mod­ré“ se... Read more »

ZEFKOVO PROBUZENÍ. Aneb splíny (v) budoucnosti

Pokud hle­dá­te humo­ris­tic­ky ladě­ný sci-fi román, u kte­ré­ho se nejen pří­jem­ně uvol­ní­te a zasmě­je­te, ale i tak tro­chu zamys­lí­te nad zásad­ní­mi otáz­ka­mi „běž­né­ho živo­ta“ tj. na čem v živo­tě sku­teč­ně zále­ží, urči­tě si nenech­te... Read more »

Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway

Pokud milu­je­te žánr TRUE CRIME, tak bys­te si urči­tě nemě­li nechat ujít novou kni­hu „Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway“ od oblí­be­né ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Ann Rule. „Zabil jsem... Read more »

Rodina Karnovských

Máte-li chuť zabrou­sit do malin­ko jiné­ho žán­ru a téma­tu, tak si urči­tě nenech­te ujít výbor­ný gene­rač­ní román jed­né židov­ské rodi­ny, a to Rodina Karnovských od Jisroela ješa­ja Singera. V této kni­ze... Read more »

PETER PAN A WENDY

Všichni, ať už malí nebo vel­cí, zce­la urči­tě zna­jí kla­sic­kou pohád­ku o Petru Panovi, o chlap­ci, kte­rý nechtěl vyrůst. I já nejsem výjim­kou a poprav­dě je to jed­na z mála pohá­dek, na kte­rou se... Read more »

PRŮVODCE KRÁLIČÍ NOROU

Konspirace nebo prav­da, kte­rou nikdo nechce vidět? Tak o tom se může­te na vlast­ní oči pře­svěd­čit pro­střed­nic­tvím obsa­ho­vě dost sil­né kni­hy od Jana Tománka „Průvodce krá­li­čí norou“. Ostatně kdo chce... Read more »

LUKOSTŘELEC

Knihy od bra­zil­ské­ho spi­so­va­te­le Paula Coelha pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší, a to pře­váž­ně pro jejich skry­té posel­ství a hlu­bo­ké myš­len­ky, nad kte­rý­mi se ráda na chví­li poza­sta­vím. V nové kni­ze Lukostřelec... Read more »

Záhada hlavolamu

Není nad to se čas od času začíst do pořád­né kla­si­ky, z jejichž strá­nek dýchá atmo­sfé­ra sta­rých časů spo­lu s vel­kou dáv­kou dob­ro­druž­ství, skry­tých tajem­stvích a řeše­ní záha­dy, jako je tomu u kni­hy... Read more »

DO RÁJE

Fascinující kni­ha s hlu­bo­kým emo­ci­o­nál­ním zábě­rem a poe­tic­kým názvem „Do ráje“, kte­rou napsa­la Hanya Yanagihara, ve vás zane­chá spous­tu nahlas nevy­řče­ných otá­zek ovšem však bez jaký­ko­liv odpo­vě­dí. V kni­ze Do ráje... Read more »

KOSTLIVEC

KOSTLIVEC je jeden z mála horo­rů, z kte­ré­ho vás bude mra­zit, a jak by taky ne, když ten­to film vzni­kl na moti­vy povíd­ky od krá­le horo­rů Stephana Kinga. Hlavní hrdin­kou je dospí­va­jí­cí... Read more »

NIKDE TU JSEM. Bojovka ulicemi nevědomí

Jedna z mála knih, s kte­rou se může­te tak tro­chu pro­jít v ulič­kách tajem­né Prahy od Šimona Koudely „Nikde tu jsem. Bojovka uli­ce­mi nevě­do­mí“ a poku­sit se spo­lu s hlav­ní hrdin­kou roz­lousk­nout tajem­né indi­cie,... Read more »

HORKÉ VAFLE A LEDOVÉ KOUPELE

Příjemná odde­chov­ka z nád­her­né­ho pro­stře­dí roman­tic­kých hor s láka­vým názvem „Horké vafle a ledo­vé kou­pe­le“ od Karin Harjegard vám zce­la urči­tě zpří­jem­ní dlou­hé pod­zim­ní veče­ry. Hlavní hrdin­kou je při­bliž­ně pade­sá­ti­le­tá, bezdět­ná uči­tel­ka... Read more »

ČAS PÍSKU

Čas od času si pře­čtu pří­běhy, jež jsou napsá­ny dle sku­teč­né­ho pří­bě­hu, a tak není divu, že jsem sáh­la i po kni­ze „Čas pís­ku“ od Edith Blaisové, kte­rá strá­vi­la 450 dní jako rukojmí... Read more »
Stránka načtena za 15,57053 s | počet dotazů: 8120 | paměť: 54081 KB. | 25.05.2024 - 22:50:43