Kritiky.cz > Recenze knih > HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů

HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů

358142821 10222128263507690 4357842662825251533 n
358142821 10222128263507690 4357842662825251533 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste si již dří­ve oblí­bi­li horo­ro­vou sérii V zaje­tí démo­nů, tak si urči­tě nenech­te ujít kni­hu Hřbitov od auto­rů Eda a Lorraine Warrenových, kte­ří desít­ky let bojo­va­li se sila­mi zla a zaži­ly při tom řadu šoku­jí­cích udá­los­tí.

Já osob­ně jsem se na tuhle kni­hu moc těši­la, mož­ná i také tak tro­chu ze zvě­da­vos­ti. ostat­ně kdo by odo­lal kni­hou plnou stra­ši­del­ných pří­bě­hů ze sta­rých hřbi­to­vů, jež se navíc doo­prav­dy sta­ly.... asi málo­kdo...

Samotná kni­ha je roz­dě­le­na na dvě vět­ší čás­ti, a to na Příběhy ze hřbi­to­va Union Cemetery, a na pří­běhy z dal­ších sta­rých hřbi­to­vů umís­tě­ných po růz­nu v Nové Anglii. Obsahuje bar­vi­tě vylí­če­né kra­tič­ké his­tor­ky, kte­ré sku­teč­ně doka­zu­jí exis­ten­ci živo­ta po živo­tě tak, jak je pro­ži­li nejen živí, ale i mrví.

S čte­ním této kni­hy zjis­tí­te, že hřbi­to­vy nejsou zas až tak zda­le­ka „mrt­vá“ mís­ta, ale prá­vě nao­pak, pře­ky­pu­jí­cí „živou­cí­mi“ důka­zy o nad­při­ro­ze­ných a para­nor­mál­ních jevech.

Nejvíce mě však zara­zi­lo, že: „Když náhrob­ní kame­ny vyfo­to­gra­fu­je­te a sním­ky pak vyvo­lá­te, čas­to zjis­tí­te, že ten „vzo­rek“ ve sku­teč­nos­ti tvo­ří obli­če­je a posta­vy lidí, kte­ří tam jsou pohřbe­ni.“ Navíc se dozví­te více o his­to­rii hřbi­to­va Union Cemetery a o tom, jak je obe­střen tajem­nou silou, kte­rá má dost nebla­hý vliv na lidi žijí­cí v jeho blíz­kos­ti....

A abys­te si vše moh­li bar­vi­tě před­sta­vit, nesmí samo­zřej­mě v kni­ze chy­bět ani něko­lik foto­gra­fií hrobů a hřbi­to­va, váží­cích se k oněm tajem­ným, a i tak tro­chu mra­zi­vým pří­bě­hům.

I když se jed­ná o děsi­vá a hrů­zu nahá­ně­jí­cí setká­ní s nad­při­ro­ze­ný­mi věc­mi, kte­ré rozum jen těž­ko doká­že vysvět­lit a pocho­pit, přes­to si vás kni­ha zce­la pod­ma­ní.

Vzhledem k tomu, že auto­ři ve vět­ši­ně pří­pa­dů popi­su­jí setká­ní s duchy, kte­ří neško­dí, ale nao­pak se sna­ží lidem pomá­hat či je varo­vat před mož­ný­mi nebez­pe­čí­mi, je to záro­veň i skvě­lá odde­chov­ka s poslá­ním pře­dat ono skry­té posel­ství „živo­ta po živo­tě“.

Proto chcete-li se pří­jem­ně bát, a záro­veň i tak tro­chu pocho­pit „duchař­skou“ téma­ti­ku, co si vás doslo­va pod­ma­ní a vykouz­lí skvě­lý čte­nář­ský poži­tek, sáh­ně­te po kni­ze HŘBITOV.

HŘBITOV. Pravdivá svě­dec­tví démo­no­lo­gů, kte­ří vystu­pu­jí v horo­ro­vé sérii V zaje­tí démo­nů

Ed & Lorraine Warrenovi, Robert David Chase

Vydalo Nakladatelství XYZ v Praze roku 2023 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

První vydá­ní

Praha, 2023

Počet stran: 234

ISBN: 978-80-7683-322-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92020 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72113 KB. | 18.04.2024 - 06:04:33