Kritiky.cz >

Meky

Meky, nebo-li cha­risma­tic­ký zpě­vák Miro Žbirka, byl legen­dou čes­ko­slo­ven­ské pop music, na kte­rou se jen tak těž­ko zapo­mí­ná. 78 minut dlou­hý doku­ment se sna­ží divá­ko­vi při­blí­žit nejen jeho sou­kro­mý... Read more »

Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda

Katarína Gillerová je nazý­vá­na slo­ven­skou Danielle Steelovou. Její romá­ny mají vždy zají­ma­vou záplet­ku. U novin­ky „Jestli mě uvě­říš“ tomu není jinak.  Read more »

Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová

Slovenská hereč­ka Zuzana Kronerová pochá­zí z herec­ké rodi­ny. Má za sebou desít­ky fil­mo­vých rolí a seri­á­lů. A letos zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Bába z ledu, reži­sé­ra Bohdana... Read more »

Podívejte se vzkaz známého herce k filmu, jenž vstoupil do kin

Read more »

Podívejte se na ukázku k chystanému českému filmu Tlumočník

Film Tlumočník, reži­sé­ra Martina Šulíka, v němž hlav­ní role vytvo­ři­li osca­ro­vý reži­sér a v tom­to pří­pa­dě herec Jiří Menzel a drži­tel Evropské fil­mo­vé ceny pro nej­lep­ší­ho her­ce roku 2016, Peter Simonischek, vstou­pí do... Read more »

Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro

Snad kaž­dý ví, že památ­ky zapsa­né na sezna­mu UNESCO nabí­zí to nej­lep­ší, co lze v dané zemi vidět. Někteří ces­to­va­te­lé se řídí prá­vě tím­to seznam. V Čechách na seznam UNESCO pat­ří... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me pokra­čo­va­la tře­tím dílem a upřím­ně řeče­no, šou zno­vu pobláz­ni­la celé Slovensko, hlav­ně díky jed­no­mu účin­ku­jí­cí­mu – Tomáš Bezdeda. Ten zaží­vá něco podob­né­ho jako před lety ve... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl

Druhý díl tře­tí řady nej­sle­do­va­něj­ší šou všech časů na Slovensku pokra­čo­val v nasa­ze­ném tem­pu. Jestliže byl prv­ní díl jenom začá­tek, tak tady se emo­ce roz­šouply už napl­no. Na dvoj­smy­sl­né řeči... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl

Na Slovensku se roze­běh­la tře­tí série nej­sle­do­va­něj­ší šou všech dob – Tvoja tvár znie pove­do­me – čes­ky Tvoje tvář má zná­mý hlas. Hned úvod­ní večer začal tak jako pře­de­šlé... Read more »

Horná Dolná

Původní tele­viz­ní tvor­ba pat­ří mezi vel­ké zbra­ně všech tele­vi­zí. Některé se tomu sice cíle­ně vyhý­ba­jí, to však není pří­pad Markízy na Slovensku. Tam trhá rekor­dy ve sle­do­va­nos­ti seri­ál s názvem... Read more »

Divoký Zapadákov - recenze

Televize Markíza na Slovensku se pokou­ší při­chá­zet stá­le s něčím novým a výjim­kou nejsou ani původ­ní slo­ven­ské seri­á­ly. Úplnou sou­čas­nou novin­kou, kte­rá se zača­la vysí­lat, je seri­ál Divoký Zapadákov. Jedná se... Read more »

Baby boom - reality show budící emoce

Unikátní rea­li­ty show, od kte­ré si tele­vi­ze Markíza na Slovensku sli­bo­va­la vel­kou sle­do­va­nost. Svým způ­so­bem se tak sta­lo, ale ten­to pořad budí, dá se říci, pekel­né emo­ce. Hned prv­ní... Read more »
Stránka načtena za 2,73357 s | počet dotazů: 200 | paměť: 47252 KB. | 22.06.2024 - 18:52:39