Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Meky

Meky

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Meky, nebo-li cha­risma­tic­ký zpě­vák Miro Žbirka, byl legen­dou čes­ko­slo­ven­ské pop music, na kte­rou se jen tak těž­ko zapo­mí­ná.

78 minut dlou­hý doku­ment se sna­ží divá­ko­vi při­blí­žit nejen jeho sou­kro­mý život, ale i jeho vel­mi úspěš­nou kari­é­ru a nebo­jí se obna­žit i boles­ti­vé rány z minu­los­ti, o nichž mno­hý divák mož­ná ani neměl tuše­ní, a kte­rá ho svým způ­so­bem popo­str­či­la tím správ­ným smě­rem a doved­la k milo­va­né muzi­ce jako tako­vé.

Ne kaž­dý však tuší, že za úspěš­nou kari­é­rou, nejen doma ale i v zahra­ni­čí, může pře­váž­ně jeho vytr­va­lá píle, sil­né ambi­ce, hou­žev­na­tá pra­co­vi­tost a ze vše­ho nej­ví­ce i jeho obrov­ský talent.

Celý doku­ment na mě půso­bil mile, nenu­ce­ně a pře­de­vším skrom­ně, ostat­ně jako celá osob­nost Mekyho, kte­rý byl pros­tě tako­vý, jaký byl.

Miloval Beatles, měl neotře­lou vlast­ní image, a hlav­ně si nikdy na nic nehrál, vše bral s nad­hle­dem a se svým typic­kým „ang­lic­kým“ humo­rem.

Těšit se může­te na chro­no­lo­gic­ké vyprá­vě­ní samot­né­ho Mekyho o jeho vlast­ním živo­tě, neza­po­me­nu­tel­ných momen­tech, a to vše dopl­ně­né o jeho nej­vět­ší „chytla­vé“ hity.

Nechybí samo­zřej­mě ani archiv­ní a sou­čas­né zábě­ry a sním­ky, včet­ně ote­vře­ných zpo­vě­dí jed­not­li­vých čle­nů býva­lých kapel, kte­ré vás doslo­va pře­kva­pí.

Mě osob­ně se doku­ment moc líbil, neboť doko­na­le vysti­hl to, jaký Miro Žbirka ve sku­teč­nos­ti byl a  podě­lil se s námi o své sil­né život­ní momen­ty dopl­ně­né o prů­řez toho nej­lep­ší­ho, co kdy napsal, slo­žil  a nazpí­val.

MEKY

Hrají: Marika Gombitová, Jaromír Tůma, Miro Žbirka, Kateřina Žbirková, Laco Lučenič, Kamil Peteraj

Režie: Šimon Šafránek

Země půvo­du: Česká republika/Slovensko

Jazyk: slo­ven­ský

Doba: 1 hodi­na 18 minut


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18941 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71987 KB. | 25.07.2024 - 15:03:49