Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová

Hodně lidí a nejen ženy má role povzbudila, říká herečka Zuzana Kronerová

ABA 8995
ABA 8995
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slovenská hereč­ka Zuzana Kronerová pochá­zí z herec­ké rodi­ny. Má za sebou desít­ky fil­mo­vých rolí a seri­á­lů. A letos zís­ka­la Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve fil­mu Bába z ledu, reži­sé­ra Bohdana Slámy, se kte­rým už spo­lu­pra­co­va­la na fil­mech Čtyři slun­ce, Venkovský uči­tel, Štěstí a také Divoké vče­ly za kte­ré­ho v roce 2012 zís­ka­la prv­ní­ho Českého lva za ved­lej­ší roli.

Letos jste zís­ka­la Českého lva za hlav­ní roli ve fil­mu Bába z ledu, a s reži­sé­rem Bohdanem Slámou jste nato­či­la také dal­ší oce­ně­né fil­my, jak pro­bí­há spo­lu­prá­ce?

No, tak kdy­by se mi něja­ký jeho scé­nář nelí­bil, tak bych do spo­lu­prá­ce nešla a nebo bych ho upo­zor­ni­la na to, co se mi ve scé­ná­ři nelí­bí. Ale prav­da je tako­vá, že on je vel­mi tole­rant­ní a že se ptá i na můj názor. A pak napí­še dal­ší ver­ze a ty jsou stá­le lep­ší a lep­ší. Takže zatím jsem spo­ko­je­ná, jsou to zají­ma­vé pro­jek­ty a i ty fil­my jsou neo­by­čej­né, tak­že nemám důvod proč ho opus­tit.

Bábu z ledu vidě­lo hod­ně divá­ků, setka­la jste se s něja­kou zají­ma­vou reak­cí divá­ka, kdy Vám něja­ká paní řek­la, že ji to při­po­mí­ná její situ­a­ci, život?

Měla jsem hod­ně hez­kých reak­cí a mno­ho tako­vých, že to hod­ně lidí a nejen ženy povzbu­di­lo k tomu, aby se osvo­bo­di­li a změ­ni­li něco ve svém živo­tě. A to mě vel­mi, vel­mi těší. To je ten bene­fit a důvod proč ten film vzni­kl. To mě těší nej­ví­ce.

Měla jste něja­ké při­po­mín­ky při pře­čte­ní scé­ná­ře k Bábě?

To ne, ale je prav­da, že jsem čet­la dvě pře­de­šlé ver­ze, kte­ré byli vel­mi dob­ré, ale tato finál­ní byla nej­lep­ší.

Váš tatí­nek Jozef Kroner, byl zná­mý herec. Dal Vám něja­ké rady do herec­tví?

Bavili jsme se spo­lu dlou­ho do noci, o živo­tě, o kumš­tě, herec­tví a umě­ní. Otec to pou­čo­vá­ní dělal tak nějak při­ro­ze­ně, že jsme jen tak deba­to­va­li a vůbec mě nepo­u­čo­val, ani nemen­to­ro­val. Ale při­tom jeho rady byli vel­mi cen­né, říkal že je potře­ba mít poko­ru vůči umě­ní a že není tře­ba zpych­nout, ale tvr­dě pra­co­vat na sobě, ze scé­ná­řů si vybí­rat a nebrat všech­no. To byli nesmír­ně cen­né rady, ale on mi je říkal, jen tak mimo­cho­dem, nepo­u­čo­val mě.

A neroz­mlou­val Vám zpo­čát­ku roz­hod­nu­tí pro herec­tví?

No tak, on mi to roz­mlou­val od mého malič­ké­ho malič­ka, a já se teda tvá­ři­la, že zas tolik herec­tví nechci, že chci stu­do­vat jazy­ky a dra­ma­tur­gii. Ale poz­dě­ji jsem rodi­čům řek­la, že to zku­sím a budu to brát spor­tov­ně, no a ono to vyšlo.

Foto zdroj : ALZE - 6 foto, ČFTA - 1 foto, Falcon - 1 foto


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45108 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72123 KB. | 12.04.2024 - 20:20:14