Kritiky.cz > Domácí rady > Svatební šaty na míru levně

Svatební šaty na míru levně

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud chce­te mít svůj jedi­neč­ný model, ale při­tom nechce­te zby­teč­ně utrá­cet, pak si může­te nechat ušít sva­teb­ní šaty na míru lev­ně. Jak? Jde o to, že sva­teb­ní šaty budou sice vybrá­ny z kata­lo­gu ale budou uši­ty pří­mo vám, doslo­va na tělo. Z výbě­ru sva­teb­ních šatů si tedy vybe­re­te model, kte­rý se vám nej­ví­ce libí. Poté vám krej­čí vez­me míry a pošle je do výrob­ny. Tam již sva­teb­ní šaty uši­jí přes­ně na míru vaší posta­vy. Je to urči­tý kom­pro­mis, pro­to­že ori­gi­nál­ní sva­teb­ní šaty na míru jsou dosti dra­hé. Takto nemů­že­te ovliv­nit vzhled mode­lu, ale pou­ze jeho veli­kost. Na sva­teb­ní den vám tak zůsta­ne krás­ná vzpo­mín­ka v podo­bě sva­teb­ních šatů. Někteří pro­dej­ci dokon­ce nabí­zí mož­nost drob­ných změn, jako napří­klad při­dá­ní růz­ných typů růz­ných typů kra­jek nebo doplň­ky jako ruč­ně šitý sva­teb­ní pod­va­zek.

Takto uši­té sva­teb­ní šaty jsou ale ve vět­ši­ně pří­pa­dů méně slo­ži­té na výzdo­bě a spa­da­jí spí­še do kate­go­rie jed­no­duš­ších, ale stá­le krás­ných a ele­gant­ních sva­teb­ních šatů. Navíc tyto šaty mají i dal­ší výho­du. Můžete je pou­žít tře­ba když půjde­te na ples, nebo jinou význam­nou udá­lost. Případně může­te šaty po svat­bě pro­dat. Další výho­dou je fakt, že při foce­ní se nemu­sí sva­teb­ní foto­graf o šaty tolik stra­cho­vat a může s vámi jít fotit napří­klad do lesa. Výběr z mož­ných sva­teb­ních šatů se kaž­dým rokem mění a kolek­ce při­bý­va­jí vel­mi rych­le. Módní návr­há­ři si dáva­jí zále­žet, aby se mode­ly neo­pa­ko­va­ly a při­chá­ze­jí vždy s něčím novým. Proto si může­te být jis­tá, že urči­tě najde­te pěk­né sva­teb­ní šaty, kte­ré z vás udě­la­jí nád­her­nou nevěs­tu.

Svatební šaty na míru skvě­le vystih­nou cha­rak­ter ženy

Svatební šaty na míru jsou per­fekt­ní pro vyjá­d­ře­ní poci­tů a pova­hy nevěs­ty. Protože vše se dělá pří­mo vám na tělo, může­te do celé­ho pro­ce­su od návr­hu šatů až po výro­bu mlu­vit a zasa­ho­vat tak, abys­te byla maxi­mál­ně spo­ko­je­ná. Samozřejmě nejdří­ve musí­te mít v hla­vě ale­spoň při­i­bliž­ný styl, jaký od šatů oče­ká­vá­te. Pak Vám krej­čí vez­me míry a začne pro­ces návr­hu. Jako základ vět­ši­nou slou­ží jiné sva­teb­ní šaty, pod­le kte­rých se při­pra­ví kom­plet­ně nový model pou­ze pro vás. Tento pro­ces může být doce­la dlou­hý a zabe­re i něko­lik týd­nů. Důležitý, už při prvot­ním návr­hu, je mate­ri­ál, ze kte­ré­ho budou šaty vyro­be­ny. Podle toho se také vytvá­ří mož­né tva­ry vleč­ky, růz­né nařa­se­ní šatů a podob­ně. Svatební šaty se šijí i něko­lik týd­nů. Proto už při plá­no­vá­ní svat­by je nut­no počí­tat s dosta­teč­nou časo­vou rezer­vou. Čekání se ale urči­tě vypla­tí a odmě­nou vám budou ori­gi­nál­ní sva­teb­ní šaty, ve kte­rých bude­te na sva­teb­ních foto­gra­fi­ích zkrát­ka doko­na­lá.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43420 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72158 KB. | 18.05.2024 - 09:04:57