Kritiky.cz > Divadelní recenze

Chladné dítě - Marius von Mayenburg

Mayenburg je sou­čas­ný němec­ký dra­ma­tik, jehož vzta­ho­vé dra­ma si při­pra­vi­li jako absol­vent­skou insce­na­ci stu­den­ti 3. roč­ní­ku KČD v režii Tomáše Ráliše v diva­dlu Disk. Jedná se o hru hra­nou takří­ka­jíc na „jeden zátah“,... Read more »

Verrücktes Blut (Šílená krev)

Nová scé­na Národního padla nabí­zí vel­mi čas­to zají­ma­vá před­sta­ve­ní, v posled­ní době jsem tam krom obli­gát­ní­ho Čekání na Godota shlé­dl i vel­mi pozo­ru­hod­nou němec­kou hru Šílená krev, kte­rou v Praze exklu­ziv­ně před­sta­vil... Read more »

Taking Off company - Oblíbenci

Hru Oblíbenci od švý­car­ské autor­ky Laury de Weck (roč­ník naro­ze­ní 1981) jsem shlé­dl v nedě­li v Paláci Akropolis, tak­že dojmy jsou ješ­tě doce­la čer­stvé a záro­veň už mám tro­chu toho potřeb­né­ho kon­tem­plač­ní­ho... Read more »

Othello, benátský mouřenín

Othello pat­ří mezi nej­slav­něj­ší Shakespearovy hry, bohu­žel jsem jej však až do vče­rej­ší­ho dne neměl tu mož­nost spat­řit na své vlast­ní zor­ni­ce. Konkrétně se jed­na­lo o dru­hou pre­mi­é­ru ve Stavovském... Read more »

Co se stalo, když Nora opustila manžela (aneb Opory společnosti) - Elfriede Jelinek

E. Jelinek (nosi­tel­ka Nobelovy ceny) je poměr­ně zná­má němec­ky píší­cí autor­ka, kte­rá z prken, jež zna­me­na­jí svět pro­nik­la i do svě­ta stří­br­né­ho plát­na v podo­bě fil­mu Pianistka, kte­rý měl poměr­ně kon­tro­verz­ní recen­ze.... Read more »

J. P. Sartre - Špinavé ruce

V padle Kolowrat jsem se popr­vé oci­tl až toto úte­rý, kdy jsem shlé­dl slav­nou hru slav­né­ho auto­ra s názvem „Špinavé ruce“. Pamatuji si, že v době (a není to zase tak dáv­no),... Read more »

Ionesco - Nosorožec

Ano, na Nové scé­ně Národního padla hra­jí noso­rož­ce. Pozoruhodnou hru slav­né­ho dra­ma­ti­ka anti­dra­ma­tu (či absurd­ní­ho padla). - Nosorožec! - To se Vám něco zdá… Ach, no tohle! V men­ším fran­couz­ském... Read more »

Man & Mahler - padlo Ponec (Malá inventura)

Tanec zrov­na není z pů Thálie vystou­pe­ním, kte­ré bych navště­vo­val nějak čas­to. Z čás­ti pro­to také bylo pro mě před­sta­ve­ní Man Mahler dost výji­meč­nou zále­ži­tos­tí, o kte­ré se však nepí­še zrov­na snad­no.... Read more »

Antikódy v Národním padle

Antikódy od V. Havla jsem kdy­si četl, své­ho času jsem o tom zane­chal ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru něja­kou tu řád­ku zde. Onen člá­nek má dosud cel­kem sluš­ný „goo­gle rating“ a je pod... Read more »

Enron - Lucy Prebble

Vím, že o padel­ní hrách tu moc čas­to nepíšu, je to čás­teč­ně i pro­to, že si mi o nich píše doce­la těž­ko. Shledal jsem totiž, že popsat něco tak uni­kát­ní­ho a záro­veň pomí­ji­vé­ho... Read more »

Věc Makropulos - Karel Čapek (ND)

Slavná padel­ní insce­na­ce Karla Čapka, Věc Makropulos, se zno­vu vra­cí na prk­na Národního (respek­ti­ve Stavovského) padla, ten­to­krát v režii slav­né­ho reži­sé­ra Roberta Wilsona. Kromě něj se ale hra může chlu­bit... Read more »

Pán z Prasečkova

Rubriku „tyjátr“ tady dost zane­dbá­vám, což je jis­tě ško­da už vzhle­dem k tomu, že jsem nedáv­no shlé­dl něko­lik zají­ma­vých před­sta­ve­ní. Tak tře­ba Pán z Prasečkova od slo­vut­né­ho Moliéra. Ke kla­si­ce v Národním... Read more »

Dokonalé štěstí aneb 1789

Barokní padlo mělo svo­ji krá­su, kte­rá spo­čí­va­la zejmé­na v jeho nikterak neskrý­va­né oká­za­los­ti. Jen považ­te, oheň a různá pyro­tech­ni­ka na jeviš­ti, k tomu fůra „ánsám­blu“, výprav­né kuli­sy - to vše byly atri­bu­ty,... Read more »

Mnoho povyku pro nic (Letní Shakespearovské slavnosti)

Letní Shakespearovské slav­nos­ti jsou víta­nou pří­le­ži­tos­tí, jejíž hlav­ní klad spat­řu­ji v jakém­si vyma­ně­ní padla z jeho - dnes tak vní­ma­né­ho - tra­dič­ní­ho pro­stře­dí sta­rých kla­si­cis­ních budov ven, mezi lidi, pod širou... Read more »

Mein Kampf ve Švandově padle (a bez jakékoliv švandy)

Nazvat padel­ní hru Mein Kampf, to už si pří­mo volá po pác­kém úspě­chu (mini­mál­ně v prv­ní fázi). Hra George Taboriho při­tom není bůhví­ja­ká novin­ka, neboť u nás se už hrá­la krát­ce po same­to­vé... Read more »

Mocná Afrodité

(zdroj fot­ky: novinky.cz) Woody Allen je samo­zřej­mě vel­ký borec, kte­ré­mu vět­ši­na sou­čas­ných tvůr­ců nesa­há ani pod vyta­že­né noha­vi­ce. Nápady z Woodyho trys­ka­jí s pra­vi­del­nos­tí ne nepo­dob­né eja­ku­la­ci sovět­ské­ho sta­cha­nov­ce. Prostě a jed­no­du­še,... Read more »

padlo Šrapnel - Tělocvikář

Po del­ší době jsem navští­vil padlo. Už se ze mě poma­lu stá­val kul­tur­ní bar­bar, tak­že jsem se na před­sta­ve­ní doce­la těšil. Jednalo se o padlo Šrapnel (jaký to výbuš­ný název!)... Read more »

Bezruký Frantík má energii na rozdávání

Setkání s žijí­cím bez­rukým Frantíkem byl sil­ný záži­tek pro jeho vrs­tev­ní­ky stej­ně jako dnes pro ty, kdo navští­ví diva­del­ní před­sta­ve­ní. Na scé­ně sty­li­zo­va­né jako cir­ku­so­vé šapi­tó se diva­del­ní hrdi­na setká­vá s lid­mi,... Read more »

Elefantazie připomíná fascinující příběh „Sloního muže“

Muzikál inspi­ro­va­ný život­ním pří­bě­hem „Sloního muže“ Josepha Merricka před­sta­vu­je na diva­del­ních prk­nech řadu bizard­ních postav. Mezi ně pat­ří pře­de­vším sku­pi­na účin­ku­jí­cí lon­dýn­ské­ho obludária, kde vystu­pu­jí siam­ská dvoj­ča­ta, mla­dík se... Read more »

Zkurvení havlisti (Komediograf)

Hru Zkurvení havlis­ti jsem nedáv­no viděl na prk­nech padla v Dlouhé a řekl jsem si, že by si urči­tě zaslou­ži­la něko­lik blo­go­vých řádek. Luboši Balákovi z Komediografu se totiž poved­lo dát dohro­ma­dy... Read more »

Jsme v pohodě - Paul Rudnick

Jsme v poho­dě je asi nej­víc tep­lá hra, kte­rou jsem kdy na diva­del­ních prk­nech viděl. Režisér Braňo Holíček doká­zal Rudnickův text dovést takřka k doko­na­los­ti, tak­že na sil­ný divác­ký záži­tek je... Read more »

Kancl (2018)

Divadlo Rokoko jsem navští­vil co si pama­tu­ji popr­vé. Překvapilo mě, kolik men­ších diva­del­ních scén Praha ukrý­vá, ale pod­zem­ní hle­diš­tě s cca dvě­ma sty mís­ty pří­stup­ný­mi z pou­ze jed­né chod­by je spo­lu... Read more »

Divadlo: Krysař (2018)

Po loň­ské návštěvě tak tro­chu nestan­dart­ní­ho muzi­ká­lu Tajemství od Daniela Landy a jeho man­žel­ky v reži­sér­ské pozi­ci, kte­rý se mi ale až neče­ka­ně zalí­bil, jsem vyu­žil mož­nos­ti zhléd­nout také jeho ješ­tě o něko­lik roků... Read more »
Stránka načtena za 3,71851 s | počet dotazů: 211 | paměť: 48051 KB. | 28.02.2024 - 13:24:36