Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl

Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl

Tvoja tvar znie povedome
Tvoja tvar znie povedome
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je za námi devá­té kolo nebo taky semi­fi­ná­le zábav­né­ho pro­gra­mu Tvoja tvár znie pove­do­me, po kte­rém zůsta­li čty­ři fina­lis­té, při­čemž to vzbu­di­lo doce­la vel­ké roz­pa­ky a roz­ča­ro­vá­ní, ale o tom až poz­dě­ji. První semi­fi­ná­lo­vé vystou­pe­ní obsta­ra­la Viki Valúchová, kte­rá poda­la svo­je poje­tí Pomády – sekun­do­va­la jí v podo­bě Johna Travolty Mirka Pártlová, hereč­ka, zpě­vač­ka a hvězda dru­hé série. Lucia Siposová vyfa­so­va­la ška­re­dé­ho chlap­ca – její auten­tic­ká slo­va – Sex Pistols. Během její­ho vystou­pe­ní praš­ti­la jed­no­ho z porot­ců, Kuliho, do hla­vy kla­sic­kou flaš­kou ze skla, dost odváž­né a nebez­peč­né.

Pak při­šla na řadu nej­vět­ší pec­ka semi­fi­ná­le – Tomáš Palonder – Annie Lenox – No More I Love You´s. Dostal mega­hod­no­ce­ní a bylo jas­né, že ten večer vyhra­je, i když to byl tepr­ve tře­tí kus v pořa­dí. Nutno podotknout, že to jed­nak zazpí­val fan­tas­tic­ky a pak herec­ky doko­na­le ztvár­nil původ­ní inter­pret­ku. O Tomášovi Palonderovi se vše­o­bec­ně ví, že je to skvě­lý diva­del­ní a dabin­go­vý herec.

Hodnocení poro­ty tro­chu sra­zi­lo tu dojí­ma­vou atmo­sfé­ru, konec­kon­ců Tomáš Palonder měl co dělat, aby se neroz­pla­kal. Opět měl potlesk ve sto­je, jako téměř pokaž­dé. Zuzana Falová pro­nes­la, že jí nějak zvlh­ly oči, že se jí zamokři­ly. V tu ránu se ostat­ní tři porot­ci vel­mi sna­ži­li, aby nevy­prsk­li smí­chy. Zuzana je však potresta­la, ona to totiž vidě­la a řek­la jim, že jsou tři hova­da, kte­rá nepat­ří na tele­viz­ní obra­zov­ku.

Pánové se při svém hod­no­ce­ní ohra­di­ly, tedy jenom Dano Dangl, ale stej­ně to bylo nepa­t­řič­né jed­nak vůči té sklad­bě a pak také k emo­cím Tomáše Palondera. Nakonec jim to Zuzana Fialová odpus­ti­la. Dano Dangl vychvá­lil i jeho ang­lič­ti­nu, s čímž se nedá než sou­hla­sit, extrém­ně melo­dic­ká a zvuč­ná.

Další na řadě byla Lina Mayer a její podá­ní Beyoncé. Sežehla od poro­ty samou chvá­lu a kro­mě toho byla spíš svle­če­ná než oble­če­ná a porot­ci z toho až zača­li bás­nit. Největší favo­rit šou Tomáš Bezdeda měl dost těž­kou pozi­ci – Carl Douglas – Kung Fu Fighting. Zazpívané bez sebe­men­ší chy­bič­ky, per­fekt­ní, k tomu cvi­če­ní kung fu a pře­rá­že­ní des­ky. To ale byla abso­lut­ní hloupost, dát netré­no­va­né­mu člo­vě­ku v bojo­vých umě­ních, pře­rá­že­ní. To si může dovo­lit jen ten, kdo má čer­ný pás ane­bo je mis­tr bojo­vých umě­ní. Tomáš Bezdeda to také tro­chu odne­sl úpor­ný­mi bolest­mi, ale je to oprav­du vel­ký pro­fe­si­o­nál, nedal na sobě vůbec nic znát.

René Štúr ztvár­nil zlé­ho chlap­ce slo­ven­ské hudeb­ní scé­ny – Robo Grigorov. Slovenské stří­bro Eva Máziková dosta­la Jennifer Lopez, což není zrov­na výhra vzhle­dem k roz­díl­né­mu věku obou dam. Na závěr Peter Brajerčík a Elton John. Podobně jako Tomáš Palonder – výbor­ný výkon. Opět enorm­ní chvá­la.

Po bodo­vá­ní měl nej­ví­ce tedy Tomáš Palonder a zví­tě­zil. 1 000 eur věno­val reha­bi­li­tač­ní­mu cen­t­ru Harmony, kte­ré se sta­rá o kom­plex­ní léčbu dětí s dia­gnó­zou dět­ská mozko­vá obr­na. Pak už se vyhla­šo­va­li čty­ři fina­lis­té. Co si bude­me namlou­vat, Tomáš Palonder byl po všech kolech jas­ný z prv­ní­ho mís­ta. Za ním se zařa­di­li Eva Máziková, Peter Brajerčík a Lina Mayer.

Fanoušci byli extrém­ně pro­ti v jed­nom jedi­ném pří­pa­dě – Eva Máziková. Všichni čeka­li, že postou­pí nej­vět­ší favo­rit Tomáš Bezdeda, ale bohu­žel se mu to nepo­da­ři­lo, i když ho tam divá­ci chtě­li. Vůči Evě Mázikové se strh­la doce­la lavi­na urá­žek. Ono je to v pod­sta­tě jed­no, pro­to­že tak jako tak zví­tě­zí čer­ný kůň sou­tě­že Tomáš Palonder, kte­ré­mu se dáva­jí nej­vět­ší šan­ce. Vždycky se může stát všech­no, ale to by musel výraz­ně poka­zit vystou­pe­ní, což u něj nehro­zí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále9. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále Tak a je to za námi. Přesněji řečeno třetí série nejsledovanější show na Slovensku všech dob – Tvoja tvár znie povedome. V pondělí 8. května proběhlo finále a byla to neuvěřitelná palba, a […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl24. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží s třetí sérií ke svému závěru, avšak tentokrát to bylo osmé kolo. Jako první nastoupil Tomáš Bezdeda a jeho Elvis Presley. Podle diváků nejlepší, avšak […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl17. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží do finiše, i když je za námi v uvozovkách teprve sedmý díl. Jako první šla na řadu Eva Máziková a její představa Dana Nekonečného. Přestože se jedná o […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl10. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl Nejúspěšnější šou v historii samostatné slovenské televizní zábavy pokračovala šestým dílem a opět nezklamala – spíše naopak. Jako první se představila Lina Mayer s písní Euphoria, jejíž […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […] Posted in TV Recenze
  • Varte s nami - rychlé vaření15. března 2017 Varte s nami - rychlé vaření V každé z televizí se vaří. Je jedno jestli u nás nebo na Slovensku, ale všude se vaří. Pořadů je mnoho a jedním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jednou týdně a trvá zhruba […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25499 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72058 KB. | 22.04.2024 - 14:13:35