Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále

images
images
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak a je to za námi. Přesněji řeče­no tře­tí série nej­sle­do­va­něj­ší show na Slovensku všech dob – Tvoja tvár znie pove­do­me. V pon­dě­lí 8. květ­na pro­běh­lo finá­le a byla to neu­vě­ři­tel­ná pal­ba, a to nejen od fina­lis­tů. Začátek odstar­to­va­la slo­ven­ská mode­rá­tor­ská hvězda Martin Pyco Rausch. Ten se převtě­lil do slav­né­ho her­ce Christophera Walkena a tan­co­val. Bylo to mír­ně uje­té, ale Pycovi se to musí odpus­tit. Jako prv­ní poté při­šly na řadu prá­vě čty­ři finá­lo­vé kusy – Lina Mayer, Eva Máziková, Tomáš Palonder a Peter Brajerčík, kte­ří si střih­li sku­pi­nu Vengaboys. No, bylo to tako­vé zvlášt­ní, mini­mál­ně od nej­star­ší ze čtve­ři­ce, Evy Mázikové.

Kromě sou­těž­ních vystou­pe­ní vystu­po­val i zby­tek osmi­člen­né­ho osa­zen­stva, jenž se nepro­bo­jo­va­lo do úpl­né­ho finá­le. Nesoutěžní duet pře­ved­li Lucia Siposová a René Štúr jako Kráska a Zvíře. Nutno říct, že mas­ka v podo­bě Zvířete byla doko­na­lá, popu­lár­ní­ho slo­ven­ské­ho her­ce by v ní hle­dal kdo­ko­liv těž­ko. Pak nastou­pil prv­ní z finá­lo­vé čtyř­ky Peter Brajerčík. Ten si nalo­žil hod­ně – PSY. Nepředvedl sice Gagnam Style, nicmé­ně jeho Gentleman byla síla v dob­rém řeče­no. Porota ho vel­mi vychvá­li­la. Na člo­vě­ka, vlast­ně čis­to­krev­né­ho her­ce, kte­rý nikdy nezpí­val, to bylo ohro­mu­jí­cí. Navíc Zuzana Fialová pro­zra­di­la, jak sba­lil svo­ji man­žel­ku, zná­mou slo­ven­skou hereč­ku Ivanu Kuxovou, se kte­rou má už i dítě – syna.

Třetí v pořa­dí nastou­pil nej­vět­ší favo­rit Tomáš Palonder. Ten se jevil, že bude jas­ným vítě­zem, konec­kon­ců to všich­ni oče­ká­va­li. Na finá­le si vybral Iron Maiden. Opět ohrom­ná chvá­la, jako vždyc­ky. Tomáš a Pyco řeši­li, čím si ucpá­vá okno, když je mu zima – naráž­ka na Iron Maiden, že jim na pódi­um léta­ly kalhot­ky. Po meta­lo­vém náře­zu při­šel úpl­ně odliš­ný styl – rap. Tomáš Bezdeda a Viki Valúchová si střih­li LMFAO – Party Rock Anthem. Jestliže se mlu­ví o finá­lo­vé pal­bě, tak tohle bylo něco neu­vě­ři­tel­né­ho. Opět se potvr­dil názor fanouš­ků na to, že Tomáš Bezdeda měl být ve finá­lo­vém kvar­te­tu, jak by se řeklo.

To, co před­ve­dl pěvec­ky, taneč­ně i herec­ky bylo per­fekt­ní, doko­na­lé, úžas­né. Oba dva si vyslou­ži­li potlesk ve sto­je. Od poro­ty sežeh­li dal­ší kopec chvá­ly. Jako dal­ší nastou­pi­la Eva Máziková v podo­bě oper­ní­ho pěv­ce Plácida Dominga. Dost vel­ké sous­to vzhle­dem k tomu, jaké nená­vist­né komen­tá­ře smě­rem k ní měli fanouš­ci. Po vystou­pe­ní se roz­pla­ka­la pod náva­lem emo­cí. Porota byla vel­mi roz­ru­še­ná z toho­to vystou­pe­ní. Zuzana Fialová dokon­ce těž­ko zadr­žo­va­la slzy. Klepal se jí hlas a hor­ko těž­ko dokon­či­la svo­je hod­no­ce­ní. Eva Máziková je sice divoch, ale umí být i klid­ná, což uká­za­la prá­vě ve finá­le díky skvě­lé­mu zpě­vu.

Posledním z fina­lis­tů byla Lina Mayer, kte­rá si střih­la těž­ký kalibr – Michael Jackson – Smooth Criminal. Bylo to vel­mi podob­ně ori­gi­ná­lu, nicmé­ně ješ­tě kou­sek chy­běl, co se týká pěvec­ké strán­ky. Herecky jinak doko­na­lé i spo­lu s fyzic­kou podo­bou. Po všech účin­ku­jí­cích při­šel šok – vystou­pil ředi­tel tele­vi­ze Markíza Matthias Settele jako jeden ze sku­pi­ny Beatles. To se teda roz­hod­ně neče­ka­lo. Pak už při­šlo k vyhlá­še­ní výsled­ků. Ještě před­tím však poro­ta zhod­no­ti­la celou tře­tí sérií. Dano Dangl vyzdvi­hl hlav­ně to, jak kama­rád­ští byli účin­ku­jí­cí vůči sobě a také jim podě­ko­val. Nezapomněl v prů­bě­hu veče­ra ani na dík taneč­ní­kům. Pak Pyco začal vyhla­šo­vat od čtvr­té­ho mís­ta.

Tam se umís­ti­la Lina Mayer. Ta podotkla, že bram­bo­ro­vá medai­le je fajn, a že měla vel­mi dob­rý pocit z celé­ho finá­le. Také pro­zra­di­la, že to nebra­la jako sou­těž, ale jako zají­ma­vou zku­še­nost. I přes­to, že to bylo čtvr­té mís­to, dosta­la dárek v podo­bě bílých slu­chá­tek, kte­ré byly pode­psa­né od všech jejich kole­gů, kte­ří zpí­va­li a hvěz­di­li v této tře­tí sérii. No a šlo se na tře­tí mís­to – Eva Máziková. To se dalo čekat, že děv­ča­ta skon­čí tak­to. Poděkovala pub­li­ku, vyzdvih­la všech­na vystou­pe­ní. Dostala bron­zo­vý rám s fot­ka­mi jejich pře­měn během celé sou­tě­že. A to nej­dů­le­ži­těj­ší se při­blí­ži­lo.

Už v této chví­li všich­ni mys­le­li, že Tomáš Palonder vyhra­je. Byli si sto­pro­cent­ně jis­tí. Ale ono ne – vyhrál nená­pad­ný Peter Brajerčík, kte­ré­mu bylo líto, že tam nesto­jí všich­ni, ale jen on sám. Dá se říct, že to byl šok a divá­ci z toho byli tako­ví roz­pa­či­tí. Přece jen se čekal jas­ný favo­rit Tomáš Palonder, jenž byl tedy stří­br­ný. Taktéž dostal svo­je zará­mo­va­né pro­mě­ny. Také podě­ko­val a pro­hlá­sil, že to bylo to nej­bláz­ni­věj­ší, co zažil ve svém pro­fes­ním živo­tě. Taky vyzdvi­hl soudrž­nost mezi vše­mi kole­gy, což se tak čas­to nevi­dí, jak dodal. Peter Brajerčík dostal šek na 3 000 eur, kte­rý věno­val Občanskému sdru­že­ní Iskierka. Uvidíme, kdo půjde do čtvr­té série, kte­rá by měla násle­do­vat v září nebo v říj­nu. Už nyní se někte­ří sho­du­jí, že by se měli vrá­tit oba Tomášové – Palonder a Bezdeda.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl2. května 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl Je za námi deváté kolo nebo taky semifinále zábavného programu Tvoja tvár znie povedome, po kterém zůstali čtyři finalisté, přičemž to vzbudilo docela velké rozpaky a rozčarování, ale o […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl24. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží s třetí sérií ke svému závěru, avšak tentokrát to bylo osmé kolo. Jako první nastoupil Tomáš Bezdeda a jeho Elvis Presley. Podle diváků nejlepší, avšak […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl17. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl Tvoja tvár znie povedome se blíží do finiše, i když je za námi v uvozovkách teprve sedmý díl. Jako první šla na řadu Eva Máziková a její představa Dana Nekonečného. Přestože se jedná o […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl10. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl Nejúspěšnější šou v historii samostatné slovenské televizní zábavy pokračovala šestým dílem a opět nezklamala – spíše naopak. Jako první se představila Lina Mayer s písní Euphoria, jejíž […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl4. dubna 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala pátým dílem a po minulém týdnu, kdy to byla velká sranda, se očekávalo něco podobného i nyní. Ovšem tentokrát to byla prča jak hrča – což jsou […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl28. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie povedome bylo kolem masek, jak poznamenala porotkyně, slovenská herečka Zuzana Fialová, udělila by za masky plný počet bodů. První šok přišel hned u druhého […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl25. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl Tvoja tvár znie povedome pokračovala třetím dílem a upřímně řečeno, šou znovu pobláznila celé Slovensko, hlavně díky jednomu účinkujícímu – Tomáš Bezdeda. Ten zažívá něco podobného jako […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl19. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl Druhý díl třetí řady nejsledovanější šou všech časů na Slovensku pokračoval v nasazeném tempu. Jestliže byl první díl jenom začátek, tak tady se emoce rozšouply už naplno. Na dvojsmyslné […] Posted in TV Recenze
  • Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl17. března 2017 Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl Na Slovensku se rozeběhla třetí série nejsledovanější šou všech dob – Tvoja tvár znie povedome – česky Tvoje tvář má známý hlas. Hned úvodní večer začal tak jako předešlé série – naplno. […] Posted in TV Recenze
  • Varte s nami - rychlé vaření15. března 2017 Varte s nami - rychlé vaření V každé z televizí se vaří. Je jedno jestli u nás nebo na Slovensku, ale všude se vaří. Pořadů je mnoho a jedním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jednou týdně a trvá zhruba […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51163 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72077 KB. | 25.04.2024 - 07:48:33