Kritiky.cz >

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 10. díl - finále

Tak a je to za námi. Přesněji řeče­no tře­tí série nej­sle­do­va­něj­ší show na Slovensku všech dob – Tvoja tvár znie pove­do­me. V pon­dě­lí 8. květ­na pro­běh­lo finá­le a byla to neu­vě­ři­tel­ná pal­ba, a to... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3- série - 9. díl

Je za námi devá­té kolo nebo taky semi­fi­ná­le zábav­né­ho pro­gra­mu Tvoja tvár znie pove­do­me, po kte­rém zůsta­li čty­ři fina­lis­té, při­čemž to vzbu­di­lo doce­la vel­ké roz­pa­ky a roz­ča­ro­vá­ní, ale o tom až poz­dě­ji.... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 8. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me se blí­ží s tře­tí sérií ke své­mu závě­ru, avšak ten­to­krát to bylo osmé kolo. Jako prv­ní nastou­pil Tomáš Bezdeda a jeho Elvis Presley. Podle divá­ků nej­lep­ší, avšak... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 7. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me se blí­ží do fini­še, i když je za námi v uvo­zov­kách tepr­ve sed­mý díl. Jako prv­ní šla na řadu Eva Máziková a její před­sta­va Dana Nekonečného. Přestože se... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 6. díl

Nejúspěšnější šou v his­to­rii samo­stat­né slo­ven­ské tele­viz­ní zába­vy pokra­čo­va­la šes­tým dílem a opět nezkla­ma­la – spí­še nao­pak. Jako prv­ní se před­sta­vi­la Lina Mayer s pís­ní Euphoria, jejíž inter­pret­ka Lorren s ní vyhrá­la Velkou... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 5. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me pokra­čo­va­la pátým dílem a po minu­lém týd­nu, kdy to byla vel­ká sran­da, se oče­ká­va­lo něco podob­né­ho i nyní. Ovšem ten­to­krát to byla prča jak hrča – což jsou... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 4. díl

Čtvrté kolo šou Tvoja tvár znie pove­do­me bylo kolem masek, jak pozna­me­na­la porot­ky­ně, slo­ven­ská hereč­ka Zuzana Fialová, udě­li­la by za mas­ky plný počet bodů. První šok při­šel hned u dru­hé­ho... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 3. díl

Tvoja tvár znie pove­do­me pokra­čo­va­la tře­tím dílem a upřím­ně řeče­no, šou zno­vu pobláz­ni­la celé Slovensko, hlav­ně díky jed­no­mu účin­ku­jí­cí­mu – Tomáš Bezdeda. Ten zaží­vá něco podob­né­ho jako před lety ve... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 2. díl

Druhý díl tře­tí řady nej­sle­do­va­něj­ší šou všech časů na Slovensku pokra­čo­val v nasa­ze­ném tem­pu. Jestliže byl prv­ní díl jenom začá­tek, tak tady se emo­ce roz­šouply už napl­no. Na dvoj­smy­sl­né řeči... Read more »

Tvoja tvár znie povedome - 3. série - 1. díl

Na Slovensku se roze­běh­la tře­tí série nej­sle­do­va­něj­ší šou všech dob – Tvoja tvár znie pove­do­me – čes­ky Tvoje tvář má zná­mý hlas. Hned úvod­ní večer začal tak jako pře­de­šlé... Read more »

Varte s nami - rychlé vaření

V kaž­dé z tele­vi­zí se vaří. Je jed­no jest­li u nás nebo na Slovensku, ale všu­de se vaří. Pořadů je mno­ho a jed­ním z nich je Varte s nami na Markíze. Vysílá se jed­nou týd­ně... Read more »

Horná Dolná

Původní tele­viz­ní tvor­ba pat­ří mezi vel­ké zbra­ně všech tele­vi­zí. Některé se tomu sice cíle­ně vyhý­ba­jí, to však není pří­pad Markízy na Slovensku. Tam trhá rekor­dy ve sle­do­va­nos­ti seri­ál s názvem... Read more »

Dobre vedieť! - zábava i poučení

Na slo­ven­ské tele­vi­zi Markíza už pár měsí­ců běží zábav­ný sou­těž­ní pro­gram Dobre vedieť!, kte­rý si zís­kal poměr­ně obli­bu. Soutěží dva týmy. První vede herec Juraj Kemka a dru­hý Róbert Jakab,... Read more »

Šťastný domov - pomoc v nouzi

Slovenská tele­vi­ze Markíza se spe­ci­a­li­zu­je na vymýš­le­ní nových pořa­dů a seri­á­lů. Nejde vylo­že­ně jen o for­má­ty čis­tě zábav­né, vel­mi čas­to se v nových pořa­dech i pomá­há v uvo­zov­kách oby­čej­ným lidem. Do jed­no­ho z tako­vých pořa­dů... Read more »

O 10 rokov mladší - změna k lepšímu nebo ne?

Televize Markíza na Slovensku kro­mě původ­ních seri­á­lů při­chá­zí i s růz­ný­mi nový­mi pořa­dy, mož­ná lépe řeče­no rea­li­ty show. Jedním z úpl­ně nových for­má­tů je show O 10 rokov mlad­ší. Je to opět licen­ce... Read more »

Divoký Zapadákov - recenze

Televize Markíza na Slovensku se pokou­ší při­chá­zet stá­le s něčím novým a výjim­kou nejsou ani původ­ní slo­ven­ské seri­á­ly. Úplnou sou­čas­nou novin­kou, kte­rá se zača­la vysí­lat, je seri­ál Divoký Zapadákov. Jedná se... Read more »

Baby boom - reality show budící emoce

Unikátní rea­li­ty show, od kte­ré si tele­vi­ze Markíza na Slovensku sli­bo­va­la vel­kou sle­do­va­nost. Svým způ­so­bem se tak sta­lo, ale ten­to pořad budí, dá se říci, pekel­né emo­ce. Hned prv­ní... Read more »
Stránka načtena za 2,65911 s | počet dotazů: 199 | paměť: 48022 KB. | 25.04.2024 - 07:48:28