Kritiky.cz > Domácí rady > Vana vs. sprchový kout

Vana vs. sprchový kout

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud se roz­ho­du­je­te, zda si do kou­pel­ny poří­dí­te vanu nebo spr­cho­vý kout, v dneš­ní době už se nedá kou­kat jen na roz­mě­ry, pro­to­že dneš­ní spr­cho­vé kou­ty jsou doce­la pro­stor­né, ale tím pádem někte­ré z nich mohou roz­mě­ro­vě kon­ku­ro­vat vanám, spí­še než na pro­sto­ry bys­te se měli zamě­řit na to, co Vám osob­ně bude víc vyho­vo­vat.
sprcha vedle wc
Sprchový kout – i když někte­ré jsou pro­sto­ro­vě stej­né jako vana, dají se samo­zřej­mě poří­dit i men­ší, a hlav­ní výho­dou do malých kou­pe­len je to, že vlast­ně nej­víc mís­ta zabí­ra­jí do výš­ky, zatím­co vana do šíř­ky, tak­že mís­to ušet­ří­te urči­tě. Někteří lidé tvr­dí, že při spr­cho­vá­ní ušet­ří­te i vodu, je tomu ale oprav­du tak? Pánové mož­ná ano, pokud se namo­čí, vypnou vodu, namyd­lí se, umy­jí, a potom až opět vodu pus­tí, tak pro­ti kou­pe­li ve vaně vodu ušet­ří, ale ženy, kte­ré ve spr­še (ale i ve vaně), trá­ví del­ší dobu, myjí si déle vla­sy, urči­tě ne, v tomhle pří­pa­dě vyplýtvá­te víc vody, než ve vaně. Nevýhodu mají v tom, že někte­ré kous­ky prádla v nich pře­pe­re­te jen těž­ko, a když se Vám naro­dí děti, postu­pem času se z vět­ši­ny z nich stá­va­jí „malí pla­váč­ci“, kte­ří budou mít radě­ji vanu.
Vana– není asi nic pří­jem­něj­ší­ho, než po nároč­ném dni, hlav­ně v chlad­ných pod­zim­ních a zim­ních dnech, si dopřát voňa­vou, rela­xač­ní kou­pel, ale najdou se mezi námi tako­ví, kte­ří se odmí­ta­jí kou­pat vlast­ně „vlast­ní špí­ně“ a upřed­nost­ní radě­ji spr­cho­vý kout, pro spr­cho­vý kout se roz­ho­du­jí vět­ši­nou muži, a hlav­ně spor­tov­ci, ženy mají radě­ji vanu, o dětech nemluvě.
modré doplňky v koupelně
Pokud máte v kou­pel­ně dosta­tek pro­sto­ru, a také dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků, může­te si poří­dit jak vanu, tak i spr­cho­vý kout, a bude spo­ko­je­ná celá rodi­na, nebo může­te zvo­lit kom­pro­mis, poří­dit si vanu, k ní spr­cho­vou bate­rii, a tzv. vano­vou zástě­nu, tím pádem bude­te mít 2 v 1, upo­ko­jí­te své potře­by k rela­xa­ci, ale v létě nao­pak výho­dy spr­cho­vá­ní, a děti budou spo­ko­je­né také.


Foto: Pixabay
Image by Mikes-Photography from Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,82442 s | počet dotazů: 280 | paměť: 71690 KB. | 29.02.2024 - 00:34:14