Kritiky.cz > Recenze knih > Judith Orloff: 365 tipů pro vysoce citlivé lidi

Judith Orloff: 365 tipů pro vysoce citlivé lidi

obalka 365 tipu pro vysoce citlive lidi
obalka 365 tipu pro vysoce citlive lidi
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vysoce cit­li­vé lidi (nebo­li empa­ty) cha­rak­te­ri­zu­jí vlast­nos­ti jako: sou­cit­nost, ocho­ta pomá­hat dru­hým, ote­vře­né srd­ce, empa­tie, ale také sklo­ny k rych­lé­mu vyčer­pá­ní, syn­dro­mu vyho­ře­ní, nut­nos­ti se čas­to izo­lo­vat od ostat­ních či pře­tí­že­ní smys­lo­vé­ho vní­má­ní (pří­liš mno­ho pod­ně­tů). Právě pro tako­vé oso­by sepsa­la psy­chi­atrič­ka Judith Orloff, kte­rá je sama empa­tem, pří­ruč­ku 365 tipů pro vyso­ce cit­li­vé lidi.

Úvodní kapi­to­la kni­hy obec­ně popi­su­je, co to zna­me­ná být vyso­ce cit­li­vou oso­bou a jak se o sebe co nej­še­tr­ně­ji sta­rat. Orloff radí být k sobě lás­ky­pl­ný a kaž­dý den medi­to­vat. Velký význam při­klá­dá též vní­má­ní spe­ci­fik kaž­dé­ho roč­ní­ho obdo­bí. Také pro­to věno­va­la kaž­dou strán­ku jed­no­mu dni v roce (kro­mě pře­stup­né­ho roku), při­čemž kaž­dý den radí, na co by se měl člo­věk zamě­řit a na kon­ci stra­ny dává tip, nad čím ten den medi­to­vat. Příručka je ale vhod­ná sku­teč­ně jen pro empa­ty samot­né, oso­bám blíz­kým pří­liš v poro­zu­mě­ní pova­ze vyso­ce cit­li­vé­ho člo­vě­ka nepo­mů­že, jeli­kož je na to zkrát­ka málo kom­plex­ní. Čtenáři se také musí při­pra­vit na spi­ri­tu­ál­ní náboj kni­hy, jeli­kož autor­ka vyzná­vá tao­is­tic­ké uče­ní a nevy­hý­bá se tak for­mu­la­cím, kte­ré čas­to věří­cí pou­ží­va­jí.

Ukázka
Ukázka z 365 tipů pro cit­li­vé lidi

I přes­to jde o cit­li­vou a pozi­tiv­ní kni­hu, kte­rá vám pomů­že vyrov­nat se s kaž­do­den­ním živo­tem a nau­čí vás nahlí­žet na věci z jiné­ho úhlu pohle­du.

 

Nakladatelství: Grada

Doporučená cena: 349 Kč

 

[kkstarra­tings]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,79603 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71796 KB. | 17.07.2024 - 19:32:24